Обучение по BTSF относно Регламента относно официалния контрол

Целта на този проект е да се подобрят знанията и да се повиши осведомеността относно новите разпоредби, режим и подход, които се приемат въз основа на принципите за „по-интелигентни правила за по-безопасни храни“.

Обучението по BTSF по Регламента относно официалния контрол има за цел разпространението на знания и повишаването на професионалните умения в областта на етикетирането и информацията за храните.

Критериите за подбор на участниците са:

  • Значение за ежедневната работа: участниците следва да бъдат приоритетно служители на компетентните органи с длъжност, свързана с официалния контрол;
  • Достатъчно ниво на владеене на език: за да се осигури трансфер на знания и възможности за обмен на мнения, участниците следва да владеят езика на учебната сесия, за която са кандидатствали, ако не е посочено друго, официалният език на семинарите ще бъде английски.
  • Способност да споделят своя опит: приоритет ще имат участниците, чиято длъжност ще им позволи да споделят с колегите си резултатите от обучителните сесии.
  • За предпочитане служители, които работят в органите за контрол на храните на централно административно равнище или на местно административно равнище и които отговарят за разработването, координирането или изпълнението на официалните планове за мониторинг и контрол.
  • ИТ изисквания: участниците ще се нуждаят от лаптоп с актуален софтуер, с камера и микрофон (вграден или външен) и надеждна връзка WIFI.
Сесия Начална дата Крайна дата Местоположение
1 18/10/2021 22/10/2021 Виртуален
2 06/12/2021 10/12/2021 Виртуален
3 31/01/2022 04/02/2022 Виртуален
4 07/03/2022 11/03/2022 Виртуален
5 04/04/2022 08/04/2022 Виртуален
6 30/05/2022 03/06/2022 Виртуален
7 05/07/2022 08/07/2022 Трим, Ирландия
8 04/10/2022 07/10/2022 Букурещ, Румъния
9 15/11/2022 18/11/2022 Рим, Италия
10 06/12/2022 09/12/2022 Силема, Малта
11 24/01/2023 27/01/2023 Лисабон, Португалия
12 03/10/2023 06/10/2023 Рига, Латвия
13 28/11/2023 01/12/2023 Рим, Италия
14 04/03/2024 07/03/2024 Sliema, Малта
15 15/04/2024 18/04/2024 Варшава, Полша
16 28/05/2024 31/05/2024 Аликанте, Испания
17 08/07/2024 11/07/2024 Рига, Латвия
18 23/09/2024 26/09/2024 Лисабон, Португалия
19 12/11/2024 15/11/2024 Атина, Гърция
Регламент относно официалния контрол

BTSFсеминар относноРегламент относно официалния контрол — Общи въпроси.

На 14 декември 2019 г. започна да се прилага Регламент (ЕС) 2017/625 (наричан по-долу „Регламентът). Регламентът се отнася до официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравето на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията, продуктите за растителна защита, биологичното производство и има по-широк обхват от предшестващия го Регламент (ЕО) № 882/2004, който беше отменен.

Операторите и компетентните органи на държавите членки се ползват от опростена рамка, която интегрира правилата за официален контрол в един регламент.

Регламент относно официалния контрол — Общи въпроси

Семинар наBTSF относно Регламента относно официалния контрол — контрол на вноса.

На 14 декември 2019 г. започна да се прилага Регламент (ЕС) 2017/625 (наричан по-долу „Регламентът). Регламентът се отнася до официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията, продуктите за растителна защита, биологичното производство, и има по-широк обхват от своя предшественик — Регламент (ЕО) № 882/2004, който беше отменен.

Операторите и компетентните органи на държавите членки се ползват от опростена рамка, която интегрира правилата за официален контрол в единен регламент.

Регламент относно официалния контрол — контрол на вноса