DelavnicaBTSF o presojah zdravja živali za države kandidatke.

Cilj te spletne delavnice je pojasniti orodja in mehanizme Komisije za spremljanje izvajanja pravnega reda EU s strani kandidata.

Cilj te spletne delavnice je pojasniti orodja in mehanizme Komisije za spremljanje izvajanja pravnega reda EU v državah kandidatkah in potencialnih kandidatkah Zahodnega Balkana (v nadaljnjem besedilu: države kandidatke) med pristopom k EU, s posebnim poudarkom na zdravju živali.

Delavnica bo olajšala razpravo o napredku in glavnih tehničnih izzivih, s katerimi se države kandidatke soočajo pri izvajanju pravnega reda EU. Zagotovil bo tudi priložnosti za izmenjavo dobrih praks na tem področju.

Presoje zdravja živali za države kandidatke

Splošni cilji programa usposabljanja BTSF/tečaja o pravilih o zdravju živali so:

 • prednostno razvrščanje in kategorizacijo bolezni s seznama in živali s seznama;
 • odgovornosti za zdravje živali;
 • zgodnje odkrivanje bolezni, obveščanje o njih in poročanje o njih, spremljanje, programi izkoreninjenja in status prost bolezni;
 • ozaveščanje o boleznih, pripravljenost nanje in njihovo obvladovanje;
 • registracijo in odobritvijo obratov in prevoznikov, premiki in sledljivostjo živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora znotraj Unije;
 • vstop živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora v Unijo ter izvoz takih pošiljk iz Unije;
 • netrgovske premike hišnih živali v državi članici iz druge države članice ali tretje države ali ozemlja;
 • nujne ukrepe, ki jih je treba sprejeti v primeru izrednih razmer zaradi bolezni.

Ta program usposabljanja je bil zasnovan za profile in delovna mesta, opisana v nadaljevanju. Pred oddajo ali potrditvijo prijav preverite skladnost z merili za izbor.

 • Uradniki ustreznih pristojnih organov, ki sodelujejo pri oblikovanju politik, načrtovanju in nadzoru na centralni ali regionalni ravni v zvezi z zdravjem kopenskih ali vodnih živali, trgovino s kopenskimi ali vodnimi živalmi in zarodnim materialom znotraj EU ter uvozom živih živali, proizvodov živalskega izvora in zarodnega materiala
 • Inšpektorji na terenu in osebje mejnih kontrolnih točk, ki sodelujejo pri takih nadzornih dejavnostih.

Udeleženci morajo izpolnjevati spodnje minimalne zahteve, da zagotovijo, da lahko sledijo in v celoti sodelujejo:

 • Uradno osebje z ustreznimi poklicnimi izkušnjami, ki je seznanjeno z Uredbo (EU) 2016/429 o pravilih o zdravju živali ter njenimi delegiranimi in izvedbenimi akti.
 • možnost usposabljanja drugih sodelavcev in izmenjave izkušenj po njihovi udeležbi na usposabljanju.
 • Sposoben je razumeti in govoriti angleško, da lahko aktivno sodeluje pri usposabljanju.
Zasedanje Datum začetka Končni datum mesto Država
TSF1_P2 25/09/2023 29/09/2023 Riga Latvija
TSF2_P2 06/11/2023 10/11/2023 Bukarešta Romunija
TSF3_P2 04/12/2023 08/12/2023 Benetke Italija
TSF4_P2 22/01/2024 26/01/2024 Benetke Italija
TSF5_P2 26/02/2024 01/03/2024 Bukarešta Romunija
TSF6_P2 08/04/2024 12/04/2024 Riga Latvija
TSF7_P2 03/06/2024 07/06/2024 Bukarešta Romunija
TSF8_P2 30/09/2024 04/10/2024 Riga Latvija
TSF9_P2 04/11/2024 08/11/2024 Benetke Italija
TSF10_P2 09/12/2024 13/12/2024 Benetke Italija

Zakonodaja o zdravju živali

DelavnicaBTSF o zdravju živali – usposabljanje nacionalnih strokovnjakov.

 • Namen delavnice je pripraviti strokovnjake za zdravje živali na vlogo, ki naj bi jo opravljali pred, med in po reviziji ali misiji za ugotavljanje dejstev.
 • Po pregledu revizijskega postopka, predloženem na prvi dan, je glavna vsebina delavnice osredotočena na praktične dejavnosti, pri katerih lahko nacionalni strokovnjaki pričakujejo, da bodo sodelovali. Glede na to, da je veliko udeležencev verjetno prevzelo to vlogo med prejšnjimi revizijami, je velik del delavnice namenjen sejam z vprašanji in odgovori ter plenarnim razpravam.
Zdravje živali – usposabljanje nacionalnih strokovnjakov

Splošni cilji programa usposabljanja BTSF /Course o regionalni delavnici o kuge drobnice so bili namenjeni povečanju zmogljivosti udeležencev za razumevanje zakonodaje EU o pripravljenosti na živalske bolezni za zaščito pred vnosom določenih živalskih bolezni v EU in njihovim širjenjem znotraj EU. Glavni cilj je okrepiti zmogljivosti za odkrivanje domnevnih dogodkov, povezanih z rastlinskimi in rastlinskimi vrstami, in odzivanje nanje ter izboljšati usklajevanje med prostoživečimi in živinorejskimi sektorji.

Specifični cilji:

 • Širjenje znanja in izkušenj o mednarodnem trgovinskem sistemu za agroživilske proizvode (STO, SPS) in vlogi mednarodnih organov za določanje standardov, s posebnim poudarkom na delu Codexa.
 • Predstaviti trenutno stanje PPR pri prostoživečih živalih, smernice za preprečevanje in obvladovanje PPR pri prostoživečih živalih, preiskavo izbruhov bolezni, pristop „eno zdravje“ in medsektorsko usklajevanje, laboratorijsko diagnostiko, analizo tveganja in uporabo orodij za nadzor bolezni na terenu.
 • Okrepitev zmogljivosti držav v regiji za izvajanje nadzora nad prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami, izvajanje temeljitih preiskav izbruhov in povečanje zmogljivosti za obvladovanje kuge živečih živalskih in rastlinskih vrst.

Ta program usposabljanja je namenjen profilom in funkcijam, opisanim v nadaljevanju. Pred oddajo ali potrditvijo prijav preverite skladnost z merili za izbor.

 • GD SANTE, HaDEA, izvajalec, nacionalne kontaktne točke, uradniki, drugi.
 • Povabljene države: Alžirija, Čad, Libija, Mavretanija, Maroko in Tunizija
 • Predstavniki zasebnega sektorja
Zasedanje Datum začetka Končni datum Mesto Dežela
2 14/03/2022 18/03/2022 Online Maroko

(Maroko – na spletu – je muslimanska država, bi moralo biti zasedanje v petek čim krajše).

V sedanjih razmerah pandemije COVID-19 je treba pri izvajanju delavnic v živo v okviru pobude „Boljše usposabljanje za varnejšo hrano“ upoštevati omejitve mednarodnih potovanj. Program delavnice bo zato organiziran na spletni platformi s čim več interakcijami v živo med udeleženci in mentorji GD SANTE/BTSF.

Regionalna delavnica o kuge drobnice

Usposabljanje oBTSF za nacionalne strokovnjake o novi zakonodaji o zdravju živali.

Uredba (EU) 2016/429 [1] o prenosljivih boleznih živali („Pravila o zdravju živali“), ki je bila sprejeta marca 2016 in je začela veljati 21. aprila 2016, skupaj s številnimi delegiranimi in izvedbenimi pravili, ki jo dopolnjujejo, predstavlja nov pravni okvir EU za zdravje živali. Ta nova zakonodaja se bo začela uporabljati 21. aprila 2021.

Namen tega usposabljanja BTSF je predstaviti vsebino AHL ter glavna dopolnilna delegirana in izvedbena pravila. Udeleženci bi se morali seznaniti z vsebino, strukturo, nameni in cilji te nove zakonodaje, spremembami, ki jih prinaša, in praktičnimi vidiki njenega učinkovitega izvajanja.

Uredba (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Pravila o zdravju živali“) (UL L 84, 31.3.2016, str. 1).

Nova zakonodaja o zdravju živali

KonferencaBTSF o novi zakonodaji o zdravju živali.

Uredba (EU) 2016/429 o prenosljivih boleznih živali („Pravila o zdravju živali“) [1] (v nadaljnjem besedilu: zakon o zdravju živali), ki je bila sprejeta marca 2016 in je začela veljati 21. aprila 2016, skupaj s številnimi delegiranimi in izvedbenimi pravili, ki jo dopolnjujejo, predstavlja nov pravni okvir EU za zdravje živali. Ta nova zakonodaja se bo začela uporabljati 21. aprila 2021.

Namen tega usposabljanja BTSF je predstaviti vsebino AHL ter glavna dopolnilna delegirana in izvedbena pravila. Udeleženci bi se morali seznaniti z vsebino, strukturo, nameni in cilji te nove zakonodaje, spremembami in praktičnimi vidiki njenega učinkovitega izvajanja [1] Uredba (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Pravila o zdravju živali“) (UL L 84, 31.3.2016, str. 1).

Nova zakonodaja o zdravju živali – konferenca

Splošni cilji programa usposabljanja BTSF /Course o živalskih stranskih proizvodih v državah Zahodnega Balkana poudarjajo gospodarske priložnosti in izzive, ki izhajajo iz ustreznega zbiranja, skladiščenja, predelave in dajanja na trg živalskih stranskih proizvodov, ter splošne strategije pobude BTSF so bili oblikovani naslednji cilji tega usposabljanja:

 • izboljšati/povečati skladnost z zakonodajo EU.
 • ozaveščanje o pomenu varnega ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi.
 • ozaveščanje o gospodarskih priložnostih, ki izhajajo iz varne predelave živalskih stranskih proizvodov.

Usposabljanje bo med drugim osredotočeno na predstavitev različnih možnosti, ki jih je mogoče sprejeti glede na razmere in obsege na terenu.

Na tečaju se obravnavajo naslednje teme:

 • Pravila o ŽSP v EU.
 • Izvajanje pravil in ustreznih izzivov.
 • Organizacija in finančni vidiki zbiranja mrtvih živali na kmetiji in izločitev bolezni.
 • Vzpostavitev sistema za zbiranje in obdelavo živalskih stranskih proizvodov
 • Manjše, centralizirane in integrirane rešitve za upravljanje ŽSP.
 • Obnovljivi viri energije za živinorejo.
 • Kanali trženja ŽSP.
 • Upravljanje ŽSP.

Ta program usposabljanja je namenjen profilom in funkcijam, opisanim v nadaljevanju. Pred oddajo ali potrditvijo prijav preverite skladnost z merili za izbor.

 • Pristojni organi na centralni, regionalni in lokalni ravni.
 • Deležniki, gospodarski subjekti in združenja, zlasti iz držav Zahodnega Balkana.
Zasedanje Datum začetka Končni datum Mesto Dežela
1 22/11/2022 24/11/2022 Zagreb Hrvaška
Živalski stranski proizvodi v državah Zahodnega Balkana