Djurfoder - modulen eLearning

Denna eLearning-kurs syftar till att göra det möjligt för deltagarna att förbättra sina kunskaper och färdigheter i:

 • Definitioner som används i foder: foder, foderblandningar, helfoder, kompletteringsfoder, mineralfoder och andra definitioner i förordning (EG) nr 767/2009, fodertillsatser, förblandningar, processhjälpmedel (förordning (EG) nr 1831/2003).
 • Allmänna principer för saluföring av foder: mål.
 • Märkning av och reklam för foderråvaror och foderblandningar (förordning (EG) nr 767/2009): Principer, ansvar för märkning.
 • Katalog över foderråvaror, råvaror som omfattas av restriktioner, förpackning av foder.
 • Fodertillsatser: funktioner, villkor för godkännande, bedömning (förordning (EG) nr 1831/2003).
 • Åtskillnad mellan foderråvaror, foderblandningar, kompletteringsfoder, förblandningar, fodertillsatser och veterinärmedicinska läkemedel.
 • Foder för särskilda näringsbehov (förordning (EG) nr 767/2009).
 • Fordringar (förordning (EG) nr 767/2009).
 • Foder som innehåller läkemedel (direktiv 90/167).
 • Främmande ämnen i foder (direktiv 2002/32):
 • - Definition av icke önskvärda ämnen.
  Målen med direktiv 2002/32.
  - Allmänna principer i direktiv 2002/32 (övervakning, riskreducerande åtgärder).
  - Gränsvärden och åtgärdsgränser.
  - Reglerade ämnen och produkter: Mykotoxiner, dioxiner/PCB, toxiner av vegetabiliskt ursprung osv.
  - Överföring av koccidiostatika till foder som läkemedlet inte är avsett för.


Funktioner

 365 dagars åtkomst
 • Genomsnittligt engagemang: 8 timmar
Online
 • 4 enheter
 • Självgående
 • Multimedia
Finns på:

Hur man registrerar sig

Djurfoder – eLearning-modulen

Det övergripande målet för BTSF:s utbildningsprogram om EU:s foderhygienregler och HACCP-revision är att

 • Sprida kunskap och bästa praxis för att öka expertisen i frågor som rör fodersäkerhet i alla led av produktion, bearbetning och distribution av foder, inbegripet inspektion på plats av foderföretagare.

Utbildningen ges i två olika kurser:

 • Kurs 1 – EU:s foderlagstiftning
 • Kurs 2 – EU:s foderhygienregler och HACCP-revision

Det ytterligare målet för den föreslagna kursen är att tillhandahålla kunskap och teknisk expertis på området för EU-lagstiftning om foder för att kontrollera tjänstemän som arbetar inom fodersektorn i EU:s medlemsstater och utvalda länder utanför EU, genom att täcka följande områden:

 • Ämnesområde nr 1: Allmän översikt
 • Ämnesområde nr 2: Foderhygien
 • Ämnesområde nr 3: Foderingredienser Kontaminering
 • Ämnesområde nr 4: Tillämpning inom foderindustrin – fältbesök
 • Ämnesområde nr 5: Märkning av foder
 • Ämnesområde nr 6: Foder för särskilda ändamål och gränsprodukter
 • Ämnesområde nr 7: Import och offentlig kontroll

Det här utbildningsprogrammet har utformats för de profiler och befattningar som beskrivs nedan. Kontrollera att du uppfyller kriterierna innan du ansöker.

 • De sökande måste vara anställda vid behöriga myndigheter som utför offentlig kontroll inom fodersektorn och som har fältinspektioner som en del av sina ordinarie arbetsuppgifter.
 • Minst 1 års erfarenhet som behörig myndighetspersonal som arbetar med foderkontroll.
 • Deltagarna måste förbinda sig att sprida den kunskap de fått under seminariet bland intressenter i sina heminstitutioner/hemländer.
 • Eftersom seminariet kommer att hållas på engelska måste varje nominerad kandidat ha en god (inte grundläggande) arbetsnivå på engelska.
Session Startdatum Slutdatum Ort Ett land
TS18 06/12/2022 08/12/2022 Warszawa Polen
TS19 31/01/2023 02/02/2023 Porto Portugal
EU:s regler för foderhygien och HACCP-revision

De övergripande målen för BTSF:s utbildningsprogram/kurs i EU-LEGISLATION OM FEED är följande:

 • Mål 1: Att sprida kunskap och bästa praxis för att öka expertisen i frågor som rör fodersäkerhet i alla led av produktion, bearbetning och distribution av foder, inbegripet inspektion på plats av foderföretagare.
 • Mål 2: Att tillhandahålla kunskap och teknisk expertis på området djurfoder (EU:s foderlagstiftning) för att kontrollera tjänstemän som arbetar inom fodersektorn i EU:s medlemsstater och utvalda länder utanför EU.

Kursen tar upp följande ämnen:

 • Ämnesområde nr 1: Allmän översikt
 • Ämnesområde nr 2: Foderhygien
 • Ämnesområde nr 3: Foderingredienser Kontaminering
 • Ämnesområde nr 4: Användning i foderindustrin: Fältbesök
 • Ämnesområde nr 5: Märkning av foder
 • Ämnesområde nr 6: Foder för särskilda ändamål och gränsprodukter
 • Ämnesområde nr 7: Import och offentlig kontroll

Det här utbildningsprogrammet har utformats för de profiler och befattningar som beskrivs nedan. Kontrollera att urvalskriterierna är uppfyllda innan du lämnar in eller validerar ansökningarna.

 • Sökande måste vara personal vid behöriga myndigheter som utför offentlig kontroll inom fodersektorn.
 • Deltagarna måste förbinda sig att sprida den kunskap de fått under seminariet bland intressenter i sina heminstitutioner/hemländer.
 • Eftersom seminariet kommer att hållas på engelska måste varje nominerad kandidat ha en god (inte grundläggande) arbetsnivå på engelska.
Session Startdatum Slutdatum Ort Ett land
VC11 14/02/2022 18/02/2022 Online Online
VC13 28/03/2022 01/04/2022 Online Online
VC15 20/06/2022 24/06/2022 Online Online
TS17 07/11/2022 11/11/2022 Valencia Spanien
EU:s lagstiftning om foder

BTSF-utbildning för nationella experter på foderhygien och animaliska biprodukter.

I artikel 116.4 i förordning (EU) 2017/625 föreskrivs att experter från medlemsstaterna (nationella experter) ska delta i kommissionens kontroller i medlemsstaterna och i länder utanför EU. De nationella experter som åtföljer kommissionens experter har samma tillträdesrätt som kommissionens experter.

För att säkerställa ett harmoniserat tillvägagångssätt från de nationella experternas sida och samtidigt bistå kommissionens experter har kommissionen för avsikt att anordna ett utbildningsevenemang på distans om offentlig kontroll på området för ny lagstiftning om djurhälsa.

Syftet med utbildningen är att deltagarna ska

 • Förstå deras roll i en kommissionsledd revisionsgrupp när det gäller att samla in bevis, dra slutsatser om dess betydelse och formulera rekommendationer.
 • Använda erfarenheterna från denna kurs för att identifiera svagheter och återkommande problem i den egna medlemsstaten och reflektera över möjliga lösningar på både medlemsstatsnivå och EU-nivå.
Foderhygien och animaliska biprodukter – utbildning av nationella experter