Eläinten ravitsemus - eLearning-moduuli

Tämän eLearning-kurssin tarkoituksena on antaa osallistujille mahdollisuus parantaa tietojaan ja taitojaan seuraavilla aloilla:

 • Rehuissa käytetyt määritelmät: rehut, rehuseokset, täysrehu, täydennysrehu, kivennäisrehu ja muut asetuksen (EY) N:o 767/2009 määritelmät, rehun lisäaineet, esiseokset, valmistuksen apuaineet (asetus (EY) N:o 1831/2003).
 • Rehun kaupan pitämisen yleiset periaatteet: tavoitteet.
 • Rehuaineiden ja rehuseosten merkinnät ja mainonta (asetus (EY) N:o 767/2009): periaatteet, vastuu merkinnöistä.
 • Rehuaineluettelo, rajoitetut aineet, rehun pakkaaminen.
 • Rehun lisäaineet: tehtävät, hyväksymisedellytykset, arviointi (asetus (EY) N:o 1831/2003).
 • Rehuaineiden, rehuseosten, täydennysrehujen, esiseosten, rehun lisäaineiden ja eläinlääkkeiden erottaminen toisistaan.
 • Erityisravinnoksi tarkoitettu rehu (asetus (EY) N:o 767/2009).
 • Saatavat (asetus (EY) N:o 767/2009).
 • Lääkerehu (direktiivi 90/167).
 • Haitalliset aineet rehuissa (direktiivi 2002/32):
 • - Haitallisten aineiden määritelmä.
  - Direktiivin 2002/32 tavoitteet.
  - Direktiivin 2002/32 yleiset periaatteet (seuranta, lieventävät toimenpiteet).
  - Enimmäismäärät ja toimintakynnykset.
  Säännellyt aineet ja tuotteet: Mykotoksiinit, dioksiinit/PCB:t, kasviperäiset toksiinit jne.
  - Kokkidiostaattien siirtäminen muuhun kuin kohderehuun.


Ominaisuudet

 365 päivän käyttöoikeus
 • Keskimääräinen omistautuminen: 8 tuntia
Internetissä
 • 4 yksikköä
 • Itsetahti
 • Multimedia
Saatavana seuraavilla kielillä:

Kuinka rekisteröityä

Eläinten ravitsemus – eLearning-moduuli

EU:n rehuhygieniasääntöjä ja HACCP-tarkastuksia koskevan BTSF -koulutusohjelman yleistavoitteena on

 • Levitetään tietoa ja parhaita käytäntöjä rehujen turvallisuutta koskevan asiantuntemuksen lisäämiseksi rehujen tuotannon, jalostuksen ja jakelun kaikissa vaiheissa, mukaan lukien rehualan toimijoiden paikan päällä tehtävät tarkastukset.

Koulutus järjestetään kahdella eri kurssilla:

 • Kurssi 1 – Rehuja koskeva EU:n lainsäädäntö
 • Kurssi 2 – EU:n rehuhygieniasäännöt ja HACCP-tarkastus

Ehdotetun kurssin lisätavoitteena on tarjota rehualaa koskevaan EU:n lainsäädäntöön liittyvää tietämystä ja teknistä asiantuntemusta EU:n jäsenvaltioiden ja tiettyjen EU:n ulkopuolisten maiden rehualalla työskenteleville virkamiehille seuraavien aiheiden osalta:

 • Aihe 1: Yleiskatsaus
 • Aihe 2: Rehuhygienia
 • Aihe 3: Rehun ainesosat ja saastuminen
 • Aihe 4: Hakemus rehuteollisuudessa – tarkastuskäynnit
 • Aihe 5: Rehujen merkinnät
 • Aihe 6: Erityistarkoitukseen tarkoitettu rehu ja rajatuotteet
 • Aihe 7: Tuonti ja virallinen valvonta

Koulutusohjelma on suunniteltu jäljempänä kuvattuja profiileja ja paikkoja varten. Tarkista kriteerien täyttyminen ennen hakemista.

 • Hakijoiden on oltava toimivaltaisten viranomaisten henkilöstöä, joka suorittaa virallista valvontaa rehualalla ja suorittaa kenttätarkastuksia osana tavanomaisia tehtäviään.
 • Vähintään vuoden kokemus rehuvalvontaan osallistuvasta toimivaltaisen viranomaisen henkilöstöstä.
 • Osallistujien on sitouduttava levittämään seminaarin aikana saatua tietoa oman oppilaitoksensa tai -maansa sidosryhmien keskuudessa.
 • Koska seminaari järjestetään englanniksi, jokaisella ehdokkaalla on oltava hyvä (ei perustaso) englanti.
Istunto Aloituspäivä Päättymispäivä Kaupunki Valtio
TS18 06/12/2022 08/12/2022 Varsova Puola
TS19 31/01/2023 02/02/2023 Porto Portugali
EU:n rehuhygieniasäännöt ja HACCP-tarkastus

BTSF-koulutusohjelman / EU LEGISLATION ON FEED -ohjelman yleistavoitteet ovat seuraavat:

 • Tavoite 1: Levitetään tietoa ja parhaita käytäntöjä rehujen turvallisuutta koskevan asiantuntemuksen lisäämiseksi rehujen tuotannon, jalostuksen ja jakelun kaikissa vaiheissa, mukaan lukien rehualan toimijoiden paikan päällä tehtävät tarkastukset.
 • Tavoite 2: Tarjota tietoa ja teknistä asiantuntemusta eläinten ravitsemuksesta (rehua koskeva EU:n lainsäädäntö) EU:n jäsenvaltioiden ja tiettyjen EU:n ulkopuolisten maiden rehualalla työskenteleville virkamiehille.

Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:

 • Aihe 1: Yleiskatsaus
 • Aihe 2: Rehuhygienia
 • Aihe 3: Rehun ainesosat ja saastuminen
 • Aihe 4: Soveltaminen rehuteollisuudessa: Tutustumisvierailut
 • Aihe 5: Rehujen merkinnät
 • Aihe 6: Erityistarkoitukseen tarkoitettu rehu ja rajatuotteet
 • Aihe 7: Tuonti ja virallinen valvonta

Koulutusohjelma on suunniteltu jäljempänä kuvattuja profiileja ja tehtäviä varten. Tarkista valintaperusteiden täyttyminen ennen hakemusten jättämistä tai validointia.

 • Hakijoiden on oltava rehualan virallista valvontaa suorittavien toimivaltaisten viranomaisten henkilöstöä.
 • Osallistujien on sitouduttava levittämään seminaarin aikana saatua tietoa oman oppilaitoksensa tai -maansa sidosryhmien keskuudessa.
 • Koska seminaari järjestetään englanniksi, jokaisella ehdokkaalla on oltava hyvä (ei perustaso) englanti.
Istunto Aloituspäivä Päättymispäivä Kaupunki Valtio
VC11 14/02/2022 18/02/2022 Verkossa Verkossa
VC13 28/03/2022 01/04/2022 Verkossa Verkossa
VC15 20/06/2022 24/06/2022 Verkossa Verkossa
TS17 07/11/2022 11/11/2022 Valencian Espanja
Rehuja koskeva EU:n lainsäädäntö

BTSF -koulutus rehuhygieniaa ja eläimistä saatavia sivutuotteita käsitteleville kansallisille asiantuntijoille.

Asetuksen (EU) 2017/625 116 artiklan 4 kohdassa säädetään jäsenvaltioiden asiantuntijoiden (kansallisten asiantuntijoiden) osallistumisesta komission valvontaan jäsenvaltioissa ja EU:n ulkopuolisissa maissa. Komission asiantuntijoiden mukana olevilla kansallisilla asiantuntijoilla on samat käyttöoikeudet kuin komission asiantuntijoille.

Sen varmistamiseksi, että kansalliset asiantuntijat noudattavat yhdenmukaista lähestymistapaa avustaessaan komission asiantuntijoita, komissio aikoo järjestää virallisen valvonnan etäkoulutuksen eläinten terveyttä koskevan uuden lainsäädännön alalla.

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistujat

 • Ymmärtää heidän roolinsa komission johtamassa tarkastusryhmässä näytön keräämisessä, sen merkittävyydestä päätettäessä ja suositusten laatimisessa.
 • Hyödyntämään tältä kurssilta saatuja kokemuksia oman jäsenvaltionsa heikkouksien ja toistuvien ongelmien tunnistamisessa ja pohditaan mahdollisia ratkaisuja sekä jäsenvaltioiden että EU:n tasolla.
Rehuhygienia ja eläimistä saatavat sivutuotteet – Kansallisten asiantuntijoiden koulutus