Výživa zvířat - eLearning modul

Cílem tohoto e-learningového kurzu je umožnit účastníkům zlepšit své znalosti a dovednosti v těchto oblastech:

 • Definice použité v krmivech: krmiva, krmné směsi, kompletní krmiva, doplňková krmiva, minerální krmiva a další definice v nařízení č. 767/2009, doplňkové látky v krmivech, premixy, pomocné látky (nařízení č. 1831/2003).
 • Obecné zásady uvádění krmiv na trh: cíle.
 • Označování krmných surovin a krmných směsí a související reklama (nařízení č. 767/2009): zásady, odpovědnost za označování.
 • Katalog krmných surovin, omezené materiály, balení krmiv.
 • Doplňkové látky: funkce, podmínky povolení, posouzení (nařízení č. 1831/2003).
 • Rozlišení mezi krmnými surovinami, krmnými směsmi, doplňkovými krmivy, premixy, doplňkovými látkami a veterinárními léčivými přípravky.
 • Krmiva pro zvláštní účely výživy (nařízení č. 767/2009).
 • Pohledávky (nařízení č. 767/2009).
 • Medikovaná krmiva (směrnice 90/167).
 • Nežádoucí látky v krmivech (směrnice 2002/32):
 • Definice nežádoucích látek.
  Cíle směrnice 2002/32.
  - Obecné zásady směrnice 2002/32 (monitorování, zmírňující opatření).
  - Maximální limity a akční prahy.
  Regulované látky a výrobky: Mykotoxiny, dioxiny/PCB, toxiny rostlinného původu atd.
  – Přenášení kokcidiostatik do necílových krmiv.


Vlastnosti

 365 dní přístup
 • Průměrné věnování: 8 hodin
Online
 • 4 jednotky
 • Self-Paced
 • Multimédia
Dostupné v:

Jak se zaregistrovat

Výživa zvířat – modul elektronického učení

Obecným cílem vzdělávacího programu BTSF v oblasti pravidel EU v oblasti hygieny krmiv a auditů HACCP je:

 • Šířit znalosti a osvědčené postupy s cílem zvýšit úroveň odborných znalostí o otázkách bezpečnosti krmiv ve všech fázích výroby, zpracování a distribuce krmiv, včetně kontrol na místě u provozovatelů krmivářských podniků.

Školení je poskytováno ve dvou různých kurzech odborné přípravy:

 • Kurz 1 – Právní předpisy EU týkající se krmiv
 • Kurz 2 – hygiena krmiv v EU a audit HACCP

Dalším cílem navrhovaného kurzu je poskytnout znalosti a technické odborné znalosti v oblasti právních předpisů EU o krmivech kontrolním úředníkům pracujícím v krmivářském odvětví v členských státech EU a vybraných zemích mimo EU, a to prostřednictvím pokrytí těchto témat:

 • Téma 1: Obecný přehled
 • Téma 2: Hygiena krmiv
 • Téma 3: Složky krmiva a kontaminace
 • Téma 4: Aplikace v krmivářském průmyslu – návštěvy v terénu
 • Téma 5: Označování krmiv,
 • Téma 6: Krmiva pro zvláštní účely a hraniční produkty
 • Téma 7: Dovoz a úřední kontroly

Tento školicí program byl navržen pro níže uvedené profily a pozice. Před podáním přihlášky ověřte, zda jsou splněna tato kritéria.

 • Uchazeči musí být zaměstnanci příslušných orgánů, kteří provádějí úřední kontroly v krmivářském odvětví a kteří mají v rámci svých běžných povinností přehlídku na místě.
 • Nejméně jeden rok praxe ve funkci pracovníků příslušného orgánu podílejících se na kontrole krmiv.
 • Účastníci se musí zavázat, že budou šířit poznatky získané během semináře mezi zúčastněnými stranami ve svých domovských institucích/zemích.
 • Vzhledem k tomu, že seminář bude probíhat v angličtině, musí mít každý nominovaný kandidát dobrou (nikoli základní) pracovní úroveň angličtiny.
Zasedání Počáteční datum Koncové datum Město Země
TS18 06/12/2022 08/12/2022 Varšava Polsko
TS19 31/01/2023 02/02/2023 Porto Portugalsko
Pravidla EU pro hygienu krmiv a audit HACCP

Obecné cíle vzdělávacího programu BTSF /Course pro EU LEGISLATION ON FEED jsou tyto:

 • Cíl 1: Šířit znalosti a osvědčené postupy s cílem zvýšit úroveň odborných znalostí o otázkách bezpečnosti krmiv ve všech fázích výroby, zpracování a distribuce krmiv, včetně kontrol na místě u provozovatelů krmivářských podniků.
 • Cíl 2: Poskytovat znalosti a technické odborné znalosti v oblasti výživy zvířat (právní předpisy EU o krmivech) kontrolním úředníkům pracujícím v krmivářském odvětví v členských státech EU a vybraných zemích mimo EU.

Kurz se zaměřuje na tato témata:

 • Téma 1: Obecný přehled
 • Téma 2: Hygiena krmiv
 • Téma 3: Složky krmiva a kontaminace
 • Téma 4: Použití v krmivářském průmyslu: Návštěvy v terénu
 • Téma 5: Označování krmiv,
 • Téma 6: Krmiva pro zvláštní účely a hraniční produkty
 • Téma 7: Dovoz a úřední kontroly

Tento školicí program byl navržen pro níže uvedené profily a pozice. Před podáním nebo potvrzením přihlášek ověřte soulad s kritérii pro výběr.

 • Uchazeči musí být zaměstnanci příslušných orgánů vykonávajících úřední kontrolní činnosti v krmivářském odvětví.
 • Účastníci se musí zavázat, že budou šířit poznatky získané během semináře mezi zúčastněnými stranami ve svých domovských institucích/zemích.
 • Vzhledem k tomu, že seminář bude probíhat v angličtině, musí mít každý nominovaný kandidát dobrou (nikoli základní) pracovní úroveň angličtiny.
Zasedání Počáteční datum Koncové datum Město Země
VC11 14/02/2022 18/02/2022 Online Online
VC13 28/03/2022 01/04/2022 Online Online
VC15 20/06/2022 24/06/2022 Online Online
TS17 07/11/2022 11/11/2022 Valencia Španělsko
Právní předpisy EU týkající se krmiv

Školení BTSF pro národní odborníky na hygienu krmiv a vedlejší produkty živočišného původu.

Ustanovení čl. 116 odst. 4 nařízení (EU) 2017/625 stanoví účast odborníků z členských států (národních odborníků) na kontrolách Komise v členských státech a v zemích mimo EU. Národní odborníci doprovázející odborníky Komise mají stejná práva na přístup jako odborníci Komise.

Aby byl zajištěn harmonizovaný přístup národních odborníků při pomoci odborníků Komise, má Komise v úmyslu uspořádat školení na dálku o úředních kontrolách v oblasti nových právních předpisů o zdraví zvířat.

Cílem školení je, aby účastníci:

 • Pochopit jejich úlohu v auditním týmu vedeném Komisí při shromažďování důkazů, při uzavírání závěrů o jejich významu a formulování doporučení.
 • Využít zkušeností získaných z tohoto kurzu k identifikaci nedostatků a opakujících se problémů ve svém vlastním členském státě a zvážit možná řešení jak na úrovni členských států, tak na úrovni EU.
Hygiena krmiv a vedlejší produkty živočišného původu – odborná příprava národních odborníků