Αυτό το μάθημα ηλεκτρονικής μάθησης έχει ως στόχο να επιτρέψει στους συμμετέχοντες να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους όσον αφορά:

 • Παρουσίαση και στόχοι του δικαίου της Ένωσης όσον αφορά την πρόληψη, την εξάλειψη και τον έλεγχο των μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ).
 • Διατάξεις της ΕΕ σχετικά με την επιτήρηση και την παρακολούθηση των ΜΣΕ, συμπεριλαμβανομένης της κοινοποίησης ύποπτων ζώων, των δοκιμών, του συστήματος υποβολής εκθέσεων της ΕΕ.
 • Διατάξεις της ΕΕ σχετικά με τα μέτρα εκρίζωσης που πρέπει να λαμβάνονται μετά την επιβεβαίωση της παρουσίας ΜΣΕ.
 • Διατάξεις της ΕΕ σχετικά με την απαγόρευση ζωοτροφών, συμπεριλαμβανομένης της δειγματοληψίας και των δοκιμών.
 • Διατάξεις της ΕΕ για την αφαίρεση και την καταστροφή ειδικών υλικών κινδύνου.
 • Διατάξεις της ΕΕ σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και την εισαγωγή ζώντων ζώων και προϊόντων μηρυκαστικών.

Θέματα

365 ημέρες πρόσβασης
 • Μέση αφοσίωση: 8 ώρες
Διαδικτυακά
 • 6 μονάδες
 • Αυτοπαγής
 • Πολυμέσα
Διατίθεται στα:

Πώς να εγγραφείτε

 • Εάν είστε κυβερνητικός υπάλληλος, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση μέσω της εφαρμογής BTSF eLearning.
 • Εάν είστε μέλος του προσωπικού που εργάζεται στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, επικοινωνήστε με τη διεύθυνση HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu για να ζητήσετε εγγραφή.
 • Για οποιαδήποτε άλλη ερώτηση, στείλτε μήνυμα στη διεύθυνση HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu και η ομάδα BTSF ACADEMY θα σας βοηθήσει.
Πρόληψη, έλεγχος και εξάλειψη των μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών — Ενότητα ηλεκτρονικής μάθησης

Πρόγραμμα κατάρτισηςBTSF /Κύκλος μαθημάτων για τα ζωικά υποπροϊόντα των μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών.
Οι γενικοί στόχοι του μαθήματος είναι οι εξής:

 • Εξασφάλιση κοινής κατανόησης και βαθιάς γνώσης όσον αφορά ορισμένους κανόνες της ΕΕ για τα ζωικά υποπροϊόντα και τις μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες (ΜΣΕ) μεταξύ των υπαλλήλων που είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των εν λόγω κανόνων.
 • Αύξηση της αποτελεσματικότητας των αρμόδιων αρχών στην επαλήθευση της συμμόρφωσης με τις νομικές απαιτήσεις στον συγκεκριμένο τομέα.
 • Παροχή στους εκπαιδευόμενους της δυνατότητας να συγκρίνουν προσεγγίσεις και στρατηγικές των κρατών μελών με σκοπό τον προσδιορισμό και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Οι πρόσθετοι στόχοι του προτεινόμενου κύκλου μαθημάτων είναι οι εξής:

 • Να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες κοινή αντίληψη όσον αφορά την πρόληψη, τον έλεγχο και την εξάλειψη των ΜΣΕ, τον έλεγχο των ζωικών υποπροϊόντων και των ζωοτροφών μέσω διαλέξεων, επίσημων παρουσιάσεων, διαδραστικών ερωταπαντήσεων, ασκήσεων και εργαστηρίων. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν και να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές στους τομείς αυτούς.
 • Να καλλιεργηθεί πνεύμα συνεργασίας και διαφάνειας μεταξύ των συμμετεχόντων, μέσω της συμμετοχής σε διάφορες ομάδες εργασίας, της διεξαγωγής συζητήσεων και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, με βάση την αναγνώριση ότι οι νόσοι που οφείλονται στην πρωτεΐνη πρίον και οι κίνδυνοι που συνδέονται με τα ζωικά υποπροϊόντα είναι διασυνοριακά ζητήματα και ότι η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και των γειτονικών χωρών θα είναι απαραίτητη για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων.
 • Να παρασχεθούν στους συμμετέχοντες τα απαραίτητα εργαλεία και οι απαραίτητοι πόροι για τη διάδοση των γνώσεων που θα αποκτηθούν μέσω του κύκλου κατάρτισης σε συναδέλφους στις χώρες καταγωγής τους.

Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης έχει σχεδιαστεί για τα προφίλ και τις θέσεις που περιγράφονται κατωτέρω. Θα πρέπει να ελέγξετε ότι πληρούνται τα κριτήρια προτού υποβάλετε αίτηση.

 • Επίσημο προσωπικό εθνικής αρμόδιας αρχής, αρμόδιων κρατικών υπουργείων ή υπηρεσιών επιθεώρησης σχετικά με την πρόληψη, τον έλεγχο και την εξάλειψη των μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών και των υποπροϊόντων.
 • Εξοικείωση με την πρόληψη, τον έλεγχο και την εξάλειψη των μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών και των ζωικών υποπροϊόντων.
 • Δέσμευση για διάδοση των γνώσεων που θα αποκτηθούν από την κατάρτιση μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας κατάρτισης.
 • Επάρκεια στη γλώσσα της κατάρτισης (αγγλικά).
Ολομέλειας Ημερομηνία έναρξης Τελική ημερομηνία Πόλη Χώρα
1_2 08/11/2022 11/11/2022 Πόρτο Πορτογαλία EL 15/09/2022
2_2 31/01/2023 03/02/2023 Πόρτο Πορτογαλία EL 30/11/2022
3_2 21/03/2023 24/03/2023 Ζάγκρεμπ; Λιουμπλιάνα Κροατία & Σλοβενία EL 15/01/2023
4_2 30/05/2023 02/06/2023 Ρεν Γαλλία EL 25/03/2023
5_2 12/09/2023 15/09/2023 Ζάγκρεμπ; Λιουμπλιάνα Κροατία & Σλοβενία EL 25/06/2023
6_2 28/11/2023 01/12/2023 Πόρτο Πορτογαλία EL 05/09/2023
7_2 06/02/2024 09/02/2024 Ρεν Γαλλία EL 15/11/2023
8_2 19/03/2024 22/03/2024 Ρεν Γαλλία EL 12/12/2023
Μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες — Ζωικά υποπροϊόντα