Celkové ciele programu odbornej prípravy BTSF /kurzy na kurze 2: Kontrola zemepisných označení v sektore liehovín je:

 • Cieľ 1: úplné pochopenie právneho rámca
 • Cieľ 2: dokonalé ovládanie organizačných aspektov kontrol
 • Cieľ 3: podrobné znalosti predbežných krokov kontrolnej činnosti
 • Cieľ 4: podrobné znalosti úradných kontrol v celom reťazci
 • Cieľ 5: plná informovanosť o význame správnych činností v oblasti podávania správ a komunikácie
 • Cieľ č. 6: úplná integrácia všetkých informácií poskytnutých počas kurzu

Kurz sa zaoberá týmito témami:

 • Téma 1: GIS pre liehoviny v kontexte politiky EÚ v oblasti kvality a prehľad regulačného rámca
 • Téma č. 2: Kontrolné systémy týkajúce sa zemepisných označení liehovín
 • Téma 3: Plánovanie a organizácia činnosti úradnej kontroly zemepisných označení liehovín
 • Téma 4: Úradné kontroly zemepisných označení liehovín
 • Téma 5: Komunikácia a podávanie správ v súvislosti s úradnými kontrolami zemepisných označení liehovín
 • Téma 6: Integračné činnosti.

Táto odborná príprava je určená pre profily a pracovné miesta opísané ďalej. Pred predložením alebo potvrdením žiadostí overte súlad s výberovými kritériami.

 • Zamestnanci príslušných orgánov zapojení do plánovania a koordinácie kontrolných činností liehovarníckeho odvetvia (pokiaľ možno na centrálnej úrovni) a terénni inšpektori zapojení do vykonávania takýchto kontrol
 • Zamestnanci delegovaných kontrolných orgánov, na ktoré boli delegované osobitné úlohy súvisiace s činnosťami kontroly zemepisných označení v sektore liehovín
 • Zamestnanci vnútroštátnych akreditačných orgánov a colných orgánov zapojených do odvetvia zemepisných označení liehovín

Uchádzači musia mať dobrú pracovnú úroveň angličtiny.

Zasadnutie Počiatočný dátum Dátum ukončenia Mesto Krajina
1 11/10/2021 15/10/2021
Online
2 21/02/2022 25/02/2022 Online
3 20/06/2022 24/06/2022 Online
4 25/10/2022 28/10/2022 Varšava Poľsko
5 14/03/2023 17/03/2023 Varšava Poľsko
Kontrola zemepisných označení v sektore liehovín

Celkové ciele programu odbornej prípravy BTSF /kurzy o kontrole zemepisných označení v sektore vinohradníctva a vinárstva (krok 1) sú:

 • Cieľ 1: úplné pochopenie právneho rámca
 • Cieľ 2: dokonalé ovládanie organizačných aspektov kontrol
 • Cieľ 3: podrobné znalosti predbežných krokov kontrolnej činnosti
 • Cieľ 4: podrobné znalosti úradných kontrol v celom reťazci
 • Cieľ 5: plná informovanosť o význame správnych činností v oblasti podávania správ a komunikácie
 • Cieľ č. 6: úplná integrácia všetkých informácií poskytnutých počas kurzu

Kurz sa zaoberá týmito témami:

 • Téma 1: CHOP/CHZO pre vína v kontexte politiky EÚ v oblasti kvality a prehľad regulačného rámca
 • Téma č. 2: Kontrolné systémy týkajúce sa CHOP/CHZO pre vína
 • Téma 3: Plánovanie a organizácia kontrolnej činnosti týkajúcej sa vín s CHOP/CHZO
 • Téma 4: Úradné kontroly vín s CHOP/CHZO
 • Téma 5: Komunikácia a podávanie správ v súvislosti s úradnými kontrolami vín s CHOP/CHZO
 • Téma 6: Integračné činnosti

Táto odborná príprava je určená pre profily a pracovné miesta opísané ďalej. Pred predložením alebo potvrdením žiadostí overte súlad s výberovými kritériami.

 • Zamestnanci príslušných orgánov zapojení do plánovania a koordinácie kontrolných činností sektora vinohradníctva a vinárstva (pokiaľ možno na centrálnej úrovni) a terénni inšpektori zapojení do vykonávania takýchto kontrol
 • Zamestnanci delegovaných kontrolných orgánov, na ktoré boli delegované osobitné úlohy súvisiace s kontrolnými činnosťami systémov kvality v sektore vinohradníctva a vinárstva
 • Zamestnanci vnútroštátnych akreditačných orgánov a colných orgánov zapojených do sektora zemepisných označení vín

Uchádzači musia mať dobrú pracovnú úroveň angličtiny.

Zasadnutie Počiatočný dátum Dátum ukončenia Mesto Krajina
1 15/11/2021 19/11/2021 Online
2 28/02/2022 04/03/2022 ZRUŠENÉ
3 06/06/2022 10/06/2022 Online
4 13/12/2022 16/12/2022 Turíne Taliansko
5 09/05/2023 12/05/2023 Viedeň Rakúsko
6 17/10/2023 20/10/2023 Turíne Taliansko
Kontrola zemepisných označení v sektore vinohradníctva a vinárstva

Celkové ciele programu odbornej prípravy BTSF /Curse on Control of PDO/CHZO/ZTŠ v oblasti poľnohospodárskych výrobkov a potravín sú:

 • Cieľ 1: úplné pochopenie právneho rámca.
 • Cieľ 2: dokonalé ovládanie organizačných aspektov kontrol.
 • Cieľ 3: podrobné znalosti predbežných krokov kontrolnej činnosti.
 • Cieľ 4: podrobné znalosti úradných kontrol v celom reťazci.
 • Cieľ 5: úplné uvedomenie si dôležitosti správnych činností v oblasti podávania správ a komunikácie.
 • Cieľ č. 6: úplná integrácia všetkých informácií poskytnutých počas kurzu.

Kurz sa zaoberá týmito témami:

 • Téma 1: CHOP/CHZO/ZTŠ pre poľnohospodárske výrobky a potraviny v kontexte prehľadu politiky EÚ v oblasti kvality a regulačného rámca
 • Téma č. 2: Systémy kontroly týkajúce sa CHOP/CHZO/ZTŠ pre poľnohospodárske výrobky a potraviny
 • Téma 3: Plánovanie a organizácia kontrolnej činnosti týkajúcej sa výrobkov s CHOP/CHZO/ZTŠ
 • Téma 4: Úradné kontroly poľnohospodárskych výrobkov a potravín s CHOP/CHZO/ZTŠ
 • Téma 5: Komunikácia a podávanie správ v súvislosti s úradnými kontrolami poľnohospodárskych výrobkov a potravín CHOP/CHZO/ZTŠ
 • Téma 6: Integračné činnosti

Táto odborná príprava je určená pre profily a pracovné miesta opísané ďalej. Pred predložením alebo potvrdením žiadostí overte súlad s výberovými kritériami.

 • Zamestnanci príslušných orgánov zapojení do plánovania a koordinácie činností kontroly ZO/ZTŠ v agropotravinárskom sektore (pokiaľ možno na centrálnej úrovni) a terénni inšpektori zapojení do vykonávania takýchto kontrol
 • Zamestnanci delegovaných kontrolných orgánov, na ktoré boli delegované osobitné úlohy súvisiace s činnosťami kontroly zemepisných označení v rámci systémov kvality v agropotravinárskom sektore
 • Zamestnanci vnútroštátnych akreditačných orgánov a colných orgánov zapojených do odvetvia agropotravinárskych zemepisných označení

Uchádzači musia mať dobrú pracovnú úroveň angličtiny.


Zasadnutie Počiatočný dátum Dátum ukončenia Mesto Krajina
1 29/11/2021 03/12/2021 Online Online
2 21/03/2022 25/03/2022 Online Online
3 16/05/2022 20/05/2022 Online Online
4 29/11/2022 02/12/2022 Lisabonskej Portugalsko
5 19/09/2023 22/09/2023 Lisabonskej Portugalsko
Kontrola CHOP/CHZO/ZTŠ v oblasti poľnohospodárskych výrobkov a potravín

Celkové ciele programu odbornej prípravy BTSF /kurzy na 4. kurze: Medziodvetvová odborná príprava v oblasti kontroly trhu agropotravinárstva, vína a liehovín:

 • Cieľ 1: úplné pochopenie právneho rámca.
 • Cieľ 2: dokonalé ovládanie organizačných aspektov kontrol.
 • Cieľ 3: podrobné znalosti predbežných krokov kontrolnej činnosti.
 • Cieľ 4: podrobné znalosti úradných kontrol v celom reťazci.
 • Cieľ 5: úplné uvedomenie si dôležitosti správnych činností v oblasti podávania správ a komunikácie.
 • Cieľ č. 6: úplná integrácia všetkých informácií poskytnutých počas kurzu.

Kurz sa zaoberá týmito témami:

 • Téma 1: Právny rámec a ochrana zemepisných označení/ZTŠ pre sektory vína, liehovín a poľnohospodárskych výrobkov a potravín
 • Téma č. 2: Osobitosti kontrolných činností v sektoroch vína, liehovín a poľnohospodárskych výrobkov a potravín so zemepisným označením/ZTŠ
 • Téma 3: Kontroly trhu na fyzických trhoch
 • Téma 4: Kontroly trhu v elektronickom obchode

Táto odborná príprava je určená pre profily a pracovné miesta opísané ďalej. Pred predložením alebo potvrdením žiadostí overte súlad s výberovými kritériami.

 • Zamestnanci príslušných orgánov zapojení do plánovania a koordinácie činností kontroly trhu v agropotravinárskom sektore, vinárskom sektore alebo sektore liehovín (pokiaľ možno na centrálnej úrovni) a terénni inšpektori zapojení do vykonávania takýchto kontrol
 • Zamestnanci delegovaných kontrolných orgánov, na ktoré boli delegované osobitné úlohy súvisiace s činnosťami kontroly trhu v rámci systémov kvality v agropotravinárskom sektore, vinárskom sektore alebo sektore liehovín
 • Zamestnanci vnútroštátnych akreditačných orgánov a colných orgánov zapojených do agropotravinárskeho, vínneho a liehovarníckeho odvetvia.

Uchádzači musia mať dobrú pracovnú úroveň angličtiny.

Zasadnutie Počiatočný dátum Dátum ukončenia Mesto Krajina
1 24/01/2022 28/01/2022 Online
2 04/07/2022 08/07/2022 Online
3 17/01/2023 20/01/2023 Atény Grécko
4 27/06/2023 30/06/2023 Marseille Francúzsko
5 21/11/2023 24/11/2023 Atény Grécko
Medziodvetvová odborná príprava v oblasti kontroly trhu