Ogólne cele programu szkoleniowego w ramach programu BTSF / Kursu 2: Kontrola oznaczeń geograficznych w sektorze napojów spirytusowych obejmuje:

 • Cel 1: pełne zrozumienie ram prawnych
 • Cel 2: doskonałe sterowanie aspektami organizacyjnymi kontroli
 • Cel 3: dogłębna znajomość wstępnych etapów działania kontrolnego
 • Cel 4: dogłębna znajomość kontroli urzędowych w całym łańcuchu
 • Cel 5: pełna świadomość znaczenia prawidłowej sprawozdawczości i działań komunikacyjnych
 • Cel 6: pełna integracja wszystkich informacji dostarczonych w trakcie kursu

Kurs obejmuje następujące tematy:

 • Temat 1: Oznaczenia geograficzne napojów spirytusowych w kontekście unijnej polityki jakości i ram regulacyjnych
 • Temat 2: Systemy kontroli związane z OG napojów spirytusowych
 • Temat 3: Planowanie i organizacja działań w zakresie urzędowej kontroli oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych
 • Temat 4: Kontrole urzędowe oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych
 • Temat 5: Komunikacja i sprawozdawczość w zakresie kontroli urzędowych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych
 • Temat 6: Działania integracyjne.

Niniejszy program szkoleniowy został opracowany dla profili i stanowisk opisanych poniżej. Przed złożeniem lub zatwierdzeniem wniosków należy sprawdzić zgodność z kryteriami wyboru.

 • Personel właściwych organów zaangażowanych w planowanie i koordynowanie działań kontrolnych w sektorze napojów spirytusowych (najlepiej na szczeblu centralnym) oraz inspektorzy terenowi zaangażowani w przeprowadzanie takich kontroli
 • Pracownicy delegowanych organów kontrolnych, którym przekazano określone zadania związane z działaniami w zakresie kontroli oznaczeń geograficznych w sektorze napojów spirytusowych
 • Personel krajowych jednostek akredytujących i organów celnych zaangażowanych w sektor oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych

Kandydaci muszą mieć dobry poziom pracy w języku angielskim.

Sesja Data rozpoczęcia Data końcowa Miasto Państwo
1 11/10/2021 15/10/2021
Online
2 21/02/2022 25/02/2022 Online
3 20/06/2022 24/06/2022 Online
4 25/10/2022 28/10/2022 Warszawa Polska
5 14/03/2023 17/03/2023 Warszawa Polska
Kontrola oznaczeń geograficznych w sektorze napojów spirytusowych

Ogólne cele programu szkoleniowego BTSF /kurzy w zakresie kontroli oznaczeń geograficznych w sektorze wina (etap 1) są następujące:

 • Cel 1: pełne zrozumienie ram prawnych
 • Cel 2: doskonałe sterowanie aspektami organizacyjnymi kontroli
 • Cel 3: dogłębna znajomość wstępnych etapów działania kontrolnego
 • Cel 4: dogłębna znajomość kontroli urzędowych w całym łańcuchu
 • Cel 5: pełna świadomość znaczenia prawidłowej sprawozdawczości i działań komunikacyjnych
 • Cel 6: pełna integracja wszystkich informacji dostarczonych w trakcie kursu

Kurs obejmuje następujące tematy:

 • Temat 1: ChNP/ChOG dla win w kontekście unijnej polityki jakości i ram regulacyjnych
 • Temat 2: Systemy kontroli związane z ChNP/ChOG w odniesieniu do win
 • Temat 3: Planowanie i organizacja działań kontrolnych w odniesieniu do win objętych ChNP/ChOG
 • Temat 4: Kontrole urzędowe win objętych ChNP/ChOG
 • Temat 5: Informowanie i sprawozdawczość w zakresie kontroli urzędowych win objętych ChNP/ChOG
 • Temat 6: Działania integracyjne

Niniejszy program szkoleniowy został opracowany dla profili i stanowisk opisanych poniżej. Przed złożeniem lub zatwierdzeniem wniosków należy sprawdzić zgodność z kryteriami wyboru.

 • Pracownicy właściwych organów zaangażowanych w planowanie i koordynowanie działań kontrolnych w sektorze wina (najlepiej na szczeblu centralnym) oraz inspektorzy terenowi zaangażowani w przeprowadzanie takich kontroli
 • Pracownicy delegowanych organów kontrolnych, którym przekazano określone zadania związane z działaniami w zakresie kontroli oznaczeń geograficznych w ramach systemów jakości w sektorze wina
 • Pracownicy krajowych jednostek akredytujących i organów celnych zaangażowanych w sektor oznaczeń geograficznych wina

Kandydaci muszą mieć dobry poziom pracy w języku angielskim.

Sesja Data rozpoczęcia Data końcowa Miasto Państwo
1 15/11/2021 19/11/2021 Online
2 28/02/2022 04/03/2022 ODWOŁANE
3 06/06/2022 10/06/2022 Online
4 13/12/2022 16/12/2022 Turynie Włochy
5 09/05/2023 12/05/2023 Wiedeń Austrii
6 17/10/2023 20/10/2023 Turynie Włochy
Kontrola oznaczeń geograficznych w sektorze wina

Ogólne cele programu szkoleniowego BTSF /kurzy dotyczącej kontroli ChNP/ChOG/GTS w dziedzinie produktów rolnych i środków spożywczych są następujące:

 • Cel 1: pełne zrozumienie ram prawnych.
 • Cel 2: doskonałe zarządzanie aspektami organizacyjnymi kontroli.
 • Cel 3: dogłębna znajomość wstępnych etapów działania kontrolnego.
 • Cel 4: dogłębna znajomość kontroli urzędowych w całym łańcuchu.
 • Cel 5: pełna świadomość znaczenia prawidłowej sprawozdawczości i działań komunikacyjnych.
 • Cel 6: pełna integracja wszystkich informacji dostarczonych w trakcie kursu.

Kurs obejmuje następujące tematy:

 • Temat 1: ChNP/ChOG/GTS dla produktów rolnych i środków spożywczych w kontekście przeglądu unijnej polityki jakości i ram regulacyjnych
 • Temat 2: Systemy kontroli związane z ChNP/ChOG/GTS w odniesieniu do produktów rolnych i środków spożywczych
 • Temat 3: Planowanie i organizacja działań kontrolnych dotyczących produktów ChNP/ChOG/GTS
 • Temat 4: Kontrole urzędowe produktów rolnych i środków spożywczych objętych ChNP/ChOG/GTS
 • Temat 5: Informowanie i sprawozdawczość w zakresie kontroli urzędowych produktów rolnych i środków spożywczych ChNP/ChOG/GTS
 • Temat 6: Działania integracyjne

Niniejszy program szkoleniowy został opracowany dla profili i stanowisk opisanych poniżej. Przed złożeniem lub zatwierdzeniem wniosków należy sprawdzić zgodność z kryteriami wyboru.

 • Pracownicy właściwych organów uczestniczących w planowaniu i koordynowaniu działań kontrolnych w sektorze rolno-spożywczym/GTS (najlepiej na szczeblu centralnym) oraz inspektorzy terenowi zaangażowani w przeprowadzanie takich kontroli
 • Pracownicy delegowanych organów kontrolnych, którym przekazano konkretne zadania związane z działaniami kontrolnymi dotyczącymi oznaczeń geograficznych w ramach systemów jakości w sektorze rolno-spożywczym
 • Pracownicy krajowych jednostek akredytujących i organów celnych zaangażowanych w sektor oznaczeń geograficznych produktów rolno-spożywczych

Kandydaci muszą mieć dobry poziom pracy w języku angielskim.


Sesja Data rozpoczęcia Data końcowa Miasto Państwo
1 29/11/2021 03/12/2021 Online Online
2 21/03/2022 25/03/2022 Online Online
3 16/05/2022 20/05/2022 Online Online
4 29/11/2022 02/12/2022 Lizboński Portugalia
5 19/09/2023 22/09/2023 Lizboński Portugalia
Kontrola ChNP/ChOG/GTS w dziedzinie produktów rolnych i środków spożywczych

Ogólne cele programu szkoleniowego w ramach programu BTSF / kurs 4: Międzysektorowe szkolenia w zakresie kontroli rynku produktów rolno-spożywczych, wina i napojów spirytusowych to:

 • Cel 1: pełne zrozumienie ram prawnych.
 • Cel 2: doskonałe zarządzanie aspektami organizacyjnymi kontroli.
 • Cel 3: dogłębna znajomość wstępnych etapów działania kontrolnego.
 • Cel 4: dogłębna znajomość kontroli urzędowych w całym łańcuchu.
 • Cel 5: pełna świadomość znaczenia prawidłowej sprawozdawczości i działań komunikacyjnych.
 • Cel 6: pełna integracja wszystkich informacji dostarczonych w trakcie kursu.

Kurs obejmuje następujące tematy:

 • Temat 1: Ramy prawne i ochrona oznaczeń geograficznych/GTS dla sektorów wina, napojów spirytusowych oraz produktów rolnych i środków spożywczych
 • Temat 2: Specyfika działań kontrolnych w sektorach wina, napojów spirytusowych oraz produktów rolnych i środków spożywczych posiadających oznaczenia geograficzne/GTS
 • Temat 3: Kontrole rynku na fizycznych platformach handlowych
 • Temat 4: Kontrola rynku w handlu elektronicznym

Niniejszy program szkoleniowy został opracowany dla profili i stanowisk opisanych poniżej. Przed złożeniem lub zatwierdzeniem wniosków należy sprawdzić zgodność z kryteriami wyboru.

 • Pracownicy właściwych organów zaangażowanych w planowanie i koordynowanie działań w zakresie kontroli rynku w sektorach rolno-spożywczym, wina i napojów spirytusowych (najlepiej na szczeblu centralnym) oraz inspektorzy terenowi zaangażowani w przeprowadzanie takich kontroli
 • Pracownicy delegowanych organów kontrolnych, którym przekazano określone zadania związane z działaniami w zakresie kontroli rynku w ramach systemów jakości w sektorach rolno-spożywczym, wina lub napojów spirytusowych
 • Personel krajowych jednostek akredytujących i organów celnych działających w sektorach rolno-spożywczym, wina lub napojów spirytusowych.

Kandydaci muszą mieć dobry poziom pracy w języku angielskim.

Sesja Data rozpoczęcia Data końcowa Miasto Państwo
1 24/01/2022 28/01/2022 Online
2 04/07/2022 08/07/2022 Online
3 17/01/2023 20/01/2023 Ateny Grecja
4 27/06/2023 30/06/2023 Marsylii Francji
5 21/11/2023 24/11/2023 Ateny Grecja
Szkolenia międzysektorowe w zakresie kontroli rynku