Prehrana živali - modul za e-učenje

Namen tega tečaja e-učenja je udeležencem omogočiti, da izboljšajo svoje znanje in spretnosti na področju:

 • Opredelitve pojmov, ki se uporabljajo v krmi: krmnih mešanic, krmnih mešanic, popolnih krmnih mešanic, dopolnilnih krmnih mešanic, mineralnih krmnih mešanic in drugih opredelitev iz Uredbe (ES) št. 767/2009, krmnih dodatkov, premiksov in pomožnih tehnoloških sredstev (Uredba (ES) št. 1831/2003).
 • Splošna načela trženja krme: cilji.
 • Označevanje in oglaševanje posamičnih krmil in krmnih mešanic (Uredba (ES) št. 767/2009): načela, odgovornost označevanja.
 • Katalog posamičnih krmil, omejenih materialov, pakiranja krme.
 • Krmni dodatki: funkcije, pogoji za izdajo dovoljenja, ocena (Uredba 1831/2003).
 • Razlikovanje med posamičnimi krmili, krmnimi mešanicami, dopolnilnimi krmnimi mešanicami, premiksi, krmnimi dodatki in zdravili za uporabo v veterinarski medicini.
 • Krma za posebne prehranske namene (Uredba (ES) št. 767/2009).
 • Terjatve (Uredba (ES) št. 767/2009).
 • Medicirana krma (Direktiva 90/167).
 • Nezaželene snovi v krmi (Direktiva 2002/32):
 • Opredelitev nezaželenih snovi.
  Cilji Direktive 2002/32.
  - Splošna načela Direktive 2002/32 (spremljanje, blažilni ukrepi).
  - Najvišje mejne vrednosti in pragovi ukrepanja.
  - Regulirane snovi in izdelki: mikotoksini, dioksini/PCB, toksini rastlinskega izvora itd.
  – prenos kokcidiostatikov v neciljno krmo.


Značilnosti

 365 dni dostopa
 • Povprečna predanost: 8 ur
na spletu
 • 4 enote
 • Samostojni postopek
 • Multimedija
Na voljo v:

Kako se registrirati

Prehrana živali – modul e-učenje

Splošni cilj programa usposabljanja BTSF o pravilih EU o higieni krme in reviziji HACCP je:

 • Širjenje znanja in najboljših praks, da se poveča raven strokovnega znanja v zvezi z vprašanji varnosti krme na vseh stopnjah proizvodnje, predelave in distribucije krme, vključno z inšpekcijskimi pregledi nosilcev dejavnosti poslovanja s krmo na kraju samem.

Usposabljanje se izvaja v okviru dveh različnih tečajev usposabljanja:

 • Tečaj 1 – Zakonodaja EU o krmi
 • Tečaj 2 – Pravila EU o higieni krme in revizija HACCP

Dodatni cilj predlaganega tečaja je zagotoviti znanje in tehnično strokovno znanje na področju zakonodaje EU o krmi nadzornim uradnikom, ki delajo v sektorju krme v državah članicah EU in izbranih državah nečlanicah EU, in sicer z obravnavo naslednjih tem:

 • Področje 1: Splošni pregled
 • Področje 2: Higiena krme
 • Tema 3: Sestavine krme in kontaminacija
 • Tema 4: Uporaba v industriji krme – obiski na terenu
 • Tema 5: Označevanje krme
 • Tema 6: Krma za posebne namene in mejni proizvodi
 • Tema 7: Uvoz in uradni nadzor

Ta program usposabljanja je namenjen profilom in funkcijam, opisanim v nadaljevanju. Pred prijavo preverite skladnost z merili.

 • Kandidati morajo biti osebje pristojnih organov, ki izvajajo dejavnosti uradnega nadzora v sektorju krme in opravljajo terenske inšpekcijske preglede v okviru svojih rednih nalog.
 • Vsaj eno leto izkušenj kot osebje pristojnega organa, ki sodeluje pri nadzoru krme.
 • Udeleženci se morajo zavezati, da bodo znanje, prejeto na seminarju, razširjali med deležniki v svojih matičnih institucijah/državah.
 • Ker bo seminar potekal v angleščini, mora imeti vsak kandidat dobro (ne osnovno) delovno raven angleščine.
Zasedanje Datum začetka Končni datum Mesto Dežela
TS18 06/12/2022 08/12/2022 Varšava Poljska
TS19 31/01/2023 02/02/2023 Porto Portugalska
Pravila EU o higieni krme in presoja HACCP

Splošni cilji programa usposabljanja BTSF /Course on EU LEGISLATION ON FEED so:

 • Cilj št. 1: Širjenje znanja in najboljših praks, da se poveča raven strokovnega znanja v zvezi z vprašanji varnosti krme na vseh stopnjah proizvodnje, predelave in distribucije krme, vključno z inšpekcijskimi pregledi nosilcev dejavnosti poslovanja s krmo na kraju samem.
 • Cilj št. 2: Zagotavljanje znanja in tehničnega strokovnega znanja na področju prehrane živali (zakonodaja EU o krmi) nadzornim uradnikom, ki delajo v sektorju krme v državah članicah EU in izbranih državah nečlanicah EU.

Na tečaju se obravnavajo naslednje teme:

 • Področje 1: Splošni pregled
 • Področje 2: Higiena krme
 • Tema 3: Sestavine krme in kontaminacija
 • Tema 4: Uporaba v industriji krme: Obiski na terenu
 • Tema 5: Označevanje krme
 • Tema 6: Krma za posebne namene in mejni proizvodi
 • Tema 7: Uvoz in uradni nadzor

Ta program usposabljanja je namenjen profilom in funkcijam, opisanim v nadaljevanju. Pred oddajo ali potrditvijo prijav preverite skladnost z merili za izbor.

 • Kandidati morajo biti osebje pristojnih organov, ki izvajajo dejavnosti uradnega nadzora v sektorju krme.
 • Udeleženci se morajo zavezati, da bodo znanje, prejeto na seminarju, razširjali med deležniki v svojih matičnih institucijah/državah.
 • Ker bo seminar potekal v angleščini, mora imeti vsak kandidat dobro (ne osnovno) delovno raven angleščine.
Zasedanje Datum začetka Končni datum Mesto Dežela
VC11 14/02/2022 18/02/2022 Online Online
VC13 28/03/2022 01/04/2022 Online Online
VC15 20/06/2022 24/06/2022 Online Online
TS17 07/11/2022 11/11/2022 Valencia Španija
Zakonodaja EU o krmi

Usposabljanje vokviru BTSF za nacionalne strokovnjake za higieno krme in živalske stranske proizvode.

Člen 116(4) Uredbe (EU) 2017/625 določa sodelovanje strokovnjakov iz držav članic (nacionalni strokovnjaki) pri nadzoru Komisije v državah članicah in tretjih državah. Nacionalni strokovnjaki, ki spremljajo strokovnjake Komisije, imajo enake pravice do dostopa kot strokovnjaki Komisije.

Da bi zagotovila usklajen pristop nacionalnih strokovnjakov in hkrati pomagala strokovnjakom Komisije, namerava Komisija organizirati usposabljanje na daljavo o uradnem nadzoru na področju nove zakonodaje o zdravju živali.

Cilji usposabljanja so, da bodo udeleženci:

 • Razumejo njihovo vlogo v revizijski skupini pod vodstvom Komisije pri zbiranju dokazov, sklepanju o njihovem pomenu in oblikovanju priporočil.
 • Izkušnje, pridobljene s tem tečajem, uporabijo za opredelitev pomanjkljivosti in ponavljajočih se težav v njihovi državi članici ter razmislek o možnih rešitvah na ravni držav članic in EU.
Higiena krme in živalski stranski proizvodi – usposabljanje nacionalnih strokovnjakov