Система за бързо предупреждение за храни и фуражи — модул за електронно обучение

Този курс за електронно обучение има за цел да даде възможност на участниците да подобрят своите знания и умения в областта на:

 • Система на ЕС за бързо предупреждение за храни и фуражи (неотдавнашни развития и аспекти на законодателството в областта на храните, хигиената на храните, правилата за контрол на храните и други свързани законодателни актове).
 • Изисквания за създаване на мрежа RASFF в рамките на дадена държава, включително изискваното ниво на контрол на храните и фуражите.
 • Организационна структура на компетентните органи.
 • Правно основание и нужди от комуникация.
 • Изисквания за създаване на регионална мрежа от държави, които обменят бързи предупреждения за храни и фуражи, включително възможността за обмен на информация, необходимото правно основание за системата, изискванията за прозрачност и поверителност и последващите действия във връзка с нотификацията.

Особености

365-дневен достъп
 • Средна отдаденост: 8 часа
Електронна
 • 6 броя
 • Самовъзпламенен
 • Мултимедия
Достъпен на:

Как да се регистрирате

 • Ако сте държавен служител, можете да кандидатствате чрез приложението BTSF eLearning.
 • Ако сте служител, работещ в институциите на ЕС, се свържете с HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu, за да поискате регистрация.
 • Ако имате други въпроси, моля, изпратете съобщение на адрес HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu, а екипът на BTSF ACADEMY ще Ви окаже съдействие.
Система за бързо предупреждение за храни и фуражи — модул за електронно обучение

Целта на обучението е да се продължат дейностите за сътрудничество в областта на системите за управление на информацията на международно равнище с цел по-нататъшно повишаване на осведомеността и допринасяне за по-добро разбиране и по-ефективно използване на съществуващите системи на ЕС за управление на информацията относно санитарните и фитосанитарните мерки от страна на компетентните органи и други заинтересовани страни в държави извън ЕС.

Тя също така ще има за цел да улесни тяхната интеграция като активни потребители в тези системи и в конкретния случай на системата TRACES, да им помогне да я адаптират, в съответствие с принципите, използвани на равнище ЕС от тази система, за обмена на информация както в рамките на страната, така и между държави, разположени в един и същ географски регион.

 • Служители на националния компетентен орган.
 • Министерства и инспекторски служби.
 • Да участва в процеса на сертифициране на стоки, изнасяни за ЕС.
 • Да участват в процеса на сертифициране на стоки, търгувани на регионално равнище между държави извън ЕС.
Сесия Начална дата Крайна дата Град Държава
1 22/11/2021 26/11/2021 електронна Украйна
2 28/02/2022 04/03/2022 Електронна CDMX, Мексико
3 12/07/2022 15/07/2022 Електронна Кот д’Ивоар
4 11/07/2022 15/07/2022 Сантяго Чили
5 19/09/2022 23/09/2022 Кайро Египет
6 08/11/2022 10/11/2022 Джакарта Индонезия
7 16/01/2023 19/01/2023 Мумбай Индия
8 24/07/2023 27/07/2023 DAR es Salaam Танзания
9 19/09/2023 22/09/2023 Кейптаун Южна Африка
10 16/09/2023 16/09/2023 Ташкент Узбекистан
11 13/11/2023 16/11/2023 Банкок Тайланд
12 11/12/2023 14/12/2023 Буенос Айрес Аржентина
Системи на ЕС за управление на информацията за официалния контрол — извън ЕС

Целта на дейностите по обучение по системата BTSF в държавите членки е да се цифровизира целият процес на сертифициране и свързаните с него процедури и е в съответствие с декларацията от Програмата в областта на цифровите технологии за Европа. Целта на курсовете за обучение е да се обучат експерти, да се разширят техните теоретични и практически умения и да се постигне общо разбиране за законодателството на ЕС. Те имат за цел да допринесат за по-доброто спазване на законодателството на ЕС в областта на храните и фуражите в държавите — членки на ЕС, и държавите извън ЕС, изнасящи за ЕС, и да повишат осведомеността в съседните държави извън ЕС относно подхода на ЕС към хигиената на храните и фуражите, здравето на животните, хуманното отношение към животните, здравето на растенията и официалния контрол.

Проектът е организиран в 5 курса за общо 16 тридневни обучения на тема „Използване на експертната система на ЕС за контрол на търговията (TRACES)“:

 • Курс 1. Използване на TRACES при внос на живи животни и продукти от животински произход: 4 тридневни обучения.
 • Курс 2. Използване на TRACES при внос на продукти от растителен произход: 3 тридневни обучения.
 • Курс 3. Използване на TRACES при внос на живи растения: 3 тридневни обучения.
 • Курс 4. Използване на TRACES при внос на биологични продукти: 3 тридневни обучения.
 • Курс 5. Използване на TRACES в търговията с живи животни в рамките на ЕС: 3 тридневни обучения.

Конкретните цели на курса са:

 • Да обучава персонала, участващ в дейностите по официален контрол, така че да бъде в течение на използването на експертната система на ЕС за контрол на търговията (TRACES).
 • По този начин програмата ще има за цел да гарантира хармонизирано използване на TRACES, като се вземат предвид последните налични актуализации. Тъй като TRACES е ИТ инструмент в процес на непрекъснато разработване, програмата също така ще бъде гъвкава и ще може да адаптира съдържанието си към новите възможности на системата. Както частният, така и публичният сектор ще извлекат полза от по-хармонизирано използване на TRACES и от по-задълбочени познания за системата от страна на служителите, отговарящи за официалния контрол: по-добро сътрудничество с митниците, налични статистически данни, намаляване на административната работа, по-бързо оформяне на пратката на границата и др.

Профилите на кандидатите следва да отговарят на следните критерии:

 • Да бъдат служители на националния компетентен орган, съответните правителствени министерства или инспекционни служби, участващи (или потенциално участващи) в използването на приложението TRACES на адрес:
  • Курс 1: Ниво на ГИП.
  • Курс 2: Ниво на ОГП.
  • Курс 3: Инспекционен пункт.
  • Курс 4: Ниво ГИП и ОГП.
  • Курс 5: Ниво МВС.
 • Да участва в изготвянето или адаптирането на политики и регламенти в съответствие с Регламент (ЕО) № 882/2004 и във връзка с използването на TRACES.
 • Да познава принципите на схемата за биологично земеделие (за курс 4).
 • Да бъдат компрометирани, за да разпространят обучението след приключване на учебната сесия.
 • Да владее добре езика на обучението (английски/френски според сесията).
Сесия Начална дата Крайна дата Организатор Местоположение
04/04/2022 08/04/2022 Електронна Виртуален 
02/05/2022 07/05/2022 Електронна Виртуален 
20/06/2022 24/06/2022 F2F Атина, Гърция
15/11/2022 18/11/2022 F2F Атина, Гърция
14/02/2023 17/02/2023 F2F Любляна, Словения
07/03/2023 10/03/2023 F2F Лисабон, Португалия
TRACES в ДЧ

Общите цели на програмата/курса за обучение на BTSF относно използването на компонентите на IMSOC за постигане на следващото ниво на сътрудничество между компетентните органи са:

 • Да осигури общо разбиране за актуалното състояние на подходящите инструменти и подходи за справяне с новите разработки, планирани за приложенията на iRASFF и TRACES;
 • Съсредоточаване върху интеграцията между тези приложения с цел укрепване на мрежата
 • Да покаже как тези платформи могат да се използват за повишаване на ефективността на официалния контрол, ефективната комуникация и обмена на информация;
 • Да се даде възможност на стажантите да сравняват ключови елементи от плановете за действие при извънредни ситуации и други елементи на готовност, разработени от съответните държави членки, с цел да се установят и споделят най-добри практики (напр. съществуващите системи за предупреждение и инструменти за комуникация);
 • Да се даде възможност за обмен на опит и да се разпространят най-добрите практики.

Курсът разглежда следните теми:

 • Преглед на регулаторната рамка IMSOC (с позоваване на вноса, ИДП, INTRA, AHL, OCR) и използването на IMSOC (TRACES, RASFF и Europhyt) в ГКП (по отношение на CHEDA, CHEDP, COI, CHEDD, CHEDPP).
 • Засилен официален контрол (IOC), TRACES и iRASFF
 • Нова правна рамка за COI — Как това се прилага в IMSOC
 • Събиране на разузнавателни данни (как да се използват данните, извлечени от всички съответни инструменти, като например TRACES NT и други системи, за да се установят възможните рискове
 • Управление на несъответствията

Тази програма за обучение е разработена за профилите и длъжностите, описани по-долу. Моля, проверете съответствието с критериите за подбор, преди да подадете или валидирайте кандидатурите.

 • Служители на компетентните органи, които организират, прилагат и прилагат законодателството относно официалния контрол, и компетентни органи, извършващи официалния контрол на пратки, въвеждани в Съюза от държави извън ЕС (централни, ГКП, регионални).
Сесия Начална дата Крайна дата Град Държава
1 18/10/2022 21/10/2022 Рим Италия
2 17/01/2023 20/01/2023 Атина Гърция
3 13/06/2023 15/06/2023 Аликанте Испания
4 21/11/2023 23/11/2023 Рим Италия
Използване на компонентите на IMSOC за постигане на следващото ниво на сътрудничество между компетентните органи