BTSF:s workshop om djurhälsorevisioner i kandidatländerna.

Syftet med denna webbaserade workshop är att förklara kommissionens verktyg och mekanismer för att övervaka kandidatens genomförande av EU:s regelverk.

Syftet med denna webbaserade workshop är att förklara kommissionens verktyg och mekanismer för att övervaka genomförandet av EU:s regelverk i kandidatländerna och de potentiella kandidatländerna på västra Balkan (nedan kallade kandidatländerna) under anslutningen till EU, med särskilt fokus på djurhälsa.

Workshoppen kommer att underlätta diskussionen om framsteg och de viktigaste tekniska utmaningar som kandidatländerna står inför vid genomförandet av EU:s regelverk. Det kommer också att ge möjlighet att utbyta god praxis på detta område.

Revisioner av djurhälsa i kandidatländerna

De övergripande målen för BTSF:s utbildningsprogram/kurs om djurhälsolagstiftning är följande:

 • Prioritering och kategorisering av förtecknade sjukdomar och förtecknade djur.
 • Ansvaret för djurhälsa.
 • Tidig upptäckt, anmälan och rapportering av sjukdomar, övervakning, utrotningsprogram och sjukdomsfri status.
 • Medvetenhet om, beredskap inför och kontroll av sjukdomar.
 • Registrering och godkännande av anläggningar och transportörer, förflyttning och spårbarhet av djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung inom unionen.
 • Införsel av djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung till unionen och export av sådana sändningar från unionen.
 • Förflyttning utan kommersiellt syfte av sällskapsdjur i en medlemsstat från en annan medlemsstat eller från ett tredjeland eller tredjeterritorium.
 • Nödåtgärder som ska vidtas i händelse av en nödsituation avseende en sjukdom.

Detta utbildningsprogram har utformats för de profiler och befattningar som beskrivs nedan. Kontrollera att urvalskriterierna är uppfyllda innan du lämnar in eller validerar ansökningarna.

 • Tjänstemän från relevanta behöriga myndigheter som deltar i beslutsfattande, planering och kontroll på central eller regional nivå när det gäller landlevande eller vattenlevande djurs hälsa, handel inom EU med landlevande eller vattenlevande djur och avelsmaterial samt import av levande djur, produkter av animaliskt ursprung och avelsmaterial
 • Personal vid fältinspektörer och gränskontrollstationer som deltar i sådan kontrollverksamhet.

Deltagarna måste uppfylla minimikraven nedan för att säkerställa att de kan följa och delta fullt ut:

 • Tjänstemän med lämplig yrkeserfarenhet som är förtrogna med förordning (EU) 2016/429 om djurhälsa och dess delegerade akter och genomförandeakter.
 • Kunna ge utbildning till andra kollegor och dela med sig av erfarenheterna efter deras deltagande i utbildningen.
 • Kunna förstå och tala engelska för att kunna delta aktivt i träningspasset.
Sammanträde Startdatum Slutdatum Stad Land
TSF1_P2 25/09/2023 29/09/2023 Riga Lettland
TSF2_P2 06/11/2023 10/11/2023 Bukarest Rumänien
TSF3_P2 04/12/2023 08/12/2023 Venedig Italien
TSF4_P2 22/01/2024 26/01/2024 Venedig Italien
TSF5_P2 26/02/2024 01/03/2024 Bukarest Rumänien
TSF6_P2 08/04/2024 12/04/2024 Riga Lettland
TSF7_P2 03/06/2024 07/06/2024 Bukarest Rumänien
TSF8_P2 30/09/2024 04/10/2024 Riga Lettland
TSF9_P2 04/11/2024 08/11/2024 Venedig Italien
TSF10_P2 09/12/2024 13/12/2024 Venedig Italien

Djurhälsolagstiftning

BTSF:s workshop om djurhälsa – utbildning av nationella experter.

 • Syftet med workshoppen är att förbereda djurhälsoexperter på den roll som de förväntas utföra före, under och efter en revision eller ett undersökningsuppdrag.
 • Efter den översikt över revisionsprocessen som lades fram på dag 1 är huvuddelen av seminariens innehåll inriktat på praktiska aktiviteter som de nationella experterna kan förvänta sig att delta i. Med tanke på att många av deltagarna sannolikt har tagit på sig denna roll under tidigare revisioner ägnas en betydande del av workshoppen åt frågestund och plenardiskussioner.
Djurhälsa – utbildning av nationella experter

De övergripande målen för BTSF:s utbildningsprogram/kurs om regional workshop om peste des petits ruminants syftade till att öka deltagarnas förmåga att förstå EU:s lagstiftning om beredskap för djursjukdomar för att skydda mot introduktion i och spridning inom EU av specifika djursjukdomar. Huvudsyftet är att öka kapaciteten att upptäcka och reagera på misstänkta händelser av animaliskt ursprung hos vilda djur och växter och att förbättra samordningen mellan sektorerna för vilda djur och växter och boskap.

Specifika mål:

 • Att sprida kunskap och erfarenheter om det internationella handelssystemet för jordbruksbaserade livsmedelsprodukter (WTO, sanitära och fytosanitära åtgärder) och den roll som spelas av internationella standardiseringsorgan, med särskild inriktning på arbetet i Codex Alimentarius.
 • Att presentera den nuvarande statusen för får- och getpest hos vilda djur, vägledning för förebyggande och kontroll av får- och getpest hos vilda djur, undersökning av sjukdomsutbrott, One Health-modellen och sektorsövergripande samordning, laboratoriediagnostik, riskanalys och användning av verktyg för övervakning av sjukdomar på fältet.
 • Att stärka kapaciteten hos länderna i regionen att övervaka vilda djur och växter, att genomföra grundliga undersökningar av utbrott och att öka kapaciteten att hantera vilda djur och växter.

Det här utbildningsprogrammet har utformats för de profiler och befattningar som beskrivs nedan. Kontrollera att urvalskriterierna är uppfyllda innan du lämnar in eller validerar ansökningarna.

 • GD Hälsa och livsmedelssäkerhet, Hadea, uppdragstagare, nationella kontaktpunkter, tjänstemän och andra.
 • Inbjudna länder: Algeriet, Tchad, Libia, Mauretanien, Marocko och Tunisien
 • Företrädare för den privata sektorn
Session Startdatum Slutdatum Ort Ett land
2 14/03/2022 18/03/2022 Online Marocko

(Marocko – online – ett muslimskt land bör sessionen på fredag vara så kort som möjligt).

I det rådande klimatet under covid-19-pandemin måste man vid genomförandet av personliga workshoppar inom ramen för initiativet Bättre utbildning för säkrare livsmedel ta hänsyn till restriktionerna för internationella resor. Programmet för workshoppen kommer därför att anordnas på en onlineplattform med så stor direktkontakt som möjligt mellan deltagarna och handledare från GD Hälsa och livsmedelssäkerhet/BTSF.

Regional workshop om peste des petits ruminants

BTSF-utbildning för nationella experter på ny lagstiftning om djurhälsa.

Förordning (EU) 2016/429 [ 1] om överförbara djursjukdomar (nedan kallad djurhälsolagen), som antogs i mars 2016 och trädde i kraft den 21 april 2016, utgör, tillsammans med ett antal delegerade bestämmelser och genomförandebestämmelser som kompletterar den, en ny rättslig ram för djurhälsa i EU. Denna nya lagstiftning kommer att gälla från och med den 21 april 2021.

Syftet med denna BTSF-utbildning är att presentera innehållet i arbetslagen och de viktigaste kompletterande delegerade reglerna och genomförandebestämmelserna. Deltagarna bör bekanta sig med innehållet, strukturen, syftena och målen med denna nya lagstiftning, de förändringar som medför och praktiska aspekter som rör dess faktiska genomförande.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”), EUT L 84, 31.3.2016, s. 1.

Ny lagstiftning om djurhälsa

BTSF:s konferens om ny lagstiftning om djurhälsa.

Förordning (EU) 2016/429 om överförbara djursjukdomar (”djurhälsolag”) [ 1], som antogs i mars 2016 och trädde i kraft den 21 april 2016, utgör tillsammans med ett antal delegerade bestämmelser och genomförandebestämmelser som kompletterar den en ny rättslig EU-ram för djurhälsa. Denna nya lagstiftning kommer att gälla från och med den 21 april 2021.

Syftet med denna BTSF-utbildning är att presentera innehållet i arbetslagen och de viktigaste kompletterande delegerade reglerna och genomförandebestämmelserna. Deltagarna bör bekanta sig med ämnet, strukturen, syftena och målen med denna nya lagstiftning, de ändringar som införs och de praktiska aspekterna av dess faktiska genomförande [1] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”), EUT L 84, 31.3.2016, s. 1.

Ny lagstiftning om djurhälsa – konferens

I de övergripande målen för BTSF:s utbildningsprogram/kurs om animaliska biprodukter i länderna på västra Balkan betonas de ekonomiska möjligheterna och de utmaningar som uppstår till följd av korrekt insamling, lagring, bearbetning och utsläppande på marknaden av animaliska biprodukter, samt den övergripande strategin för initiativet Bättre utbildning för säkrare livsmedel, och följande mål för denna utbildningskurs har formulerats:

 • att förbättra/stärka efterlevnaden av EU-lagstiftningen.
 • öka medvetenheten om vikten av säker hantering av animaliska biprodukter.
 • att öka medvetenheten om de ekonomiska möjligheter som följer av säker behandling av animaliska biprodukter.

Utbildningen kommer bland annat att inriktas på en presentation av de olika möjligheter som kan antas beroende på situation och omfattning på fältet.

Kursen tar upp följande ämnen:

 • Reglerna för animaliska biprodukter i EU.
 • Genomförande av reglerna och relevanta utmaningar.
 • Organisation och ekonomiska aspekter av insamling av döda djur på gården och utslaktning av sjukdomar.
 • Bygga upp ett system för insamling och bearbetning av animaliska biprodukter
 • Småskaliga, centraliserade och integrerade lösningar för hantering av animaliska biprodukter.
 • Animalieproduktion med förnybara energikällor.
 • Saluföringskanaler för animaliska biprodukter.
 • Hantering av animaliska biprodukter.

Det här utbildningsprogrammet har utformats för de profiler och befattningar som beskrivs nedan. Kontrollera att urvalskriterierna är uppfyllda innan du lämnar in eller validerar ansökningarna.

 • Behöriga myndigheter på central, regional och lokal nivå.
 • Berörda parter, aktörer och sammanslutningar, särskilt från länderna på västra Balkan.
Session Startdatum Slutdatum Ort Ett land
1 22/11/2022 24/11/2022 Zagreb Kroatien
Animaliska biprodukter i länderna på västra Balkan