Κατάρτιση BTSF σχετικά με τον κανονισμό για τους επίσημους ελέγχους

Στόχος του σχεδίου αυτού είναι η βελτίωση των γνώσεων και η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις νέες διατάξεις, το καθεστώς και την προσέγγιση που υιοθετούνται με βάση τις αρχές «Εξυπνότεροι κανόνες για ασφαλέστερα τρόφιμα».

Η κατάρτιση BTSF σχετικά με τον κανονισμό για τους επίσημους ελέγχους αποσκοπεί στη διάδοση γνώσεων και στην ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων όσον αφορά την επισήμανση και την ενημέρωση των τροφίμων.

Τα κριτήρια επιλογής των συμμετεχόντων είναι τα εξής:

  • Συνάφεια με την καθημερινή εργασία: οι συμμετέχοντες θα πρέπει κατά προτεραιότητα να είναι το προσωπικό των αρμόδιων αρχών, με θέση σχετική με τους επίσημους ελέγχους·
  • Επαρκές επίπεδο γλώσσας: προκειμένου να διασφαλιστεί η μεταφορά γνώσεων και ευκαιριών ανταλλαγής απόψεων, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να γνωρίζουν τη γλώσσα του κύκλου κατάρτισης για το οποίο υπέβαλαν αίτηση, εάν δεν ορίζεται διαφορετικά, η επίσημη γλώσσα των εργαστηρίων θα είναι η αγγλική.
  • Ικανότητα ανταλλαγής εμπειριών: θα δοθεί προτεραιότητα στους συμμετέχοντες των οποίων η θέση θα τους επιτρέψει να μοιραστούν με συναδέλφους τα αποτελέσματα των σεμιναρίων κατάρτισης.
  • Κατά προτίμηση υπάλληλοι που εργάζονται σε αρχές ελέγχου τροφίμων σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης ή τοπικής διοίκησης και οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη, τον συντονισμό ή την εφαρμογή των επίσημων σχεδίων παρακολούθησης και ελέγχων.
  • Απαιτήσεις ΤΠ: οι συμμετέχοντες θα χρειαστούν φορητό υπολογιστή με επικαιροποιημένο λογισμικό, με κάμερα και μικρόφωνο (κατασκευασμένο ή εξωτερικό) και αξιόπιστη σύνδεση WIFI.
Ολομέλειας Ημερομηνία έναρξης Τελική ημερομηνία Τοποθεσία
1 18/10/2021 22/10/2021 Εικονική
2 06/12/2021 10/12/2021 Εικονική
3 31/01/2022 04/02/2022 Εικονική
4 07/03/2022 11/03/2022 Εικονική
5 04/04/2022 08/04/2022 Εικονική
6 30/05/2022 03/06/2022 Εικονική
7 05/07/2022 08/07/2022 Τριμ, Ιρλανδία
8 04/10/2022 07/10/2022 Βουκουρέστι, Ρουμανία
9 15/11/2022 18/11/2022 Ρώμη, Ιταλία
10 06/12/2022 09/12/2022 Σιλέμα, Μάλτα
11 24/01/2023 27/01/2023 Λισσαβόνα, Πορτογαλία
12 03/10/2023 06/10/2023 Ρίγα, Λετονία
13 28/11/2023 01/12/2023 Ρώμη, Ιταλία
14 04/03/2024 07/03/2024 Sliema, Μάλτα
15 15/04/2024 18/04/2024 Βαρσοβία, Πολωνία
16 28/05/2024 31/05/2024 Αλικάντε, Ισπανία
17 08/07/2024 11/07/2024 Ρίγα, Λετονία
18 23/09/2024 26/09/2024 Λισσαβόνα, Πορτογαλία
19 12/11/2024 15/11/2024 Αθήνα, Ελλάδα
Κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους

BTSFσεμινάριο με θέμαΚανονισμός για τους επίσημους ελέγχους — Γενικά ζητήματα.

Στις 14 Δεκεμβρίου 2019 τέθηκε σε εφαρμογή ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 (εφεξής «κανονισμός»). Ο κανονισμός αφορά τους επίσημους ελέγχους και άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται για τη διασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών, τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τη βιολογική παραγωγή και έχει ευρύτερο πεδίο εφαρμογής από τον προηγούμενο κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004, ο οποίος καταργήθηκε.

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων και οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών επωφελούνται από ένα απλουστευμένο πλαίσιο, το οποίο ενσωματώνει τους κανόνες για τους επίσημους ελέγχους σε έναν ενιαίο κανονισμό.

Κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους — Γενικά ζητήματα

ΣεμινάριοBTSF σχετικά με τον κανονισμό για τους επίσημους ελέγχους — Έλεγχοι εισαγωγών.

Στις 14 Δεκεμβρίου 2019 τέθηκε σε εφαρμογή ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 (εφεξής «κανονισμός»). Ο κανονισμός αφορά τους επίσημους ελέγχους και άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται για τη διασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών, τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τη βιολογική παραγωγή και έχει ευρύτερο πεδίο εφαρμογής από τον προηγούμενο κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004, ο οποίος καταργήθηκε.

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων και οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών επωφελούνται από ένα απλουστευμένο πλαίσιο, το οποίο ενσωματώνει τους κανόνες για τους επίσημους ελέγχους σε έναν ενιαίο κανονισμό.

Κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους — Έλεγχοι εισαγωγών