Systém včasné výměny informací pro potraviny a krmiva – modul eLearning

Cílem tohoto kurzu e-learningu je umožnit účastníkům zlepšit jejich znalosti a dovednosti v oblasti:

 • Systém včasné výměny informací EU pro potraviny a krmiva (nedávný vývoj a aspekty potravinového práva, hygieny potravin, pravidel kontroly potravin a dalších příslušných právních předpisů).
 • Požadavky na zřízení sítě RASFF v rámci země, včetně požadované úrovně kontrol potravin a krmiv.
 • Organizační struktura příslušných orgánů.
 • Právní základ a komunikační potřeby.
 • Požadavky na zřízení regionální sítě zemí pro výměnu rychlých varování o potravinách a krmivech, včetně možnosti výměny informací, požadovaného právního základu systému, požadavků na transparentnost a důvěrnost a následných opatření v souvislosti s oznámením.

Funkce

365 dní přístupu
 • Průměrná doba potřebná k absolvování kurzu: 8 hodin
Online
 • 6 jednotek
 • Samovolný
 • Multimediální
Dostupné jazyky:

Jak se registrovat

 • Jste-li vládním úředníkem, můžete se přihlásit prostřednictvím aplikace BTSF eLearning.
 • Pokud jste zaměstnancem pracujícím v orgánech EU, obraťte se na adresu HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu s žádostí o registraci.
 • V případě jakýchkoli dalších dotazů zašlete zprávu na adresu HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu Můžete Vám pomoci tým AKADEMY BTSF.
Systém včasné výměny informací pro potraviny a krmiva – modul eLearning

Cílem školení je pokračovat ve spolupráci v oblasti systémů pro správu informací na mezinárodní úrovni s cílem dále zvýšit informovanost a přispět k lepšímu pochopení a účinnějšímu využívání stávajících systémů EU pro správu informací v oblasti sanitárních a fytosanitárních opatření příslušnými orgány a dalšími zúčastněnými stranami v zemích mimo EU.

Jeho cílem bude rovněž usnadnit jejich integraci jakožto aktivních uživatelů do těchto systémů a v konkrétním případě systému TRACES je podporovat při jeho přizpůsobování v souladu se zásadami používanými na úrovni EU v rámci tohoto systému pro výměnu informací jak uvnitř země, tak mezi zeměmi nacházejícími se ve stejném zeměpisném regionu.

 • Příslušníci příslušného vnitrostátního orgánu.
 • Vládní ministerstva a inspekční služby.
 • Být zapojen do procesu certifikace zboží vyváženého do EU.
 • Být zapojena do procesu certifikace zboží obchodovaného na regionální úrovni mezi zeměmi mimo EU.
Zasedání Počáteční datum Koncové datum Město Země
1 22/11/2021 26/11/2021 online Ukrajina
2 28/02/2022 04/03/2022 Online CDMX, Mexiko
3 12/07/2022 15/07/2022 Online Pobřeží slonoviny
4 11/07/2022 15/07/2022 Santiago de Chile Chile
5 19/09/2022 23/09/2022 Káhira Egypt
6 08/11/2022 10/11/2022 Jakarta Indonésie
7 16/01/2023 19/01/2023 Bombaji Indie
8 24/07/2023 27/07/2023 DAR es Salaam Tanzánie
9 19/09/2023 22/09/2023 Kapské Město Jižní Afrika
10 16/09/2023 16/09/2023 Taškent Uzbekistán
11 13/11/2023 16/11/2023 Bangkok Thajsko
12 11/12/2023 14/12/2023 Buenos Aires Argentina
Systémy EU pro správu informací o úředních kontrolách – mimo EU

Cílem vzdělávacích činností v rámci programu BTSF týkajících se systému TRACES v členských státech je digitalizovat celý proces certifikace a související postupy a je v souladu s prohlášením Digitální agendy pro Evropu. Cílem kurzů je vyškolit odborníky, rozšířit jejich teoretické znalosti a praktické dovednosti a dosáhnout společného pochopení právních předpisů EU. Jejich cílem je přispět k lepšímu dodržování právních předpisů EU v oblasti potravin a krmiv v členských státech EU a třetích zemích, které vyvážejí do EU, a zvýšit informovanost v sousedních třetích zemích ohledně přístupu EU v oblasti hygieny potravin a krmiv, zdraví zvířat, dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a úředních kontrol.

Projekt je rozčleněn na pět kurzů pro celkem 16 třídenních vzdělávacích lekcí na téma „Využívání obchodního řídicího a expertního systému (TRACES)“:

 • Kurz č. 1. Používání systému TRACES při dovozu živých zvířat a produktů živočišného původu: Čtyři třídenní vzdělávací lekce.
 • Kurz č. 2. Používání systému TRACES při dovozu produktů rostlinného původu: Tři třídenní vzdělávací lekce.
 • Kurz č. 3. Používání systému TRACES při dovozu živých rostlin: Tři třídenní vzdělávací lekce.
 • Kurz č. 4. Používání systému TRACES při dovozu ekologických produktů: Tři třídenní vzdělávací lekce.
 • Kurz č. 5. Používání systému TRACES při obchodu s živými zvířaty: Tři třídenní vzdělávací lekce.

Konkrétní cíle kurzu jsou:

 • Školit zaměstnance zapojené do činností v oblasti úředních kontrol, aby měli aktuální informace o využívání obchodního řídicího a expertního systému EU (TRACES).
 • Cílem programu bude tak zajistit harmonizované používání systému TRACES při zohlednění nejnovějších dostupných aktualizací. Vzhledem k tomu, že systém TRACES je průběžně vyvíjený IT nástroj, bude program rovněž flexibilní a schopen přizpůsobit svůj obsah novým budoucím možnostem systému. Jak soukromý, tak veřejný sektor budou mít prospěch z harmonizovanějšího využívání systému TRACES a hlubších znalostí o systému ze strany pracovníků odpovědných za úřední kontroly: lepší spolupráce s celními orgány, dostupné statistické údaje, omezení administrativní práce, rychlejší odbavení zásilky na hranicích atd.

Profily uchazečů by měly splňovat tato kritéria:

 • Musí být úředníky příslušného vnitrostátního orgánu, příslušného ministerstva nebo inspekčních útvarů zapojení (nebo případně potenciálně zapojení) do používání aplikace TRACES na:
  • Kurz 1: Úroveň stanoviště hraniční kontroly.
  • Kurz 2: Úroveň místa vstupu,
  • Kurz 3: Inspekční stanoviště,
  • Kurz 4: Úroveň stanoviště hraniční kontroly a místa vstupu,
  • Kurz 5: Úroveň LVU.
 • Musí se podílet na navrhování nebo úpravě politik a nařízení v souladu s nařízením (ES) č. 882/2004 a souvisejících s používáním systému TRACES.
 • Musí být obeznámeni se zásadami režimu ekologického zemědělství (kurz 4).
 • Musí se zavázat k šíření získaných poznatků po dokončení vzdělávací lekce.
 • Musí ovládat jazyk školení (angličtina/francouzština podle lekce).
Zasedání Počáteční datum Koncové datum Organizátor Umístění
1E 04/04/2022 08/04/2022 Online Virtuální 
5C 02/05/2022 07/05/2022 Online Virtuální 
5A 20/06/2022 24/06/2022 F2F Atény, Řecko
1F 15/11/2022 18/11/2022 F2F Atény, Řecko
5D 14/02/2023 17/02/2023 F2F Lublaň, Slovinsko
4C 07/03/2023 10/03/2023 F2F Lisabon, Portugalsko
TRACES v členských státech

Obecné cíle vzdělávacího programu BTSF /Course o využívání složek IMSOC za účelem dosažení další úrovně spolupráce mezi příslušnými orgány jsou:

 • Zajistit společné chápání současného stavu vhodných nástrojů a přístupů k řešení nového vývoje, pokud jde o aplikace iRASFF a TRACES;
 • Zaměřit se na integraci mezi těmito aplikacemi za účelem posílení sítě
 • Ukázat, jak lze tyto platformy využít ke zvýšení účinnosti úředních kontrol, účinné komunikace a výměny informací;
 • Poskytnout stážistům příležitost porovnat klíčové prvky pohotovostních plánů a dalších prvků připravenosti vypracovaných jejich příslušnými členskými státy s cílem určit a sdílet osvědčené postupy (např. stávající systémy varování a komunikační nástroje);
 • Umožnit výměnu zkušeností a šíření nejlepších zkušeností.

Kurz se zaměřuje na tato témata:

 • Přehled regulačního rámce IMSOC (s odkazy na dovoz, COI, INTRA, AHL, OCR) a používání IMSOC (TRACES,RASFF a Europhyt) na hraničních přechodech (s odkazem na CHEDA, CHEDP, COI, CHEDD, CHEDPP).
 • Zesílené úřední kontroly (IOC), TRACES a iRASFF
 • Nový právní rámec týkající se informací o zemích původu – jak se uplatňuje v systému IMSOC
 • Shromažďování zpravodajských informací (jak použít údaje získané ze všech příslušných nástrojů, jako je TRACES NT a další systémy k identifikaci možných rizik)
 • Řešení neshod

Tento školicí program byl navržen pro níže uvedené profily a pozice. Před podáním nebo potvrzením přihlášek ověřte soulad s kritérii pro výběr.

 • Úředníci příslušného orgánu, kteří organizují, provádějí a prosazují právní předpisy o úředních kontrolách, a příslušné orgány provádějící úřední kontroly zásilek vstupujících do Unie ze zemí mimo EU (ústřední, stanoviště hraniční kontroly, regionální orgány).
Zasedání Počáteční datum Koncové datum Město Země
1 18/10/2022 21/10/2022 Řím Itálie
2 17/01/2023 20/01/2023 Atény Řecko
3 13/06/2023 15/06/2023 Alicante Španělsko
4 21/11/2023 23/11/2023 Řím Itálie
Využití složek IMSOC k dosažení další úrovně spolupráce mezi příslušnými orgány