Systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá – modul elektronického vzdelávania

Cieľom tohto kurzu elektronického vzdelávania je umožniť účastníkom zlepšiť si vedomosti a zručnosti v týchto oblastiach:

 • Systém rýchleho varovania EÚ pre potraviny a krmivá (nedávny vývoj a aspekty potravinového práva, hygieny potravín, pravidiel kontroly potravín a iných príslušných právnych predpisov).
 • Požiadavky na zriadenie siete RASFF v rámci krajiny vrátane požadovanej úrovne kontrol potravín a krmív.
 • Organizačná štruktúra príslušných orgánov.
 • Právny základ a komunikačné potreby.
 • Požiadavky na vytvorenie regionálnej siete krajín na výmenu rýchlych varovaní o potravinách a krmivách vrátane možnosti výmeny informácií, požadovaného právneho základu systému, požiadaviek na transparentnosť a dôvernosť a následných oznamovacích opatrení.

Funkcie

365 dní prístup
 • Priemerné odhodlanie: 8 hodín
Online
 • 6 jednotiek
 • Samojazdené
 • Multimediálne
K dispozícii na adrese:

Ako sa zaregistrovať

 • Ak ste vládnym úradníkom, môžete podať žiadosť prostredníctvom aplikácie eLearning BTSF.
 • Ak ste zamestnanec pracujúci v inštitúciách EÚ, obráťte sa na HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu a požiadajte o registráciu.
 • V prípade akýchkoľvek ďalších otázok pošlite správu na adresu HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu a tím AKADEMY BTSF Vám môže pomôcť.
Systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá – modul elektronického vzdelávania

Cieľom odbornej prípravy je pokračovať v činnostiach spolupráce v oblasti systémov riadenia informácií na medzinárodnej úrovni s cieľom ďalej zvyšovať informovanosť a prispievať k lepšiemu pochopeniu a efektívnejšiemu využívaniu existujúcich systémov EÚ na riadenie sanitárnych a fytosanitárnych informácií príslušnými orgánmi a inými zainteresovanými stranami v krajinách mimo EÚ.

Jeho cieľom bude tiež uľahčiť ich integráciu ako aktívnych používateľov do týchto systémov a v konkrétnom prípade systému TRACES, podporovať ich pri jeho prispôsobovaní v súlade so zásadami, ktoré tento systém používa na úrovni EÚ, na účely výmeny informácií tak v rámci krajiny, ako aj medzi krajinami, ktoré sa nachádzajú v tom istom geografickom regióne.

 • Úradníci príslušného vnútroštátneho orgánu.
 • Vládne ministerstvá a inšpekčné služby.
 • Byť zapojení do procesu certifikácie tovaru vyvážaného do EÚ.
 • Byť zapojení do procesu certifikácie tovaru, s ktorým sa obchoduje na regionálnej úrovni medzi krajinami mimo EÚ.
Zasadnutie Počiatočný dátum Dátum ukončenia Mesto Krajina
1 22/11/2021 26/11/2021 online Ukrajina
2 28/02/2022 04/03/2022 Online CDMX, Mexiko
3 12/07/2022 15/07/2022 Online Pobrežie Slonoviny
4 11/07/2022 15/07/2022 Santiago Čile
5 19/09/2022 23/09/2022 Káhira Egypt
6 08/11/2022 10/11/2022 Jakarta Indonézia
7 16/01/2023 19/01/2023 Mumbaj India
8 24/07/2023 27/07/2023 DAR es Salaam Tanzánia
9 19/09/2023 22/09/2023 Kapské Mesto Južná Afrika
10 16/09/2023 16/09/2023 Taškent Uzbekistan
11 13/11/2023 16/11/2023 Bangkok Thajsko
12 11/12/2023 14/12/2023 Buenos Aires Argentína
Systémy riadenia informácií EÚ pre úradné kontroly – krajiny mimo EÚ

Cieľom činností odbornej prípravy BTSF o systéme TRACES v členských štátoch je digitalizovať celý proces certifikácie a súvisiace postupy a je v súlade s vyhlásením Digitálnej agendy pre Európu. Cieľom odbornej prípravy je vyškoliť odborníkov, rozšíriť ich teoretické vedomosti a praktické zručnosti a dosiahnuť spoločný výklad právnych predpisov EÚ. Ich cieľom je prispieť k zlepšeniu dodržiavania potravinového a krmivového práva EÚ v členských štátoch EÚ a krajinách mimo EÚ vyvážajúcich do EÚ a zvyšovať informovanosť susedných krajín mimo EÚ o prístupe EÚ k hygiene potravín a krmív, zdraviu zvierat, dobrým životným podmienkam zvierat, zdraviu rastlín a úradným kontrolám.

Projekt pozostáva z piatich kurzov tvoriacich spolu 16 trojdňových odborných príprav o používaní obchodného kontrolného a expertného systému EÚ (TRACES):

 • Kurz 1. Používanie systému TRACES pri dovoze živých zvierat a produktov živočíšneho pôvodu — 4 trojdňové odborné prípravy
 • Kurz 2. Používanie systému TRACES pri dovoze produktov rastlinného pôvodu — 3 trojdňové odborné prípravy
 • Kurz 3. Používanie systému TRACES pri dovoze živých rastlín — 3 trojdňové odborné prípravy
 • Kurz 4. Používanie systému TRACES pri dovoze produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby — 3 trojdňové odborné prípravy
 • Kurz 5. Používanie systému TRACES pri obchode so živými zvieratami vo vnútri EÚ — 3 trojdňové odborné prípravy

Špecifické ciele kurzu sú:

 • Poskytnúť odbornú prípravu zamestnancom zaoberajúcim sa činnosťami úradných kontrol, aby mali aktuálne informácie o používaní obchodného kontrolného a expertného systému EÚ (TRACES).
 • Program bude teda zameraný na zabezpečenie harmonizovaného používania systému TRACES so zreteľom na najnovšie dostupné aktualizácie. Keďže systém TRACES je informačný nástroj, ktorý sa neustále vyvíja, program bude takisto flexibilný a jeho obsah bude možné prispôsobiť novým možnostiam, ktoré systém prinesie. Pre súkromný aj verejný sektor bude prínosom harmonizovanejšie používanie systému TRACES a hlbšie znalosti personálu zodpovedného za úradné kontroly o systéme: lepšia spolupráca s colnými orgánmi, dostupné štatistické údaje, zníženie administratívnej práce, rýchlejšie vybavenie zásielky na hranici atď.

Profily prihlásených by mali spĺňať tieto kritériá:

 • Byť úradníkom príslušného vnútroštátneho orgánu, príslušných vládnych ministerstiev alebo inšpektorátov zapojených (alebo potenciálne zapojených) do používania aplikácie TRACES:
  • Kurz 1: Úroveň HIS.
  • Kurz 2: Úroveň určeného miesta vstupu.
  • Kurz 3: Inšpekčná stanica,
  • Kurz 4: Úroveň hraničnej inšpekčnej stanice a určeného miesta vstupu.
  • Kurz 5: Úroveň MVJ.
 • Byť zapojený do prípravy a úpravy politík a právnych predpisov v súlade s nariadením (ES) č. 882/2004 a súvisiacim používaním systému TRACES,
 • Poznať zásady systému ekologického poľnohospodárstva (v prípade kurzu 4),
 • Byť odhodlaný šíriť poznatky získané v rámci odbornej prípravy po jej absolvovaní,
 • Mať dobrú znalosť jazyka odbornej prípravy (angličtina/francúzština v závislosti od kurzu).
Zasadnutie Počiatočný dátum Dátum ukončenia Organizátor Umiestnenie
1E 04/04/2022 08/04/2022 Online Virtuálne 
5C 02/05/2022 07/05/2022 Online Virtuálne 
5A 20/06/2022 24/06/2022 F2F Athens, Grécko
1F 15/11/2022 18/11/2022 F2F Athens, Grécko
5D 14/02/2023 17/02/2023 F2F Ľubľana, Slovinsko
4C 07/03/2023 10/03/2023 F2F Lisabon, Portugalsko
TRACES v členskom štáte

Celkové ciele programu odbornej prípravy BTSF /kurzy o používaní zložiek systému IMSOC na dosiahnutie ďalšej úrovne spolupráce medzi príslušnými orgánmi sú:

 • Zabezpečiť spoločné chápanie súčasného stavu vhodných nástrojov a prístupov na riešenie nového vývoja v prípade aplikácií iRASFF a TRACES;
 • Zamerať sa na integráciu medzi týmito aplikáciami s cieľom posilniť sieť
 • Ukázať, ako možno tieto platformy využiť na zvýšenie efektívnosti úradných kontrol, účinnú komunikáciu a výmenu informácií;
 • Poskytnúť stážistom možnosť porovnať kľúčové prvky pohotovostných plánov a iné prvky pripravenosti vypracované ich príslušnými členskými štátmi s cieľom identifikovať a vymieňať si najlepšie postupy (napr. existujúce systémy varovania a komunikačné nástroje);
 • Umožniť výmenu skúseností a šíriť najlepšie praktiky.

Kurz sa zaoberá týmito témami:

 • Prehľad regulačného rámca IMSOC (s odkazmi na dovoz, COI, INTRA, AHL, OCR) a používanie systému IMSOC (TRACES,RASFF a Europhyt) na hraničných priechodoch (s odkazom na CHEDA, CHEDP, COI, CHEDD, CHEDPP).
 • Zintenzívnené úradné kontroly (IOC), TRACES a iRASFF
 • Nový právny rámec týkajúci sa COI – Ako sa to uplatňuje v systéme IMSOC
 • Zhromažďovanie spravodajských informácií (ako využívať údaje získané zo všetkých relevantných nástrojov, ako je TRACES NT a iné systémy na identifikáciu možných rizík
 • Riešenie nezhôd

Táto odborná príprava je určená pre profily a pracovné miesta opísané ďalej. Pred predložením alebo potvrdením žiadostí overte súlad s výberovými kritériami.

 • Úradníci príslušných orgánov, ktorí organizujú, vykonávajú a presadzujú právne predpisy o úradných kontrolách, a príslušné orgány vykonávajúce úradné kontroly zásielok vstupujúcich do Únie z krajín mimo EÚ (centrálna, hraničná inšpekčná stanica, regionálna).
Zasadnutie Počiatočný dátum Dátum ukončenia Mesto Krajina
1 18/10/2022 21/10/2022 Rím Taliansko
2 17/01/2023 20/01/2023 Atény Grécko
3 13/06/2023 15/06/2023 Alicante Španielsko
4 21/11/2023 23/11/2023 Rím Taliansko
Používanie komponentov systému IMSOC na dosiahnutie ďalšej úrovne spolupráce medzi príslušnými orgánmi