Този курс за електронно обучение има за цел да даде възможност на участниците да подобрят своите знания и умения в областта на:

 • Представяне и цели на законодателството на ЕС по отношение на превенцията, ликвидирането и контрола на трансмисивните спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ).
 • Разпоредби на ЕС, свързани с надзора и мониторинга на ТСЕ, включително уведомяване за съмнителни животни, изпитвания, система на ЕС за докладване.
 • Разпоредби на ЕС, свързани с мерките за ликвидиране, които трябва да бъдат предприети след потвърждаване на наличието на ТСЕ.
 • Разпоредби на ЕС, свързани със забраната на фуражите, включително вземането на проби и изпитването.
 • Разпоредби на ЕС за отстраняване и унищожаване на специфични рискови материали.
 • Разпоредби на ЕС относно пускането на пазара и вноса на живи животни и продукти от преживни животни.

Особености

365-дневен достъп
 • Средна отдаденост: 8 часа
Електронна
 • 6 броя
 • Самовъзпламенен
 • Мултимедия
Достъпен на:
 • Английски
 • Немски
 • Френски
 • Испански
 • Португалски
 • Други езици

Как да се регистрирате

 • Ако сте държавен служител, можете да кандидатствате чрез приложението BTSF eLearning.
 • Ако сте служител, работещ в институциите на ЕС, се свържете с HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu, за да поискате регистрация.
 • Ако имате други въпроси, моля, изпратете съобщение на адрес HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu, а екипът на BTSF ACADEMY ще Ви окаже съдействие.
Превенция, контрол и ликвидиране на трансмисивните спонгиформни енцефалопатии — модул за електронно обучение

Програма за обучение/курс наBTSF по странични животински продукти от трансмисивни спонгиформни енцефалопатии.
Общите цели на курса са:

 • Осигуряване на общо разбиране и задълбочено познаване на някои правила на ЕС за СЖП и ТСЕ сред длъжностните лица, отговарящи за прилагането на тези правила.
 • Повишаване на ефикасността на компетентните органи за проверка на спазването на правните изисквания в тази област.
 • Да се даде възможност на стажантите да сравняват подходите и стратегиите на държавите членки с цел определяне и споделяне на най-добри практики.

Допълнителните цели на предложения курс са:

 • Участниците да придобият общо разбиране за превенцията, контрола и ликвидирането на ТСЕ, СЖП и контрола на фуражите чрез лекции, официални презентации, интерактивни сесии за въпроси и отговори, учения и семинари. Участниците ще имат възможност да обсъдят и споделят най-добри практики в тези области.
 • За да се създаде дух на сътрудничество и прозрачност сред участниците чрез работа в различни работни групи, дискусиите и споделянето на най-добри практики, като се признава, че прион болестите и рисковете, свързани със страничните животински продукти, са трансгранични въпроси и ще бъде необходимо сътрудничество между държавите членки и съседните държави, за да се сведат до минимум рисковете.
 • Предоставяне на участниците на необходимите инструменти и ресурси за разпространение на знанията, придобити чрез курса за обучение, сред колегите им в техните държави на произход.

Тази програма за обучение е разработена за профилите и длъжностите, описани по-долу. Моля, проверете съответствието с критериите, преди да кандидатствате.

 • Официален персонал от национален компетентен орган, съответни правителствени министерства или инспекционни служби, имащи отношение към превенцията, контрола и ликвидирането на трансмисивни спонгиформни енцефалопатии и вторични продукти след десетичната запетая.
 • Познаване на превенцията, контрола и ликвидирането на трансмисивни спонгиформни енцефалопатии и странични животински продукти.
 • Компромис за разпространяване на учебния процес след приключване на учебната сесия.
 • Владеене на езика на обучението (английски).
Сесия Начална дата Крайна дата Град Държава
1_2 08/11/2022 11/11/2022 Порто Португалия BG 15/09/2022
2_2 31/01/2023 03/02/2023 Порто Португалия BG 30/11/2022
3_2 21/03/2023 24/03/2023 Загреб Любляна Хърватия-Словения BG 15/01/2023
4_2 30/05/2023 02/06/2023 Рен Франция BG 25/03/2023
5_2 12/09/2023 15/09/2023 Загреб Любляна Хърватия-Словения BG 25/06/2023
6_2 28/11/2023 01/12/2023 Порто Португалия BG 05/09/2023
7_2 06/02/2024 09/02/2024 Рен Франция BG 15/11/2023
8_2 19/03/2024 22/03/2024 Рен Франция BG 12/12/2023
Трансмисивни спонгиформни енцефалопатии — странични животински продукти