Toidu- ja söödaalane kiirhoiatussüsteem – e-õppe moodul

E-õppe kursuse eesmärk on võimaldada osalejatel parandada oma teadmisi ja oskusi järgmistes valdkondades:

 • ELi toidu- ja söödaalane kiirhoiatussüsteem (toidualaste õigusnormide, toiduhügieeni, toidukontrolli eeskirjade ja muude asjakohaste õigusaktide hiljutised arengud ja aspektid).
 • Nõuded toidu- ja söödaalase kiirhoiatussüsteemi loomiseks riigis, sealhulgas toidu- ja söödakontrolli nõutav tase.
 • Pädevate asutuste organisatsiooniline struktuur.
 • Õiguslik alus ja teabevahetusvajadused.
 • Nõuded toidu ja sööda kohta kiirhoiatusi vahetavate riikide piirkondliku võrgustiku loomiseks, sealhulgas teabevahetuse võimalus, süsteemi nõutav õiguslik alus, läbipaistvus- ja konfidentsiaalsusnõuded ning teavitamise järelmeetmed.

Kirjeldus

Juurdepääs 365 päevale
 • Keskmine läbimiseks vajalik aeg: 8 tundi
Veebis
 • 6 ühikut
 • Iseenesed
 • Multimeedia
Kättesaadav aadressil:

Kuidas registreeruda?

 • Kui olete valitsusametnik, saate taotluse esitada, kasutades BTSF e-õppe rakendust.
 • Kui olete ELi institutsioonides töötav töötaja, võtke registreerimise taotlemiseks ühendust aadressil HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu
 • Muude küsimuste korral saatke palun sõnum aadressil HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu ja BTSF ACADEMY meeskonnal on hea meel teid aidata.
Toidu- ja söödaalane kiirhoiatussüsteem – e-õppe moodul

Koolituse eesmärk on jätkata teabehaldussüsteemide alast koostööd rahvusvahelisel tasandil, et veelgi suurendada teadlikkust ning aidata kaasa olemasolevate ELi sanitaar- ja fütosanitaarvaldkonna teabehaldussüsteemide paremale mõistmisele ja tõhusamale kasutamisele kolmandate riikide pädevate asutuste ja muude sidusrühmade poolt.

Samuti on selle eesmärk hõlbustada nende integreerimist aktiivsete kasutajatena kõnealustesse süsteemidesse ning toetada neid süsteemi TRACES konkreetse juhtumi puhul süsteemi kohandamisel vastavalt ELi tasandil kasutatavatele põhimõtetele nii riigis kui ka samas geograafilises piirkonnas asuvate riikide vaheliseks teabevahetuseks.

 • Riikliku pädeva asutuse ametnikud.
 • Ministeeriumid ja inspektsiooniteenistused.
 • Olema kaasatud ELi eksporditavate kaupade sertifitseerimise protsessi.
 • Olema kaasatud kolmandate riikide vahel piirkondlikul tasandil kaubeldavate kaupade sertifitseerimise protsessi.
Seanss Alguskuupäev: Lõppkuupäev City Riik
1 22/11/2021 26/11/2021 veebis Ukraina
2 28/02/2022 04/03/2022 Veebis CDMX, Mehhiko
3 12/07/2022 15/07/2022 Veebis Côte d’Ivoire
4 11/07/2022 15/07/2022 Santiago Tšiili
5 19/09/2022 23/09/2022 Kairo Egiptus
6 08/11/2022 10/11/2022 Jakarta Indoneesia
7 16/01/2023 19/01/2023 Mumbai India
8 24/07/2023 27/07/2023 DAR es Salaam Tansaania
9 19/09/2023 22/09/2023 Kaplinn Lõuna-Aafrika
10 16/09/2023 16/09/2023 Taškent Valgevene
11 13/11/2023 16/11/2023 Bangkok Tai
12 11/12/2023 14/12/2023 Buenos Aires Argentina
ELi ametliku kontrolli teabehaldussüsteemid – ELi-välised riigid

Süsteemi TRACES käsitleva koolituse eesmärk liikmesriikides on digiteerida kogu sertifitseerimisprotsess ja sellega seotud menetlused ning see on kooskõlas Euroopa digitaalarengu tegevuskava deklaratsiooniga. Koolituskursuste eesmärk on koolitada eksperte, laiendada nende teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi ning saavutada ühine arusaamine ELi õigusaktidest. Sellega püütakse edendada ELi toidu- ja söödaalaste õigusnormide paremat järgimist ELi liikmesriikides ja ELi eksportivates kolmandates riikides ning suurendada ELi-väliste naaberriikide teadlikkust ELi lähenemisviisist toidu- ja söödahügieenile, loomatervisele, loomade heaolule, taimetervisele ja ametlikele kontrollidele.

Koolitusprojekt „ELi kaubanduse kontrolli- ja ekspertsüsteemi (TRACES) kasutamine“ on jagatud viieks kursuseks ja kokku 16 kolmepäevaseks õppesessiooniks:

 • Kursus 1. TRACESe kasutamine elusloomade ja loomsete saaduste importimisel (4 kolmepäevast õppesessiooni);
 • Kursus 2. TRACESe kasutamine taimsete saaduste importimisel (3 kolmepäevast õppesessiooni).
 • Kursus 3. TRACESe kasutamine elustaimede importimisel (3 kolmepäevast õppesessiooni).
 • Kursus 4. TRACESe kasutamine mahepõllumajanduslike toodete importimisel (3 kolmepäevast õppesessiooni).
 • Kursus 5. TRACESe kasutamine elusloomade liidusiseses kaubanduses (3 kolmepäevast õppesessiooni).

Kursuse erieesmärgid on järgmised:

 • Koolitada ametlikus kontrollitegevuses osalevaid töötajaid, et hoida neid kursis ELi kaubanduse kontrolli- ja ekspertsüsteemi (TRACES) kasutamisega;
 • Seega on programmi eesmärk tagada TRACESe ühtlustatud kasutamine, võttes arvesse uusimaid saadaolevaid ajakohastusi. Kuna TRACES on pidevalt arenev IT-vahend, on ka programm paindlik ja selle sisu kohandatakse vastavalt süsteemi uutele võimalustele. Nii era- kui ka avalik sektor saavad kasu TRACESi ühtlustatumast kasutamisest ja põhjalikumatest teadmistest süsteemi kohta ametlike kontrollide eest vastutavate töötajate poolt: parem koostöö tolliga, kättesaadavad statistilised andmed, haldustöö vähendamine, saadetise kiirem tollivormistus piiril jne.

Osalejate profiilid peaksid vastama järgmistele kriteeriumidele:

 • Osalejad on riikliku pädeva asutuse, asjaomaste ministeeriumide või kontrolliteenistuste ametnikud, kes on seotud (või võivad olla seotud) TRACESe kasutamisega:
  • Kursus nr 1: Piiripunkti tasand.
  • Kursus: Määratud sisenemiskoha tasand;
  • Kursus: Kontrollipunkt.
  • Kursus 4: Piiripunkti ja määratud sisenemiskoha tasand;
  • Kursus: LVU tasand.
 • Osalejad on kaasatud poliitika ja õigusnormide väljatöötamisse või kohandamisse kooskõlas määrusega (EÜ) nr 882/2004 ja seoses TRACESe kasutamisega;
 • Osalevad teavad mahepõllumajanduse kava põhimõtteid (kursus 4);
 • Osalejad nõustuvad levitama pärast õppesessiooni läbimist koolitusel õpitut;
 • Osalejad valdavad koolituse keelt (olenevalt õppesessioonist inglise või prantsuse keel).
Seanss Alguskuupäev: Lõppkuupäev Korraldaja Asukoht
1E 04/04/2022 08/04/2022 Veebis Virtuaalne 
5C 02/05/2022 07/05/2022 Veebis Virtuaalne 
5A 20/06/2022 24/06/2022 F2F Ateena, Kreeka
1F 15/11/2022 18/11/2022 F2F Ateena, Kreeka
5D 14/02/2023 17/02/2023 F2F Ljubljana, Sloveenia
4C 07/03/2023 10/03/2023 F2F Lissabon, Portugal
TRACES liikmesriigis

Koolitusprogrammi „Parem koolitus ohutuma toidu nimel “/IMSOCi komponentide kasutamist käsitleva kampaania üldeesmärgid, et saavutada pädevate asutuste vahelise koostöö järgmine tase, on järgmised:

 • Tagada ühine arusaam iRASFFi ja TRACESi rakenduste uute arengutega tegelemiseks sobivate vahendite ja lähenemisviiside hetkeseisust;
 • Keskenduda nende rakenduste integreerimisele, et tugevdada võrgustikku;
 • Näidata, kuidas neid platvorme saab kasutada ametlike kontrollide tõhususe suurendamiseks, tõhusaks teabevahetuseks ja teabevahetuseks;
 • Anda praktikantidele võimalus võrrelda hädaolukorra lahendamise plaanide põhielemente ja muid valmisolekuelemente, mille on välja töötanud asjaomased liikmesriigid, et teha kindlaks parimad tavad ja neid jagada (nt olemasolevad hoiatussüsteemid ja kommunikatsioonivahendid);
 • Võimaldada kogemuste vahetamist ja parimate tavade levitamist.

Kursusel käsitletakse järgmisi teemasid:

 • Ülevaade IMSOCi õigusraamistikust (koos viidetega impordile, päritoluriigile, INTRAle, AHLile, OCRile) ja IMSOCi (TRACES, RASFFi ja Europhyt) kasutamisele piiripunktides (viitega CHEDAle, CHEDPle, COIle, CHEDD-le, CHEDPP-le).
 • Tõhustatud ametlik kontroll (IOC), TRACES ja iRASFF
 • Uus õigusraamistik päritoluriigi teabe kohta – kuidas seda IMSOCis kohaldatakse?
 • Teabe kogumine (kuidas kasutada kõigist asjakohastest vahenditest, nagu TRACES NT ja muudest süsteemidest saadud andmeid, et teha kindlaks võimalikud riskid
 • Mittevastavuste haldamine

Koolitusprogramm on koostatud allpool kirjeldatud profiilide ja ametikohtade jaoks Palun kontrollige enne taotluste esitamist või kinnitamist vastavust valikukriteeriumidele.

 • Pädevate asutuste ametnikud, kes korraldavad, rakendavad ja jõustavad ametlikku kontrolli käsitlevaid õigusakte, ning pädevad asutused, kes teevad ametlikku kontrolli kolmandatest riikidest (kesk-, piiripunkt, piirkondlik) liitu sisenevate saadetiste suhtes.
Seanss Alguskuupäev: Lõppkuupäev City Riik
1 18/10/2022 21/10/2022 Rooma Itaalia
2 17/01/2023 20/01/2023 Ateena Kreeka
3 13/06/2023 15/06/2023 Alicante Hispaania
4 21/11/2023 23/11/2023 Rooma Itaalia
IMSOCi komponentide kasutamine pädevate asutuste vahelise koostöö järgmise taseme saavutamiseks