Tämän eLearning-kurssin tarkoituksena on antaa osallistujille mahdollisuus parantaa tietojaan ja taitojaan seuraavilla aloilla:

 • Tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden (TSE) ehkäisyä, hävittämistä ja valvontaa koskevan EU:n lainsäädännön esittely ja tavoitteet.
 • TSE:iden seurantaa ja seurantaa koskevat EU:n säännökset, mukaan lukien epäillyistä eläimistä ilmoittaminen, testaus ja EU:n raportointijärjestelmä.
 • TSE:n toteamisen jälkeen toteutettavia hävittämistoimenpiteitä koskevat EU:n säännökset.
 • Rehukieltoon liittyvät EU:n säännökset, mukaan lukien näytteenotto ja testaus.
 • Erikseen määritellyn riskiaineksen poistamista ja hävittämistä koskevat EU:n säännökset.
 • Elävien eläinten ja märehtijöistä saatavien tuotteiden markkinoille saattamista ja tuontia koskevat EU:n säännökset.

Ominaisuudet

Pääsy 365 päivää
 • Käytetty aika keskimäärin: 8 tuntia
Verkossa
 • 6 yksikköä
 • Itsepaljastettu
 • Multimedia
Saatavilla olevat kieliversiot:
 • Englanti
 • Saksan
 • Ranskan
 • Espanjan
 • Portugali
 • Muut kielet

Rekisteröityminen

 • Jos olet valtion virkamies, voit tehdä hakemuksen käyttämällä BTSF-eLearning-sovellusta.
 • Jos olet EU:n toimielimissä työskentelevän henkilöstön jäsen, ota yhteyttä osoitteeseen HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu
 • Jos haluatte lisätietoja, voit lähettää viestin osoitteeseen HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu, ja BTSF ACADEMY -tiimi auttaa sinua mielelläsi.
Tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisy, valvonta ja hävittäminen – eLearning-moduuli

BTSF- koulutusohjelma/tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden eläimistä saatavia sivutuotteita koskeva ohjelma.
Kurssin yleiset tavoitteet ovat seuraavat:

 • Luodaan yhteisymmärrys ja syvällinen tietämys tietyistä eläimistä saatavia sivutuotteita ja TSE:tä koskevista EU:n säännöistä näiden sääntöjen täytäntöönpanosta vastaavien virkamiesten keskuudessa.
 • Lisätä toimivaltaisten viranomaisten tehokkuutta tämän alan lakisääteisten vaatimusten noudattamisen todentamisessa.
 • Annetaan harjoittelijoille mahdollisuus vertailla jäsenvaltioiden lähestymistapoja ja strategioita parhaiden käytäntöjen tunnistamiseksi ja jakamiseksi.

Ehdotetun kurssin lisätavoitteet ovat seuraavat:

 • Osallistujat saavat yhteisen käsityksen TSE:iden, eläimistä saatavien sivutuotteiden ja rehujen torjunnasta, valvonnasta ja hävittämisestä luennoilla, virallisilla esityksillä, interaktiivisilla kysely- ja vastaustilaisuuksilla, harjoituksilla ja seminaareilla. Osallistujilla on mahdollisuus keskustella ja jakaa parhaita käytäntöjä näillä aloilla.
 • Osallistujien välisen yhteistyön ja avoimuuden hengessä työskentelemällä eri työryhmissä keskustellaan ja jaetaan parhaita käytäntöjä ottaen huomioon, että prionisairaudet ja eläimistä saataviin sivutuotteisiin liittyvät riskit ovat valtioiden rajat ylittäviä kysymyksiä, ja riskien minimoimiseksi tarvitaan yhteistyötä jäsenvaltioiden ja naapurimaiden välillä.
 • Tarjota osallistujille tarvittavat välineet ja resurssit, jotta he voivat levittää koulutuskurssilla hankittua tietoa kotimaassaan työskenteleville kollegoille.

Koulutusohjelma on suunniteltu jäljempänä kuvattuja profiileja ja paikkoja varten. Tarkista kriteerien täyttyminen ennen hakemista.

 • Toimivaltaisen kansallisen viranomaisen, asianomaisen valtion ministeriöiden tai tarkastusyksiköiden virkamies, joka on vastuussa tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ja kinnäistä saatavien sivutuotteiden ehkäisyyn, valvontaan ja hävittämiseen.
 • Tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ja eläintuotteiden ehkäisyn, valvonnan ja hävittämisen tuntemus.
 • Kompromisseja koulutuksen oppimistulosten levittämiseksi sen jälkeen, kun koulutustilaisuus on saatu päätökseen.
 • Koulutuksen kielen taito (englanti).
Istunto Aloituspäivä Päättymispäivä Kaupunki Valtio
1_2 08/11/2022 11/11/2022 Porto Portugali EN 15/09/2022
2_2 31/01/2023 03/02/2023 Porto Portugali EN 30/11/2022
3_2 21/03/2023 24/03/2023 Zagreb & Ljubljana Kroatia ja Slovenia EN 15/01/2023
4_2 30/05/2023 02/06/2023 Rennes Ranska EN 25/03/2023
5_2 12/09/2023 15/09/2023 Zagreb & Ljubljana Kroatia ja Slovenia EN 25/06/2023
6_2 28/11/2023 01/12/2023 Porto Portugali EN 05/09/2023
7_2 06/02/2024 09/02/2024 Rennes Ranska EN 15/11/2023
8_2 19/03/2024 22/03/2024 Rennes Ranska EN 12/12/2023
Tarttuvat spongiformiset enkefalopatiat – Eläinten sivutuotteet