System wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach – moduł e-uczenia się

Ten kurs e-uczenia się ma na celu umożliwienie uczestnikom poszerzania wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • Unijny system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (ostatnie zmiany i aspekty prawa żywnościowego, higieny żywności, zasad kontroli żywności i innych odpowiednich przepisów).
 • Wymogi dotyczące utworzenia sieci RASFF w danym państwie, w tym wymagany poziom kontroli żywności i pasz.
 • Struktura organizacyjna właściwych organów.
 • Podstawa prawna i potrzeby w zakresie komunikacji.
 • Wymogi dotyczące utworzenia regionalnej sieci państw wymieniających szybkie ostrzeżenia dotyczące żywności i pasz, w tym możliwość wymiany informacji, wymagana podstawa prawna systemu, wymogi dotyczące przejrzystości i poufności oraz działania następcze w związku ze zgłoszeniami.

Funkcje

365 dni dostępu
 • Średni wymiar czasu: 8 godzin
Online
 • 6 Jednostki
 • Samopakowany
 • Materiały multimedialne
Dostępne języki:

Jak się zapisać?

 • Jeśli jesteś urzędnikiem rządowym, możesz złożyć wniosek za pośrednictwem aplikacji eLearning w ramach programu BTSF.
 • Jeśli jesteś pracownikiem zatrudnionym w instytucjach UE, skontaktuj się pod adresem HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu, aby złożyć wniosek o rejestrację.
 • Wszelkie inne pytania prosimy o przesłanie wiadomości na adres HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu, a zespół BTSF ACADEMY chętnie udzieli Państwu pomocy.
System wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach – moduł e-uczenia się

Celem szkolenia jest kontynuowanie działań w zakresie współpracy w zakresie systemów zarządzania informacjami na szczeblu międzynarodowym w celu dalszego podnoszenia świadomości i przyczynienia się do lepszego zrozumienia i skuteczniejszego wykorzystania istniejących unijnych systemów zarządzania informacjami SPS przez właściwe organy i inne zainteresowane strony w państwach trzecich.

Jego celem będzie również ułatwienie ich integracji jako aktywnych użytkowników tych systemów, a w szczególnym przypadku systemu TRACES – wsparcie w jego dostosowaniu, zgodnie z zasadami stosowanymi na szczeblu UE przez ten system, do wymiany informacji zarówno wewnątrz kraju, jak i między państwami znajdującymi się w tym samym regionie geograficznym.

 • Funkcjonariusze właściwego organu krajowego.
 • Rządowe ministerstwa i służby inspekcyjne.
 • Uczestniczyć w procesie certyfikacji towarów wywożonych do UE.
 • Uczestniczyć w procesie certyfikacji towarów będących przedmiotem handlu na szczeblu regionalnym między państwami spoza UE.
Sesja Data rozpoczęcia Data końcowa Miasto Państwo
1 22/11/2021 26/11/2021 online Ukraina
2 28/02/2022 04/03/2022 Online CDMX, Meksyk
3 12/07/2022 15/07/2022 Online Wybrzeże Kości Słoniowej
4 11/07/2022 15/07/2022 Santiago Chile
5 19/09/2022 23/09/2022 Kair Egipt
6 08/11/2022 10/11/2022 Dżakarta Indonezja
7 16/01/2023 19/01/2023 Bombaju Indie
8 24/07/2023 27/07/2023 DAR es Salaam Tanzania
9 19/09/2023 22/09/2023 Kapsztad Republika Południowej Afryki
10 16/09/2023 16/09/2023 Taszkent Uzbekistan
11 13/11/2023 16/11/2023 Bangkok Tajlandia
12 11/12/2023 14/12/2023 Buenos Aires Argentyna
Unijne systemy zarządzania informacjami do celów kontroli urzędowych – spoza UE

Celem działań szkoleniowych BTSF w zakresie systemu TRACES w państwach członkowskich jest cyfryzacja całego procesu certyfikacji i powiązanych procedur oraz jest zgodna z deklaracją zawartą w Europejskiej agendzie cyfrowej. Celem szkoleń jest szkolenie ekspertów, poszerzenie ich wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych oraz osiągnięcie wspólnego rozumienia prawodawstwa UE. Ich celem jest przyczynienie się do lepszego przestrzegania unijnego prawa żywnościowego i paszowego w państwach członkowskich UE i państwach trzecich eksportujących do UE, a także zwiększenie świadomości w sąsiadujących państwach trzecich na temat unijnego podejścia do higieny żywności i pasz, zdrowia zwierząt, dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i kontroli urzędowych.

Projekt składa się z 5 kursów na 16 trzydniowych sesji szkoleniowych na temat „Wykorzystania unijnego zintegrowanego skomputeryzowanego systemu weterynaryjnego (TRACES)”:

 • Kurs 1. Stosowanie TRACES przy przywozie żywych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego: 4 trzydniowe sesje szkoleniowe.
 • Kurs 2. Stosowanie TRACES przy przywozie produktów pochodzenia roślinnego: 3 trzydniowe sesje szkoleniowe.
 • Kurs 3. Stosowanie TRACES przy przywozie żywych roślin: 3 trzydniowe sesje szkoleniowe.
 • Kurs 4. Stosowanie systemu TRACES przy przywozie produktów ekologicznych: 3 trzydniowe sesje szkoleniowe.
 • Kurs 5. Stosowanie systemu TRACES w wewnątrzunijnym handlu żywymi zwierzętami: 3 trzydniowe sesje szkoleniowe.

Cele szczegółowe kursu są następujące:

 • Szkolenie personelu zaangażowanego w działania w zakresie kontroli urzędowych, tak aby były one na bieżąco aktualizowane z wykorzystaniem unijnego skomputeryzowanego systemu weterynaryjnego (TRACES).
 • W związku z tym program będzie miał na celu zapewnienie zharmonizowanego stosowania systemu TRACES, z uwzględnieniem najnowszych dostępnych aktualizacji. Ponieważ TRACES jest stale rozwijanym narzędziem informatycznym, program będzie również elastyczny i będzie w stanie dostosować jego treść do nowych przyszłych możliwości systemu. Zarówno sektor prywatny, jak i publiczny skorzystają z bardziej zharmonizowanego stosowania systemu TRACES i głębszej wiedzy na temat systemu wśród pracowników odpowiedzialnych za kontrole urzędowe: lepsza współpraca z organami celnymi, dostępne dane statystyczne, ograniczenie pracy administracyjnej, szybsza odprawa przesyłki na granicy itp.

Profile wnioskodawców powinny spełniać następujące kryteria:

 • Być funkcjonariuszami właściwego organu krajowego, właściwych ministerstw rządowych lub służb inspekcyjnych zaangażowanych (lub potencjalnie zaangażowanych) w korzystanie z aplikacji TRACES na stronie:
  • Kurs 1: Poziom PKG.
  • Kurs 2: Poziom DPE.
  • Kurs 3: Punkt kontroli.
  • Kurs 4: Poziom punktu kontroli granicznej i wyznaczonego miejsca wprowadzenia.
  • Kurs 5: Poziom LVU.
 • Uczestniczyć w opracowywaniu lub dostosowywaniu polityk i rozporządzeń zgodnie z rozporządzeniem (WE) 882/2004 oraz związanych ze stosowaniem systemu TRACES.
 • Znać zasady systemu rolnictwa ekologicznego (kurs 4).
 • Nie mogą rozpowszechniać wiedzy na temat szkolenia po zakończeniu sesji szkoleniowej.
 • Biegła znajomość języka szkolenia (w języku angielskim/francuskim, zgodnie z sesją).
Sesja Data rozpoczęcia Data końcowa Organizatorzy Lokalizacja
1E 04/04/2022 08/04/2022 Online Wirtualna 
5C 02/05/2022 07/05/2022 Online Wirtualna 
5A 20/06/2022 24/06/2022 F2F Athens, Grecja
1F 15/11/2022 18/11/2022 F2F Athens, Grecja
5D 14/02/2023 17/02/2023 F2F Lublana, Słowenia
4C 07/03/2023 10/03/2023 F2F Lizbona, Portugalia
TRACES w państwach członkowskich

Ogólne cele programu szkoleniowego BTSF /Kolejki na temat wykorzystania elementów systemu IMSOC w celu osiągnięcia kolejnego poziomu współpracy między właściwymi organami są następujące:

 • Zapewnienie wspólnego zrozumienia aktualnej sytuacji w zakresie odpowiednich narzędzi i podejść do nowych rozwiązań w odniesieniu do zastosowań iRASFF i TRACES;
 • Skupienie się na integracji między tymi aplikacjami w celu wzmocnienia sieci;
 • Pokazanie, w jaki sposób platformy te mogą być wykorzystywane do zwiększania skuteczności kontroli urzędowych, skutecznej komunikacji i wymiany informacji;
 • Umożliwienie stażystom porównania kluczowych elementów planów awaryjnych i innych elementów gotowości opracowanych przez ich państwa członkowskie w celu określenia i wymiany najlepszych praktyk (np. istniejących systemów ostrzegania i narzędzi komunikacji);
 • Umożliwienie wymiany doświadczeń i rozpowszechniania najlepszych praktyk.

Kurs dotyczy następujących tematów:

 • Przegląd ram regulacyjnych IMSOC (w odniesieniu do przywozu, COI, INTRA, AHL, OCR) oraz stosowania systemu IMSOC (TRACES,RASFF i Europhyt) w punktach kontroli granicznej (w odniesieniu do CHEDA, CHEDP, COI, CHEDD, CHEDPP).
 • Wzmożone kontrole urzędowe (IOC), TRACES i iRASFF
 • Nowe ramy prawne dotyczące konfliktu interesów – w jaki sposób są one stosowane w systemie IMSOC
 • Gromadzenie danych wywiadowczych (w jaki sposób wykorzystać dane pobrane ze wszystkich odpowiednich narzędzi, takich jak TRACES NT i inne systemy, w celu zidentyfikowania możliwych zagrożeń
 • Zarządzanie niezgodnościami

Niniejszy program szkoleniowy został opracowany dla profili i stanowisk opisanych poniżej. Przed złożeniem lub zatwierdzeniem wniosków należy sprawdzić zgodność z kryteriami wyboru.

 • Urzędnicy właściwego organu organizujący, wdrażający i egzekwujący przepisy dotyczące kontroli urzędowych oraz właściwe organy przeprowadzające kontrole urzędowe przesyłek wprowadzanych do Unii z państw spoza UE (centralny, punkt kontroli granicznej, regionalny).
Sesja Data rozpoczęcia Data końcowa Miasto Państwo
1 18/10/2022 21/10/2022 Rzym Włochy
2 17/01/2023 20/01/2023 Ateny Grecja
3 13/06/2023 15/06/2023 Alicante Hiszpania
4 21/11/2023 23/11/2023 Rzym Włochy
Wykorzystanie komponentów IMSOC do osiągnięcia kolejnego poziomu współpracy między właściwymi organami