Dyreernæring - eLearning-modul

Dette e-læringskursus har til formål at give deltagerne mulighed for at forbedre deres viden og færdigheder inden for:

 • Definitioner, der anvendes i foder: foderstoffer, foderblandinger, fuldfoder, tilskudsfoder, mineralsk foder og andre definitioner i forordning (EF) nr. 767/2009, fodertilsætningsstoffer, forblandinger og tekniske hjælpestoffer (forordning (EF) nr. 1831/2003).
 • Generelle principper for markedsføring af foder: målsætninger.
 • Mærkning af og reklame for fodermidler og foderblandinger (forordning 767/2009): principper, ansvar for mærkning.
 • Katalog over fodermidler, materialer omfattet af restriktioner, emballering af foder.
 • Fodertilsætningsstoffer: funktioner, godkendelsesbetingelser og vurdering (forordning (EF) nr. 1831/2003).
 • Sondring mellem fodermidler, foderblandinger, tilskudsfoder, forblandinger, fodertilsætningsstoffer og veterinærlægemidler.
 • Foder med særlige ernæringsformål (forordning 767/2009).
 • Krav (forordning 767/2009).
 • Foderlægemidler (direktiv 90/167).
 • Uønskede stoffer i foder (direktiv 2002/32):
 • Definition af uønskede stoffer.
  - Formålene med direktiv 2002/32.
  - Generelle principper i direktiv 2002/32 (overvågning, afbødende foranstaltninger).
  - Grænseværdier og indgrebstærskler.
  Regulerede stoffer og produkter: Mykotoksiner, dioxiner/PCB'er, toksiner af vegetabilsk oprindelse osv.
  — Overførsel af coccidiostatika til foder uden for målgruppen.


Egenskaber

 365 dages adgang
 • Gennemsnitlig dedikation: 8 timer
Online
 • 4 enheder
 • Selvkørende
 • Multimedier
Tilgængelig i:

Sådan registrerer du dig

Foder — e-læringsmodul

Det overordnede mål med BTSF-uddannelsesprogrammet vedrørende EU's foderstofhygiejnebestemmelser og HACCP-audit er at:

 • Udbrede viden og bedste praksis med henblik på at øge ekspertiseniveauet vedrørende fodersikkerhed i alle faser af produktionen, forarbejdningen og distributionen af foder, herunder kontrol på stedet af foderstofvirksomhedsledere.

Uddannelsen gennemføres på to forskellige uddannelseskurser:

 • Kursus 1 — EU-lovgivning om foder
 • Kursus 2 — EU's regler for foderstofhygiejne og HACCP-revision

Det yderligere mål for det foreslåede kursus er at stille viden og teknisk ekspertise inden for EU-lovgivningen om foder til rådighed for kontrolmedarbejdere, der arbejder i fodersektoren i EU's medlemsstater og udvalgte lande uden for EU, gennem dækning af følgende emner:

 • Emne 1: Generel oversigt
 • Emne 2: Foderstofhygiejne
 • Emne 3: Forurening af foderingredienser
 • Emne 4: Ansøgning i foderstofindustrien — besøg på stedet
 • Emne 5: Mærkning af foder
 • Emne 6: Foder til særlige formål og grænseprodukter
 • Emne 7: Import og offentlig kontrol

Dette uddannelsesprogram er udformet med henblik på de profiler og stillinger, der er beskrevet nedenfor. Kontrollér, at kriterierne er opfyldt, inden de anvendes.

 • Ansøgerne skal være personale hos de kompetente myndigheder, der udfører offentlige kontrolaktiviteter i foderstofsektoren, og som har markinspektion som led i deres almindelige opgaver.
 • Mindst 1 års erfaring som kompetent myndighedspersonale, der beskæftiger sig med foderstofkontrol.
 • Deltagerne skal forpligte sig til at formidle den viden, de modtager under seminaret, til interessenter i deres hjeminstitutioner/lande.
 • Da seminaret vil blive afholdt på engelsk, skal hver indstillet kandidat have et godt (ikke grundlæggende) arbejdsniveau på engelsk.
Session Startdato Slutdato Byen Hjemland
TS18 06/12/2022 08/12/2022 Warszawa Polen
TS19 31/01/2023 02/02/2023 Porto Portugal
EU's foderstofhygiejnebestemmelser og HACCP-audit

De overordnede mål for BTSF-uddannelsesprogrammet /kurset i EU-LEGISLATION OM FEED er:

 • Målsætning 1: At udbrede viden og bedste praksis med henblik på at øge ekspertiseniveauet vedrørende fodersikkerhed i alle faser af produktionen, forarbejdningen og distributionen af foder, herunder kontrol på stedet af foderstofvirksomhedsledere.
 • Målsætning 2: At stille viden og teknisk ekspertise inden for dyrefoder (EU-lovgivning om foder) til rådighed for kontrolpersonale, der arbejder i fodersektoren i EU's medlemsstater og udvalgte lande uden for EU.

Kurset behandler følgende emner:

 • Emne 1: Generel oversigt
 • Emne 2: Foderstofhygiejne
 • Emne 3: Forurening af foderingredienser
 • Emne 4: Anvendelse i foderstofindustrien: Besøg på stedet
 • Emne 5: Mærkning af foder
 • Emne 6: Foder til særlige formål og grænseprodukter
 • Emne 7: Import og offentlig kontrol

Dette uddannelsesprogram er udformet med henblik på de profiler og stillinger, der er beskrevet nedenfor. Kontrollér, at udvælgelseskriterierne er opfyldt, inden ansøgningerne indsendes eller valideres.

 • Ansøgerne skal være personale hos kompetente myndigheder, der udfører offentlige kontrolaktiviteter i foderstofsektoren.
 • Deltagerne skal forpligte sig til at formidle den viden, de modtager under seminaret, til interessenter i deres hjeminstitutioner/lande.
 • Da seminaret vil blive afholdt på engelsk, skal hver indstillet kandidat have et godt (ikke grundlæggende) arbejdsniveau på engelsk.
Session Startdato Slutdato Byen Hjemland
VC11 14/02/2022 18/02/2022 Online Online
VC13 28/03/2022 01/04/2022 Online Online
VC15 20/06/2022 24/06/2022 Online Online
TS17 07/11/2022 11/11/2022 Valencia Spanien
EU-lovgivning om foder

BTSF-uddannelse for nationale eksperter i foderstofhygiejne og animalske biprodukter.

I henhold til artikel 116, stk. 4, i forordning (EU) 2017/625 kan eksperter fra medlemsstaterne (nationale eksperter) deltage i Kommissionens kontrol i medlemsstaterne og i tredjelande. Nationale eksperter, der ledsager Kommissionens eksperter, har samme ret til adgang som Kommissionens eksperter.

For at sikre en harmoniseret tilgang blandt nationale eksperter og samtidig bistå Kommissionens eksperter har Kommissionen til hensigt at arrangere et fjernuddannelsesarrangement om offentlig kontrol på området ny lovgivning om dyresundhed.

Målet med uddannelsen er, at deltagerne skal:

 • Forstå deres rolle i et audithold ledet af Kommissionen med hensyn til at indsamle dokumentation, drage konklusioner om dens betydning og formulere anbefalinger.
 • Udnytte erfaringerne fra dette kursus til at identificere svagheder og tilbagevendende problemer i deres egen medlemsstat og overveje mulige løsninger på både medlemsstats- og EU-plan.
Foderstofhygiejne og animalske biprodukter — uddannelse af nationale eksperter