WarsztatyBTSF dotyczące audytów zdrowia zwierząt w krajach kandydujących.

Celem tych warsztatów internetowych jest wyjaśnienie narzędzi i mechanizmów Komisji służących monitorowaniu wdrażania dorobku prawnego UE przez kandydata.

Celem tych warsztatów internetowych jest wyjaśnienie narzędzi i mechanizmów Komisji służących monitorowaniu wdrażania dorobku prawnego UE przez kraje kandydujące i potencjalne kraje kandydujące Bałkanów Zachodnich (zwane dalej „ krajami kandydującymi”) podczas przystąpienia do UE, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia zwierząt.

Warsztaty ułatwią dyskusję na temat postępów i głównych wyzwań technicznych, przed którymi stoją kraje kandydujące przy wdrażaniu dorobku prawnego UE. Zapewni również możliwość wymiany dobrych praktyk w tej dziedzinie.

Audyty zdrowia zwierząt w krajach kandydujących

Ogólne cele programu szkoleniowego BTSF/kursu w zakresie prawa o zdrowiu zwierząt są następujące:

 • ustalania priorytetów i kategoryzacji chorób umieszczonych w wykazie i zwierząt umieszczonych w wykazie;
 • obowiązki w zakresie zdrowia zwierząt;
 • wczesne wykrywanie, zgłaszanie i zgłaszanie chorób, nadzór, programy likwidacji choroby i status obszaru wolnego od choroby;
 • świadomość choroby, gotowość na wypadek jej wystąpienia i jej zwalczanie;
 • rejestracji i zatwierdzania zakładów i przewoźników, przemieszczania i identyfikowalności zwierząt, materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu i produktów pochodzenia zwierzęcego w Unii;
 • wprowadzania zwierząt, materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu i produktów pochodzenia zwierzęcego do Unii oraz wywozu takich przesyłek z Unii;
 • przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych w państwie członkowskim z innego państwa członkowskiego lub z państwa trzeciego lub terytorium;
 • środki nadzwyczajne, które należy podjąć w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej związanej z chorobą.

Niniejszy program szkoleniowy został opracowany z myślą o profilach i stanowiskach opisanych poniżej. Przed złożeniem lub zatwierdzeniem wniosków należy sprawdzić zgodność z kryteriami kwalifikacji.

 • Urzędnicy z odpowiednich właściwych organów zaangażowani w kształtowanie polityki, planowanie i kontrolę na szczeblu centralnym lub regionalnym w zakresie zdrowia zwierząt lądowych lub wodnych, wewnątrzunijnego handlu zwierzętami lądowymi lub wodnymi oraz materiałem biologicznym wykorzystywanym do rozrodu, a także przywozu żywych zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego i materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu
 • Inspektorzy terenowi i pracownicy punktów kontroli granicznej zaangażowani w takie działania kontrolne.

Uczestnicy muszą spełnić poniższe minimalne wymagania, aby móc śledzić i w pełni uczestniczyć:

 • Urzędnicy posiadający odpowiednie doświadczenie zawodowe, zaznajomieni z rozporządzeniem (UE) 2016/429 w sprawie prawa o zdrowiu zwierząt oraz aktami delegowanymi i wykonawczymi do tego rozporządzenia.
 • Jest w stanie zapewnić szkolenie innym kolegom i dzielić się doświadczeniem po ich uczestnictwie w szkoleniu.
 • Umiejętność rozumienia i mówienia po angielsku, aby aktywnie uczestniczyć w sesji szkoleniowej.
Sesja Data rozpoczęcia Data zakończenia Miasto Państwo
TSF1_P2 25/09/2023 29/09/2023 Ryga Łotwa
TSF2_P2 06/11/2023 10/11/2023 Bukareszt Rumunia
TSF3_P2 04/12/2023 08/12/2023 Wenecja Włochy
TSF4_P2 22/01/2024 26/01/2024 Wenecja Włochy
TSF5_P2 26/02/2024 01/03/2024 Bukareszt Rumunia
TSF6_P2 08/04/2024 12/04/2024 Ryga Łotwa
TSF7_P2 03/06/2024 07/06/2024 Bukareszt Rumunia
TSF8_P2 30/09/2024 04/10/2024 Ryga Łotwa
TSF9_P2 04/11/2024 08/11/2024 Wenecja Włochy
TSF10_P2 09/12/2024 13/12/2024 Wenecja Włochy

Prawo o zdrowiu zwierząt

WarsztatyBTSF na temat zdrowia zwierząt – szkolenie ekspertów krajowych.

 • Celem warsztatów jest przygotowanie ekspertów ds. zdrowia zwierząt do roli, jaką mają oni pełnić przed audytem lub wizytą informacyjną, w ich trakcie i po ich zakończeniu.
 • Zgodnie z przeglądem procesu audytu przedstawionym w dniu 1. główna część warsztatów koncentruje się na praktycznych działaniach, w których mogą się spodziewać eksperci krajowi. Biorąc pod uwagę, że wielu uczestników prawdopodobnie odgrywało tę rolę podczas poprzednich audytów, znaczna część warsztatów poświęcona jest konferencjom pytań i odpowiedzi oraz dyskusjom plenarnym.
Zdrowie zwierząt – szkolenie ekspertów krajowych

Ogólne cele programu szkoleniowego w ramach programu szkoleniowego w ramach programu BTSF / tury w sprawie regionalnych warsztatów na temat pomoru małych przeżuwaczy miały na celu zwiększenie zdolności uczestników w zakresie zrozumienia przepisów UE dotyczących gotowości na wypadek chorób zwierząt w celu ochrony przed wprowadzaniem do UE i rozprzestrzenianiem się na jej terytorium określonych chorób zwierząt. Głównym celem jest zwiększenie zdolności w zakresie wykrywania podejrzewanych zdarzeń związanych z PPR u dzikich zwierząt i reagowania na nie oraz poprawa koordynacji między sektorem dzikiej fauny i flory a sektorem zwierząt gospodarskich.

Cele szczegółowe:

 • Rozpowszechnianie wiedzy i doświadczeń na temat międzynarodowego systemu handlu produktami rolno-spożywczymi (WTO, SPS) oraz roli międzynarodowych organów normalizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem prac Codexu.
 • Przedstawienie obecnego stanu PPR u dzikiej fauny i flory, wytycznych dotyczących zapobiegania i kontroli tej choroby u dzikiej fauny i flory, badania ognisk choroby, podejścia „Jedno zdrowie” i koordynacji międzysektorowej, diagnostyki laboratoryjnej, analizy ryzyka i stosowania narzędzi nadzoru nad chorobami w terenie.
 • Wzmocnienie zdolności krajów w regionie do prowadzenia nadzoru nad zakażeniem wirusem PPR w dzikiej faunie i florze, do prowadzenia szczegółowych dochodzeń w sprawie ognisk choroby oraz do zwiększenia zdolności w zakresie zarządzania tą chorobą u dzikiej fauny i flory.

Niniejszy program szkoleniowy został opracowany dla profili i stanowisk opisanych poniżej. Przed złożeniem lub zatwierdzeniem wniosków należy sprawdzić zgodność z kryteriami wyboru.

 • DG SANTE, HaDEA, Wykonawca, KPK, urzędnicy, inni.
 • Państwa zaproszone: Algieria, Czad, Libia, Mauretania, Maroko i Tunezja
 • Przedstawiciele sektora prywatnego
Sesja Data rozpoczęcia Data końcowa Miasto Państwo
2 14/03/2022 18/03/2022 Online Maroko

(Maroko – online – jako kraj muzułmański, sesja w piątek powinna być jak najkrótsza).

W obecnym klimacie pandemii COVID-19 podczas realizacji warsztatów bezpośrednich w ramach inicjatywy „Lepsze szkolenia na rzecz bezpieczniejszej żywności” (BTSF) należy wziąć pod uwagę ograniczenia dotyczące podróży międzynarodowych. Program warsztatów zostanie zatem zorganizowany na platformie internetowej, na której możliwe będą interakcje na żywo między uczestnikami a opiekunami DG SANTE/BTSF.

Warsztaty regionalne na temat pomoru małych przeżuwaczy

Szkolenie wramach programu BTSF dla ekspertów krajowych w zakresie nowych przepisów dotyczących zdrowia zwierząt.

Rozporządzenie (UE) 2016/429 [1] w sprawie przenośnych chorób zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”, AHL), które zostało przyjęte w marcu 2016 r. i weszło w życie w dniu 21 kwietnia 2016 r., wraz z szeregiem przepisów delegowanych i wykonawczych, stanowi nowe ramy prawne UE w zakresie zdrowia zwierząt. Nowe przepisy będą obowiązywać od 21 kwietnia 2021 r.

Celem tego szkolenia w ramach programu BTSF jest przedstawienie treści AHL oraz głównych uzupełniających przepisów delegowanych i wykonawczych. Uczestnicy powinni zapoznać się z treścią, strukturą, celami i założeniami nowych przepisów, zmianami wprowadzającymi i praktycznymi aspektami związanymi z ich skutecznym wdrażaniem.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”), Dz.U. L 84 z 31.3.2016, s. 1.

Nowe przepisy dotyczące zdrowia zwierząt

KonferencjaBTSF na temat nowych przepisów dotyczących zdrowia zwierząt.

Rozporządzenie (UE) 2016/429 w sprawie przenośnych chorób zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) [1] (AHL), które zostało przyjęte w marcu 2016 r. i weszło w życie w dniu 21 kwietnia 2016 r., wraz z szeregiem przepisów delegowanych i wykonawczych, stanowi nowe ramy prawne UE w zakresie zdrowia zwierząt. Nowe przepisy będą obowiązywać od 21 kwietnia 2021 r.

Celem tego szkolenia w ramach programu BTSF jest przedstawienie treści AHL oraz głównych uzupełniających przepisów delegowanych i wykonawczych. Uczestnicy powinni zapoznać się z treścią, strukturą, celami i założeniami nowych przepisów, zmianami wprowadzającymi i praktycznymi aspektami ich skutecznego wdrożenia [1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”), Dz.U. L 84 z 31.3.2016, s. 1.

Nowe przepisy dotyczące zdrowia zwierząt – konferencja

Ogólne cele programu szkoleniowego BTSF dotyczącego produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w krajach Bałkanów Zachodnich podkreślają możliwości gospodarcze, a także wyzwania wynikające z właściwego gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, a także ogólną strategię inicjatywy „Lepsze szkolenia na rzecz bezpieczniejszej żywności”, sformułowano następujące cele tego szkolenia:

 • poprawa/zwiększenie zgodności z prawodawstwem UE.
 • podnoszenie świadomości na temat znaczenia bezpiecznego obchodzenia się z PUPZ.
 • podnoszenie świadomości na temat możliwości gospodarczych wynikających z bezpiecznego przetwarzania PUPZ.

Szkolenie skoncentruje się m.in. na prezentacji różnych możliwości, które można przyjąć w zależności od sytuacji w terenie i wielkości.

Kurs obejmuje następujące tematy:

 • Przepisy dotyczące PUPZ w UE.
 • Wdrażanie przepisów i istotnych wyzwań.
 • Organizacja i finansowe aspekty zbierania martwych zwierząt w gospodarstwie i uboju chorób.
 • Stworzenie systemu zbierania i przetwarzania PUPZ
 • Małe, scentralizowane i zintegrowane rozwiązania w zakresie zarządzania PUPZ.
 • Produkcja zwierzęca odnawialne źródła energii.
 • Kanały wprowadzania do obrotu PUPZ.
 • Zarządzanie PUPZ.

Niniejszy program szkoleniowy został opracowany dla profili i stanowisk opisanych poniżej. Przed złożeniem lub zatwierdzeniem wniosków należy sprawdzić zgodność z kryteriami wyboru.

 • Właściwe organy szczebla centralnego, regionalnego i lokalnego.
 • Zainteresowane strony, podmioty i stowarzyszenia, w szczególności z krajów Bałkanów Zachodnich.
Sesja Data rozpoczęcia Data końcowa Miasto Państwo
1 22/11/2022 24/11/2022 Zagrzeb Chorwacja
Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego w krajach Bałkanów Zachodnich