Sistem hitrega obveščanja za živila in krmo – modul e-učenje

Namen tega tečaja e-učenja je udeležencem omogočiti, da izboljšajo svoje znanje in spretnosti na področju:

 • Sistem hitrega obveščanja EU za živila in krmo (nedavni razvoj dogodkov in vidiki živilske zakonodaje, higiena živil, pravila o nadzoru živil in druga ustrezna zakonodaja).
 • Zahteve za vzpostavitev mreže RASFF znotraj države, vključno z zahtevano ravnjo nadzora živil in krme.
 • Organizacijska struktura pristojnih organov.
 • Pravna podlaga in komunikacijske potrebe.
 • Zahteve za vzpostavitev regionalne mreže držav, ki si izmenjujejo hitra obvestila o živilih in krmi, vključno z možnostjo izmenjave informacij, so zahtevale pravno podlago za sistem, zahteve glede preglednosti in zaupnosti ter nadaljnje obveščanje.

Značilnosti

Dostop 365 dni
 • Povprečna predanost: 8 ur
Online
 • 6 enot
 • Po lastni poti
 • Multimedijskih
Na voljo v:

Registracija

Sistem hitrega obveščanja za živila in krmo – modul e-učenja

Cilj usposabljanja je nadaljevati dejavnosti sodelovanja na področju sistemov upravljanja informacij na mednarodni ravni, da bi dodatno povečali ozaveščenost in prispevali k boljšemu razumevanju in učinkovitejši uporabi obstoječih sistemov EU za upravljanje sanitarnih in fitosanitarnih informacij s strani pristojnih organov in drugih zainteresiranih strani v državah, ki niso članice EU.

Njegov cilj bo tudi olajšati njihovo vključevanje kot dejavnih uporabnikov v te sisteme, v posebnem primeru sistema TRACES pa jih podpirati pri njegovi prilagoditvi v skladu z načeli, ki jih ta sistem uporablja na ravni EU, za izmenjavo informacij znotraj države in med državami v isti geografski regiji.

 • Uradniki pristojnega nacionalnega organa.
 • Vladna ministrstva in inšpekcijske službe.
 • Biti vključena v postopek certificiranja blaga, izvoženega v EU.
 • Biti vključena v postopek certificiranja blaga, s katerim se trguje na regionalni ravni med državami nečlanicami EU.
Zasedanje Datum začetka Končni datum Mesto Dežela
1 22/11/2021 26/11/2021 Online Ukrajina
2 28/02/2022 04/03/2022 Online CDMX, Mehika
3 12/07/2022 15/07/2022 Online Slonokoščena obala
4 11/07/2022 15/07/2022 Santiago Čile
5 19/09/2022 23/09/2022 Kairo Egipt
6 08/11/2022 10/11/2022 Džakarta Indonezija
7 16/01/2023 19/01/2023 Mumbaj Indija
8 24/07/2023 27/07/2023 PAR es Salaam Tanzanija
9 19/09/2023 22/09/2023 Cape Town Južna Afrika
10 16/09/2023 16/09/2023 Taškent Uzbekistan
11 13/11/2023 16/11/2023 Bangkok Tajska
12 11/12/2023 14/12/2023 Buenos Aires Argentina
Sistemi EU za upravljanje informacij za uradni nadzor – zunaj EU

Cilj dejavnosti usposabljanja BTSF o sistemu TRACES v državah članicah je digitalizirati celoten postopek certificiranja in povezane postopke ter je v skladu z izjavo Evropske digitalne agende. Cilj tečajev usposabljanja je usposobiti strokovnjake, okrepiti njihovo teoretično znanje in praktične spretnosti ter zagotoviti, da enotno razumejo zakonodajo EU. Namen tečajev je prispevati k boljšemu razumevanju zakonodaje EU o živilih in krmi v državah članicah EU in tretjih državah, ki izvažajo v EU, ter povečati ozaveščenost v sosednjih tretjih državah o pristopu EU do higiene živil in krme, zdravja živali, dobrobiti živali, zdravja rastlin in uradnega nadzora.

Projekt zajema pet tečajev, ki skupaj vključujejo 16 tridnevnih usposabljanj o uporabi celovitega računalniškega veterinarskega sistema Traces:

 • Tečaj 1. Uporaba sistema Traces pri uvozu živih živali in proizvodov živalskega izvora: Štiri tridnevna usposabljanja;
 • Tečaj 2. Uporaba sistema Traces pri uvozu proizvodov rastlinskega izvora: 3 tridnevna usposabljanja.
 • Tečaj 3. Uporaba sistema Traces pri uvozu živih rastlin: 3 tridnevna usposabljanja.
 • Tečaj 4. Uporaba sistema Traces pri uvozu ekoloških proizvodov: 3 tridnevna usposabljanja.
 • Tečaj 5. Uporaba sistema Traces pri trgovini z živimi živalmi znotraj EU: 3 tridnevna usposabljanja.

Posebni cilji tečaja so:

 • Usposobiti uslužbence, ki izvajajo dejavnosti uradnega nadzora, da bodo seznanjeni z najnovejšimi vidiki uporabe celovitega računalniškega veterinarskega sistema EU Traces;
 • Cilj programa bo torej zagotoviti usklajeno uporabo sistema Traces, in sicer ob upoštevanju najnovejših posodobitev, ki bodo na voljo. Ker je sistem Traces orodje informacijske tehnologije, ki se neprestano razvija, bo program tudi prožen in njegove vsebine se bodo lahko prilagajale novim, prihodnjim možnostim sistema. Bolj usklajena uporaba sistema TRACES in poglobljeno znanje o sistemu s strani osebja, odgovornega za uradni nadzor, bosta koristila zasebnemu in javnemu sektorju: boljše sodelovanje s carino, razpoložljivi statistični podatki, zmanjšanje upravnega dela, hitrejše carinjenje pošiljke na meji itd.

Profili prijaviteljev bi morali biti skladni z naslednjimi merili:

 • So uslužbenci pristojnega nacionalnega organa, ustreznih vladnih ministrstev ali inšpekcijskih služb, ki se ukvarjajo (ali se morebiti bodo) z uporabo aplikacije Traces na naslednjih ravneh:
  • Tečaj 1: Raven mejne kontrolne točke.
  • Tečaj 2: Raven določene vstopne točke.
  • Tečaj 3: Mesto inšpekcijskega pregleda;
  • Tečaj 4: Raven mejne kontrolne točke in določene vstopne točke.
  • Tečaj 5: Raven LVU.
 • Se ukvarjajo z oblikovanjem ali prilagajanjem politik in predpisov, ki so v skladu z Uredbo (ES) št. 882/2004 in povezani z uporabo sistema Traces;
 • Seznanjeni so z načeli sistema za ekološko kmetovanje (za tečaj 4);
 • Se strinjajo s tem, da bodo po koncu usposabljanja razširjali pridobljeno znanje;
 • Imajo aktivno znanje jezika usposabljanja (angleščina/francoščina, odvisno od usposabljanja).
Zasedanje Datum začetka Končni datum Organizator Lokacija
1E 04/04/2022 08/04/2022 Online Virtualno 
5C 02/05/2022 07/05/2022 Online Virtualno 
5A 20/06/2022 24/06/2022 PRIPRAVLJENI NA PRIHODNOST Atene, Grčija
1F 15/11/2022 18/11/2022 PRIPRAVLJENI NA PRIHODNOST Atene, Grčija
5D 14/02/2023 17/02/2023 PRIPRAVLJENI NA PRIHODNOST Ljubljana, Slovenija
4C 07/03/2023 10/03/2023 PRIPRAVLJENI NA PRIHODNOST Lizbona, Portugalska
TRACES v državah članicah

Splošni cilji programa usposabljanja BTSF /Course o uporabi komponent IMSOC za doseganje naslednje ravni sodelovanja med pristojnimi organi so:

 • Za zagotovitev skupnega razumevanja trenutnega stanja ustreznih orodij in pristopov za obravnavanje novega razvoja se načrtuje za aplikacije iRASFF in TRACES;
 • Osredotočiti se na povezovanje med temi aplikacijami, da se okrepi mreža;
 • Prikazati, kako se lahko te platforme uporabljajo za povečanje učinkovitosti uradnega nadzora, učinkovite komunikacije in izmenjave informacij;
 • Omogočiti pripravnikom, da primerjajo ključne elemente načrtov ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih in druge elemente pripravljenosti, ki jih pripravijo njihove države članice, da se opredelijo in izmenjajo najboljše prakse (npr. obstoječi sistemi opozarjanja in komunikacijska orodja);
 • Omogočiti izmenjavo izkušenj in razširjanje najboljših praks.

Na tečaju se obravnavajo naslednje teme:

 • Pregled regulativnega okvira IMSOC (s sklici na uvoz, certifikat o kontrolnem pregledu, INTRA, AHL, OCR) in uporabo IMSOC (TRACES,RASFF in Europhyt) v mejnih kontrolnih točkah (s sklicem na CHEDA, CHEDP, COI, SZVD, SZVD, CHEDPP).
 • Okrepljeni uradni nadzor (IOC), TRACES in iRASFF
 • Nov pravni okvir o COI – kako se to uporablja v sistemu IMSOC
 • Zbiranje obveščevalnih podatkov (kako uporabiti podatke, pridobljene iz vseh ustreznih orodij, kot so sistem TRACES NT in drugi sistemi, za opredelitev morebitnih tveganj
 • Upravljanje neskladnosti

Ta program usposabljanja je namenjen profilom in funkcijam, opisanim v nadaljevanju. Pred oddajo ali potrditvijo prijav preverite skladnost z merili za izbor.

 • Uradniki pristojnih organov, ki organizirajo, izvajajo in izvršujejo zakonodajo o uradnem nadzoru, in pristojni organi, ki izvajajo uradni nadzor pošiljk, ki vstopajo v Unijo iz držav nečlanic EU (centralne, mejne kontrolne točke, regionalne).
Zasedanje Datum začetka Končni datum Mesto Dežela
1 18/10/2022 21/10/2022 Rim Italija
2 17/01/2023 20/01/2023 Atene Grčija
3 13/06/2023 15/06/2023 Alicante Španija
4 21/11/2023 23/11/2023 Rim Italija
Uporaba komponent IMSOC za doseganje naslednje ravni sodelovanja med pristojnimi organi