Systemet för snabb varning för livsmedel och foder – modul eLearning

Syftet med denna e-lärandekurs är att ge deltagarna möjlighet att förbättra sina kunskaper och färdigheter när det gäller

 • EU:s system för snabb varning för livsmedel och foder (den senaste utvecklingen och aspekter av livsmedelslagstiftningen, livsmedelshygien, regler för livsmedelskontroll och annan relevant lagstiftning).
 • Krav för att inrätta ett RASFF-nätverk inom ett land, inklusive krav på livsmedels- och foderkontroll.
 • De behöriga myndigheternas organisationsstruktur.
 • Rättslig grund och kommunikationsbehov.
 • Krav för att inrätta ett regionalt nätverk av länder som utbyter snabba varningar om livsmedel och foder, inbegripet möjligheten till informationsutbyte, nödvändig rättslig grund för systemet, krav på öppenhet och konfidentialitet samt uppföljning av anmälningar.

Funktioner

365 dagars tillträde
 • Genomsnittligt engagemang: 8 timmar
Online
 • 6 stycken
 • Självfylld
 • Multimedia
Finns på:

Hur deltar man?

 • Om du är en regeringstjänsteman kan du ansöka med hjälp av applikationen BTSF eLearning.
 • Om du är anställd vid EU-institutionerna kan du kontakta HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu för att ansöka om registrering.
 • Om du har andra frågor kan du skicka ett meddelande till HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu, och BTSF ACADEMY-teamet är glad att hjälpa dig.
Systemet för snabb varning för livsmedel och foder – modul eLearning

Syftet med utbildningen är att fortsätta samarbetet om informationshanteringssystem på internationell nivå i syfte att ytterligare öka medvetenheten och bidra till bättre förståelse och effektivare användning av EU:s befintliga informationshanteringssystem för sanitära och fytosanitära åtgärder av behöriga myndigheter och andra intressenter i länder utanför EU.

Den kommer också att syfta till att underlätta deras integrering som aktiva användare i dessa system och i det specifika fallet Traces-systemet hjälpa dem att anpassa det, i enlighet med de principer som används på EU-nivå av detta system, för informationsutbyte både inom landet och mellan länder i samma geografiska region.

 • Tjänstemän vid den nationella behöriga myndigheten.
 • Ministerier och inspektionstjänster.
 • Delta i certifieringsprocessen för varor som exporteras till EU.
 • Delta i certifieringsprocessen för varor som handlas på regional nivå mellan länder utanför EU.
Session Startdatum Slutdatum Ort Ett land
1 22/11/2021 26/11/2021 online Ukraina
2 28/02/2022 04/03/2022 Online CDMX, Mexiko
3 12/07/2022 15/07/2022 Online Elfenbenskusten
4 11/07/2022 15/07/2022 Santiago Chile
5 19/09/2022 23/09/2022 Kairo Egypten
6 08/11/2022 10/11/2022 Jakarta Indonesien
7 16/01/2023 19/01/2023 Bombay Indien
8 24/07/2023 27/07/2023 DAR es Salaam Tanzania
9 19/09/2023 22/09/2023 Kapstaden Sydafrika
10 16/09/2023 16/09/2023 Tasjkent Uzbekistan
11 13/11/2023 16/11/2023 Bangkok Thailand
12 11/12/2023 14/12/2023 Buenos Aires Argentina
EU:s informationshanteringssystem för offentliga kontroller – utanför EU

Syftet med BTSF:s utbildningsverksamhet om Traces i medlemsstaterna är att digitalisera hela certifieringsprocessen och tillhörande förfaranden, och är i linje med förklaringen i den digitala agendan för Europa. Målet med utbildningskurserna är att utbilda experter, utvidga deras teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter och nå en gemensam förståelse av EU:s lagstiftning. De har som mål att bidra till bättre respekt för EU:s livsmedels- och foderlagstiftning i EU:s medlemsstater och länder utanför EU som exporterar till EU, och till att öka medvetenheten i EU:s grannländer om EU:s strategi för livsmedels- och foderhygien, djurs hälsa, djurs välbefinnande, växters hälsa och offentliga kontroller.

Projektet är indelat i 5 kurser för sammanlagt 16 tredagarsutbildningar om ”Use of the EU Trade Control and d Expert System (Traces)”:

 • Kurs 1. Användning av Traces vid import av levande djur och produkter med animaliskt ursprung: 4 tredagarsutbildningar.
 • Kurs 2. Användning av Traces vid import av produkter med växtursprung: 3 tredagarsutbildningar.
 • Kurs 3. Användning av Traces vid import av levande växter: 3 tredagarsutbildningar.
 • Kurs 4. Användning av Traces vid import av ekologiska produkter: 3 tredagarsutbildningar.
 • Kurs 5. Användning av Traces vid handel med levande djur inom EU: 3 tredagarsutbildningar.

Kursens särskilda mål är följande:

 • Att utbilda personal som är involverade i offentliga kontrollaktiviteter för att hålla dem uppdaterade om användningen av EU:s handelskontroll- och expertsystem (Traces).
 • Genom detta kommer programmet att ha som mål att säkerställa en harmoniserad användning av Traces med hänsyn till de senaste tillgängliga uppdateringarna. Eftersom Traces är ett it-verktyg i ständig utveckling kommer programmet också att vara flexibelt och ha förmåga att anpassa sitt innehåll till de nya kommande möjligheterna i systemet. Både den privata och den offentliga sektorn kommer att gynnas av en mer harmoniserad användning av Traces och en djupare kunskap om systemet hos den personal som ansvarar för den offentliga kontrollen: bättre samarbete med tullen, tillgängliga statistiska uppgifter, minskat administrativt arbete, snabbare klarering av sändningen vid gränsen osv.

De sökandes profiler bör respektera följande kriterier:

 • Vara tjänstemän på den nationella behöriga myndigheten, relevanta regeringsdepartement eller involverade inspektionsorgan (eller som kan vara potentiellt involverade) i användningen av Traces vid följande:
  • Kurs 1: Gränskontrollstationsnivå.
  • Kurs 2: Nivå vid det utsedda införselstället.
  • Kurs 3: Inspektionspost.
  • Kurs 4: Gränskontrollstations- och DPE-nivå.
  • Kurs 5: LVU-nivå.
 • Vara involverade i att upprätta eller anpassa principer och förordningar i linje med förordning (EG) nr 882/2004 och i förhållande till användningen av Traces.
 • Vara bekanta med principerna för det ekologiska jordbrukssystemet (för kurs 4).
 • Vara förpliktade att sprida lärdomarna från utbildning efter att utbildningssessionen har avslutats.
 • Behärska utbildningsspråket (engelska/franska beroende på session).
Session Startdatum Slutdatum Organisatör Plats
1E 04/04/2022 08/04/2022 Online Virtuella 
5C 02/05/2022 07/05/2022 Online Virtuella 
5A 20/06/2022 24/06/2022 F2F Aten, Grekland
1F 15/11/2022 18/11/2022 F2F Aten, Grekland
5D 14/02/2023 17/02/2023 F2F Ljubljana, Slovenien
4C 07/03/2023 10/03/2023 F2F Lissabon, Portugal
Traces i medlemsstaterna

De övergripande målen för BTSF:s utbildningsprogram/kurs om användning av Imsoc-komponenter för att uppnå nästa nivå av samarbete mellan behöriga myndigheter är följande:

 • Att skapa en samsyn om det aktuella läget när det gäller lämpliga verktyg och strategier för att hantera ny utveckling planeras för iRASFF och Traces-tillämpningar.
 • Att fokusera på integration mellan dessa tillämpningar för att stärka nätverket.
 • Att visa hur dessa plattformar kan användas för att öka effektiviteten i offentlig kontroll, effektiv kommunikation och informationsutbyte.
 • Att ge praktikanter möjlighet att jämföra viktiga delar av beredskapsplaner och andra beredskapselement som utarbetats av deras respektive medlemsstater för att identifiera och utbyta bästa praxis (t.ex. befintliga varningssystem och kommunikationsverktyg),
 • Att möjliggöra utbyte av erfarenheter och sprida bästa praxis.

Kursen tar upp följande ämnen:

 • Översikt över regelverket för Imsoc (med hänvisningar till import, COI, INTRA, AHL, OCR) och användning av Imsoc (Traces, RASFF och Europhyt) i gränsövergångsställena (med hänvisning till CHEDA, CHEDP, COI, CHEDD och CHEDPP).
 • Intensifierad offentlig kontroll (IOC), Traces och iRASFF
 • Ny rättslig ram för COI – hur detta tillämpas i Imsoc
 • Insamling av underrättelser (hur man använder de uppgifter som hämtats från alla relevanta verktyg såsom Traces NT och andra system för att identifiera möjliga risker).
 • Hantering av bristande överensstämmelse

Det här utbildningsprogrammet har utformats för de profiler och befattningar som beskrivs nedan. Kontrollera att urvalskriterierna är uppfyllda innan du lämnar in eller validerar ansökningarna.

 • Tjänstemän vid behöriga myndigheter som organiserar, genomför och verkställer lagstiftning om offentlig kontroll och behöriga myndigheter som utför offentlig kontroll av sändningar som förs in i unionen från länder utanför EU (centrala, gränskontrollstationer, regionala).
Session Startdatum Slutdatum Ort Ett land
1 18/10/2022 21/10/2022 Rom Italien
2 17/01/2023 20/01/2023 Aten Grekland
3 13/06/2023 15/06/2023 Alicante Spanien
4 21/11/2023 23/11/2023 Rom Italien
Användning av Imsoc-komponenter för att uppnå nästa nivå av samarbete mellan behöriga myndigheter