BTSF:s utbildning om förordningen om offentlig kontroll

Syftet med detta projekt är att förbättra kunskaperna och öka medvetenheten om de nya bestämmelser, regler och tillvägagångssätt som antas på grundval av principerna om ”smartare regler för säkrare livsmedel”.

BTSF:s utbildning i förordningen om offentlig kontroll syftar till att sprida kunskap och förbättra yrkeskunskaper om livsmedelsmärkning och information.

Urvalskriterierna för deltagarna är följande:

  • Relevans för det dagliga arbetet: deltagarna bör i första hand vara personal vid de behöriga myndigheterna, med en befattning med anknytning till offentlig kontroll.
  • Tillräcklig språknivå: för att säkerställa kunskapsöverföring och möjligheter till åsiktsutbyte bör deltagarna behärska språket för den utbildning som de ansökte om, om inget annat anges, ska det officiella språket för workshopparna vara engelska.
  • Förmåga att dela med sig av sina erfarenheter: prioritet kommer att ges åt deltagare vars ställning kommer att göra det möjligt för dem att dela med sig av resultaten från utbildningarna till kollegor.
  • Företrädesvis tjänstemän som arbetar vid myndigheter för livsmedelskontroll på central eller lokal förvaltningsnivå och som ansvarar för utarbetandet, samordningen eller genomförandet av de offentliga övervaknings- och kontrollplanerna.
  • It-krav: deltagarna kommer att behöva en bärbar dator med aktuell programvara, med kamera och mikrofon (inbyggd i eller utanför) och tillförlitlig WIFI-anslutning.
Session Startdatum Slutdatum Plats
1 18/10/2021 22/10/2021 Virtuella
2 06/12/2021 10/12/2021 Virtuella
3 31/01/2022 04/02/2022 Virtuella
4 07/03/2022 11/03/2022 Virtuella
5 04/04/2022 08/04/2022 Virtuella
6 30/05/2022 03/06/2022 Virtuella
7 05/07/2022 08/07/2022 Trim, Irland
8 04/10/2022 07/10/2022 Bukarest, Rumänien
9 15/11/2022 18/11/2022 Rom, Italien
10 06/12/2022 09/12/2022 Silema, Malta
11 24/01/2023 27/01/2023 Lissabon, Portugal
12 03/10/2023 06/10/2023 Riga, Lettland
13 28/11/2023 01/12/2023 Rom, Italien
14 04/03/2024 07/03/2024 Sliema, Malta
15 15/04/2024 18/04/2024 Warszawa, Polen
16 28/05/2024 31/05/2024 Alicante, Spanien
17 08/07/2024 11/07/2024 Riga, Lettland
18 23/09/2024 26/09/2024 Lissabon, Portugal
19 12/11/2024 15/11/2024 Aten, Grekland
Förordningen om offentlig kontroll

BTSFseminarium omFörordningen om offentlig kontroll – allmänna frågor.

Den 14 december 2019 blev förordning (EU) 2017/625 (nedan kallad förordningen)tillämplig. Förordningen behandlar offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som utförs för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen, bestämmelser om djurs hälsa och välbefinnande, växtskydd, växtskyddsmedel och ekologisk produktion och har ett bredare tillämpningsområde än sin föregångare, förordning (EG) nr 882/2004, som upphävdes.

Aktörerna och de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna omfattas av en förenklad ram som integrerar bestämmelserna om offentlig kontroll i en enda förordning.

Förordningen om offentlig kontroll – allmänna frågor

BTSF-seminarium om förordningen om offentlig kontroll – Importkontroller.

Den 14 december 2019 blev förordning (EU) 2017/625 (nedan kallad förordningen)tillämplig. Förordningen omfattar offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som utförs för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen, bestämmelser om djurhälsa och djurskydd, växtskydd, växtskyddsmedel och ekologisk produktion och har ett bredare tillämpningsområde än dess föregångare, förordning (EG) nr 882/2004, som upphävdes.

Aktörer och behöriga myndigheter i medlemsstaterna omfattas av en förenklad ram som integrerar bestämmelserna om offentlig kontroll i en enda förordning.

Förordningen om offentlig kontroll – Importkontroller