Systeem voor snelle waarschuwingen voor levensmiddelen en diervoeders — eLearning-module

Deze eLearning-cursus is bedoeld om deelnemers in staat te stellen hun kennis en vaardigheden te verbeteren op het gebied van :

 • EU-systeem voor snelle waarschuwingen voor levensmiddelen en diervoeders (recente ontwikkelingen en aspecten van de levensmiddelenwetgeving, levensmiddelenhygiëne, voorschriften inzake levensmiddelencontrole en andere relevante wetgeving).
 • Voorschriften voor het opzetten van een RASFF-netwerk in een land, met inbegrip van het vereiste niveau van controles op levensmiddelen en diervoeders.
 • Organisatiestructuur van de bevoegde autoriteiten.
 • Rechtsgrondslag en communicatiebehoeften.
 • Vereisten voor het opzetten van een regionaal netwerk van landen die snelle waarschuwingen over levensmiddelen en diervoeders uitwisselen, met inbegrip van de mogelijkheid om informatie uit te wisselen, vereiste rechtsgrondslag voor het systeem, transparantie- en vertrouwelijkheidsvereisten en follow-up van kennisgevingen.

Kenmerken

365 dagen toegang
 • Gemiddelde toewijding: 8 uur
Koopt
 • 6 eenheden
 • Zelfverpakt
 • Multimedia
Beschikbaar in :

Inschrijven

 • Als u ambtenaar bent, kun je een aanvraag indienen met behulp van de applicatie BTSF eLearning.
 • Als u bij de EU-instellingen werkt, neem dan contact op met HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu om registratie aan te vragen.
 • Voor andere vragen kunt u een bericht sturen naar HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu en het BTSF ACADEMY-team zal u graag helpen.
Systeem voor snelle waarschuwingen voor levensmiddelen en diervoeders — eLearning-module

Het doel van de opleiding is de samenwerkingsactiviteiten op het gebied van informatiebeheersystemen op internationaal niveau voort te zetten om het bewustzijn te vergroten en bij te dragen tot een beter begrip en een efficiënter gebruik van de bestaande EU-systemen voor het beheer van SPS-informatie door de bevoegde autoriteiten en andere belanghebbenden in niet-EU-landen.

Het zal er ook op gericht zijn hun integratie als actieve gebruikers in deze systemen te vergemakkelijken en, in het specifieke geval van het Traces-systeem, hen te ondersteunen bij de aanpassing ervan, overeenkomstig de beginselen die op EU-niveau door dit systeem worden gehanteerd, voor de uitwisseling van informatie zowel binnen het land als tussen landen in dezelfde geografische regio.

 • Functionarissen van de nationale bevoegde autoriteit.
 • Ministeries en inspectiediensten van de overheid.
 • Betrokken zijn bij het certificeringsproces voor goederen die naar de EU worden uitgevoerd.
 • Betrokken zijn bij het certificeringsproces voor goederen die op regionaal niveau tussen niet-EU-landen worden verhandeld.
Zitting Startdatum Einddatum Stad Land:
1 22/11/2021 26/11/2021 online Oekraïne
2 28/02/2022 04/03/2022 Online CDMX, Mexico
3 12/07/2022 15/07/2022 Online Ivoorkust
4 11/07/2022 15/07/2022 Santiago Chili
5 19/09/2022 23/09/2022 Caïro Egypte
6 08/11/2022 10/11/2022 Jakarta Indonesië
7 16/01/2023 19/01/2023 Mumbai India
8 24/07/2023 27/07/2023 DAR es Salaam Tanzania
9 19/09/2023 22/09/2023 Kaapstad Zuid-Afrika
10 16/09/2023 16/09/2023 Tasjkent Oezbekistan
11 13/11/2023 16/11/2023 Bangkok Thailand
12 11/12/2023 14/12/2023 Buenos Aires Argentinië
EU-informatiebeheersystemen voor officiële controles — niet-EU

Het doel van de BTSF-opleidingsactiviteiten over Traces in de lidstaten is het gehele certificeringsproces en de daaraan gekoppelde procedures te digitaliseren, en is in overeenstemming met de verklaring van de Digitale Agenda voor Europa. Met deze opleiding wordt ernaar gestreefd om deskundigen op te leiden, om hun theoretische kennis en praktische vaardigheden uit te breiden en om een gemeenschappelijke interpretatie van de EU-wetgeving tot stand te brengen. De cursussen moeten een bijdrage leveren aan een betere naleving van de EU-wetgeving op het gebied van levensmiddelen en diervoeders in de lidstaten van de EU en in derde landen die producten naar de EU uitvoeren enerzijds, en aan het vergroten van de bekendheid in de buurlanden van de EU-aanpak van levensmiddelen- en diervoederhygiëne, diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en officiële controles anderzijds.

Het project bestaat uit 5 cursussen voor in totaal 16 driedaagse opleidingssessies over het „Gebruik van het EU Trade Control and Expert System (Traces)”:

 • Cursus 1. Gebruik van Traces voor de invoer van levende dieren en producten van dierlijke oorsprong: 4 driedaagse opleidingssessies.
 • Cursus 2. Gebruik van Traces voor de invoer van producten van plantaardige oorsprong: 3 driedaagse opleidingssessies.
 • Cursus 3. Gebruik van Traces voor de invoer van levende planten: 3 driedaagse opleidingssessies.
 • Cursus 4. Gebruik van Traces voor de invoer van organische producten: 3 driedaagse opleidingssessies.
 • Cursus 5. Gebruik van Traces voor handel in levende dieren binnen de EU. 3 driedaagse opleidingssessies.

De specifieke doelstellingen van de cursus zijn:

 • Het trainen van medewerkers die betrokken zijn bij officiële controles zodat hun kennis van het gebruik van Traces actueel blijft.
 • In dat verband streeft het programma naar het waarborgen van een geharmoniseerd gebruik van Traces, waarbij gebruik wordt gemaakt van de meest recente updates. Traces is een IT-instrument dat voortdurend in ontwikkeling is. Dat betekent dat het programma ook flexibel zal zijn en dat de inhoud kan worden aangepast aan nieuwe mogelijkheden van het systeem. Zowel de particuliere als de publieke sector zullen baat hebben bij een meer geharmoniseerd gebruik van Traces en een grondiger kennis van het systeem door het personeel dat verantwoordelijk is voor de officiële controles: betere samenwerking met de douane, beschikbare statistische gegevens, vermindering van het administratieve werk, snellere inklaring van de zending aan de grens, enz.

De profielen van de kandidaten moeten aan de volgende criteria voldoen:

 • Actief zijn als functionarissen van de nationale bevoegde autoriteit, relevante ministeries of inspectiediensten die de Traces-applicatie gebruiken (of wellicht in de toekomst gaan gebruiken) op:
  • Cursus 1: GIP-niveau.
  • Cursus 2: Niveau van het APB.
  • Cursus 3: Het niveau van de inspectieposten;
  • Cursus 4: GIP en APB.
  • Cursus 5: LVU-niveau.
 • Betrokken zijn bij het opstellen of aanpassen van beleid en voorschriften in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 882/2004, waarbij het gebruik van Traces noodzakelijk is.
 • Bekend zijn met de beginselen van de biologische landbouwregeling (voor cursus 4).
 • Bereid zijn om de resultaten en informatie van de opleiding verder te verspreiden nadat een cursus is afgerond.
 • Goede beheersing van de voertaal van de opleiding (afhankelijk van de sessie is dat Engels of Frans).
Zitting Startdatum Einddatum Organisator Plaats
1E 04/04/2022 08/04/2022 Online Virtueel 
5C 02/05/2022 07/05/2022 Online Virtueel 
5 BIS 20/06/2022 24/06/2022 F2F Athene, Griekenland
1F 15/11/2022 18/11/2022 F2F Athene, Griekenland
5D 14/02/2023 17/02/2023 F2F Ljubljana, Slovenië
4C 07/03/2023 10/03/2023 F2F Lissabon, Portugal
Traces in de lidstaten

De algemene doelstellingen van het BTSF-opleidingsprogramma /cursus over het gebruik van Imsoc-componenten om het volgende niveau van samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten te bereiken, zijn:

 • Voor iRASFF- en Traces-toepassingen is een gemeenschappelijke interpretatie gepland van de huidige stand van zaken met betrekking tot geschikte instrumenten en benaderingen om nieuwe ontwikkelingen aan te pakken;
 • De nadruk leggen op de integratie van deze toepassingen om het netwerk te versterken.
 • Te laten zien hoe deze platforms kunnen worden gebruikt om de doeltreffendheid van officiële controles, doeltreffende communicatie en informatie-uitwisseling te vergroten;
 • Stagiairs de mogelijkheid bieden om belangrijke elementen van noodplannen en andere door hun respectieve lidstaten opgestelde paraatheidselementen te vergelijken om beste praktijken te identificeren en uit te wisselen (bv. bestaande waarschuwingssystemen en communicatie-instrumenten);
 • De uitwisseling van ervaringen en de verspreiding van beste praktijken mogelijk maken.

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Overzicht van het regelgevingskader Imsoc (met verwijzingen naar invoer, COI, INTRA, AHL, OCR) en het gebruik van Imsoc (Traces, RASFF en Europhyt) in de grenscontroleposten (met verwijzing naar CHEDA, CHEDP, COI, CHEDD, CHEDPP).
 • Verscherpte officiële controles (IOC), Traces en iRASFF
 • Nieuw rechtskader voor COI — Hoe dit in Imsoc wordt toegepast
 • Inlichtingen verzamelen (hoe de gegevens uit alle relevante instrumenten, zoals Traces NT en andere systemen, kunnen worden gebruikt om mogelijke risico’s in kaart te brengen
 • Beheer van non-conformiteiten

Dit opleidingsprogramma is ontwikkeld voor onderstaande profielen en functies. Controleer of aan de selectiecriteria is voldaan voordat u de aanvragen indient of valideert.

 • Functionarissen van bevoegde autoriteiten die de wetgeving inzake officiële controles organiseren, uitvoeren en handhaven en bevoegde autoriteiten die de officiële controles uitvoeren van zendingen die de Unie binnenkomen vanuit landen buiten de EU (centraal, grenscontrolepost, regionaal).
Zitting Startdatum Einddatum Stad Land:
1 18/10/2022 21/10/2022 Rome Italië
2 17/01/2023 20/01/2023 Athene Griekenland
3 13/06/2023 15/06/2023 Alicante Spanje
4 21/11/2023 23/11/2023 Rome Italië
Gebruik van Imsoc-componenten om het volgende niveau van samenwerking tussen bevoegde autoriteiten te bereiken