BTSF-workshop over diergezondheidsaudits voor kandidaat-lidstaten.

Het doel van deze onlineworkshop is uitleg te geven over de instrumenten en mechanismen van de Commissie voor het toezicht op de uitvoering van het EU-acquis door de kandidaat.

Het doel van deze online workshop is uitleg te geven over de instrumenten en mechanismen van de Commissie voor het toezicht op de uitvoering van het EU-acquis door de kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten van de Westelijke Balkan (hierna „ kandidaat-lidstaten” genoemd) tijdens de toetreding tot de EU, met bijzondere aandacht voor diergezondheid.

De workshop zal de discussie over de vooruitgang en de belangrijkste technische uitdagingen waarmee de kandidaat-lidstaten bij de uitvoering van het EU-acquis worden geconfronteerd, vergemakkelijken. Het zal ook mogelijkheden bieden om goede praktijken op dit gebied uit te wisselen.

Diergezondheidsaudits voor kandidaat-lidstaten

De algemene doelstellingen van het BTSF Training Programme/Course on Animal Health Law zijn:

 • de prioritering en indeling van in de lijst opgenomen ziekten en in de lijst opgenomen dieren;
 • de verantwoordelijkheden voor de diergezondheid;
 • het vroegtijdig opsporen, melden en melden van ziekten, surveillance, uitroeiingsprogramma’s en de ziektevrije status;
 • ziektebewustzijn, paraatheid en bestrijding;
 • de registratie en erkenning van inrichtingen en vervoerders, verplaatsingen en traceerbaarheid van dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong binnen de Unie;
 • de binnenkomst van dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong in de Unie en de uitvoer van dergelijke middelen uit de Unie;
 • het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren in een lidstaat vanuit een andere lidstaat of uit een derde land of gebied;
 • de noodmaatregelen die moeten worden genomen in geval van een noodsituatie op het gebied van de ziekte.

Dit trainingsprogramma is ontworpen voor de hieronder beschreven profielen en posities. Controleer of aan de selectiecriteria is voldaan voordat u sollicitaties indient of valideert.

 • Ambtenaren van relevante bevoegde autoriteiten die betrokken zijn bij de beleidsvorming, planning en controle op centraal of regionaal niveau, de gezondheid van land- of waterdieren, de intra-EU-handel in land- of waterdieren en levende producten en de invoer van levende dieren, producten van dierlijke oorsprong en levende producten
 • Veldinspecteurs en grenscontroleposten die bij dergelijke controleactiviteiten betrokken zijn.

Deelnemers moeten voldoen aan de onderstaande minimumeisen om ervoor te zorgen dat ze kunnen volgen en volledig kunnen deelnemen:

 • Officieel personeel met voldoende beroepservaring, vertrouwd met Verordening (EU) 2016/429 inzake diergezondheidswetgeving en de gedelegeerde en uitvoeringshandelingen daarvan.
 • In een positie om training te geven aan andere collega’s en de ervaring te delen na hun deelname aan de training.
 • In staat om Engels te begrijpen en te spreken om actief deel te nemen aan de training.
Sessie Startdatum Einddatum Stad Land
TSF1_P2 25/09/2023 29/09/2023 Riga Letland
TSF2_P2 06/11/2023 10/11/2023 Boekarest Roemenië
TSF3_P2 04/12/2023 08/12/2023 Venetie Italië
TSF4_P2 22/01/2024 26/01/2024 Venetie Italië
TSF5_P2 26/02/2024 01/03/2024 Boekarest Roemenië
TSF6_P2 08/04/2024 12/04/2024 Riga Letland
TSF7_P2 03/06/2024 07/06/2024 Boekarest Roemenië
TSF8_P2 30/09/2024 04/10/2024 Riga Letland
TSF9_P2 04/11/2024 08/11/2024 Venetie Italië
TSF10_P2 09/12/2024 13/12/2024 Venetie Italië

Diergezondheidswet

BTSF-workshop over diergezondheid — opleiding van nationale deskundigen.

 • Het doel van de workshop is dierengezondheidsdeskundigen voor te bereiden op de rol die zij voor, tijdens en na een audit of onderzoeksmissie moeten vervullen.
 • Naar aanleiding van het overzicht van het auditproces dat op dag 1 is verstrekt, is de inhoud van de workshop voornamelijk gericht op praktische activiteiten waarbij de nationale deskundigen naar verwachting zullen worden betrokken. Aangezien veel van de deelnemers deze rol waarschijnlijk tijdens eerdere controles hebben vervuld, is een aanzienlijk deel van de workshop gewijd aan vraag- en antwoordsessies en aan plenaire discussies.
Diergezondheid — Opleiding van nationale deskundigen

De algemene doelstellingen van het BOVV-opleidingsprogramma / cursus over regionale workshop over „peste des petits ruminants” waren gericht op het vergroten van de capaciteit van de deelnemers om inzicht te krijgen in de EU-wetgeving inzake de paraatheid voor dierziekten om bescherming te bieden tegen de insleep en verspreiding in de EU van specifieke dierziekten. De belangrijkste doelstelling is het vergroten van de capaciteit om vermoedelijke PPR-gebeurtenissen bij wilde dieren op te sporen en erop te reageren en de coördinatie tussen wilde dieren en veeteelt te verbeteren.

Specifieke doelstellingen:

 • Verspreiding van kennis en ervaring over het internationale handelssysteem voor agrovoedingsproducten (WTO, SPS) en de rol van internationale normalisatie-instellingen, met bijzondere aandacht voor de werkzaamheden van de Codex.
 • Om de huidige status van PPR bij wilde dieren te presenteren, richtsnoeren voor de preventie en bestrijding van PPR bij wilde dieren, onderzoek naar uitbraken van ziekten, de „één gezondheid” -benadering en intersectorale coördinatie, laboratoriumdiagnostiek, risicoanalyse en het gebruik van instrumenten voor de surveillance van ziekten in het veld.
 • Versterking van de capaciteit van landen in de regio om toezicht uit te oefenen op PPR bij wilde dieren, grondige onderzoeken naar uitbraken uit te voeren en de capaciteit voor het beheer van PPR bij wilde dieren te vergroten.

Dit opleidingsprogramma is ontwikkeld voor onderstaande profielen en functies. Controleer of aan de selectiecriteria is voldaan voordat u de aanvragen indient of valideert.

 • DG SANTE, HaDEA, Contractant, NCP’s, ambtenaren, anderen.
 • Uitgenodigde landen: Algerije, Tsjaad, Libia, Mauritanië, Marokko en Tunesië
 • Vertegenwoordigers van de particuliere sector
Zitting Startdatum Einddatum Stad Land:
2 14/03/2022 18/03/2022 Online Marokko

(Marokko — online — omdat het een moslimland is, moet de zitting op vrijdag zo kort mogelijk zijn).

In het huidige klimaat van de COVID-19-pandemie moet bij de uitvoering van persoonlijke workshops in het kader van het initiatief „Betere opleiding voor veiliger voedsel” (BTSF) rekening worden gehouden met de beperkingen van internationaal reizen. Het programma van de workshop zal daarom worden georganiseerd op een onlineplatform met zoveel mogelijk live-interacties tussen de deelnemers en de mentoren van DG SANTE/BTSF.

Regionale workshop over „peste des petits ruminants”

BTSF-opleiding voor nationale deskundigen inzake nieuwe wetgeving inzake diergezondheid.

Verordening (EU) 2016/429 [ 1] betreffende overdraagbare dierziekten („diergezondheidswetgeving”, AHL), die in maart 2016 is vastgesteld en op 21 april 2016 in werking is getreden, vormt samen met een aantal gedelegeerde en uitvoeringsbepalingen ter aanvulling daarvan een nieuw EU-rechtskader inzake diergezondheid. Deze nieuwe wetgeving is van toepassing met ingang van 21 april 2021.

Het doel van deze BTSF-opleiding is de inhoud van de AHL en de belangrijkste aanvullende gedelegeerde en uitvoeringsbepalingen te presenteren. De deelnemers moeten vertrouwd raken met de inhoud, de structuur, de doelstellingen en de doelstellingen van deze nieuwe wetgeving, de veranderingen die daarmee gepaard gaan en de praktische aspecten in verband met de effectieve uitvoering ervan.

Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid („diergezondheidswetgeving”), PB L 84 van 31.3.2016, blz. 1.

Nieuwe wetgeving inzake diergezondheid

BTSF-conferentie over nieuwe wetgeving inzake diergezondheid.

Verordening (EU) 2016/429 betreffende overdraagbare dierziekten („diergezondheidswetgeving”) [ 1], die in maart 2016 is vastgesteld en op 21 april 2016 in werking is getreden, vormt samen met een aantal gedelegeerde en uitvoeringsbepalingen ter aanvulling daarvan een nieuw EU-rechtskader inzake diergezondheid. Deze nieuwe wetgeving is van toepassing met ingang van 21 april 2021.

Het doel van deze BTSF-opleiding is de inhoud van de AHL en de belangrijkste aanvullende gedelegeerde en uitvoeringsbepalingen te presenteren. De deelnemers moeten vertrouwd raken met de inhoud, de structuur, de doelstellingen en de doelstellingen van deze nieuwe wetgeving, de veranderingen die daarmee gepaard gaan en de praktische aspecten van de daadwerkelijke uitvoering ervan [1] Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid („diergezondheidswetgeving”), PB L 84 van 31.3.2016, blz. 1.

Nieuwe wetgeving inzake diergezondheid — Conferentie

De algemene doelstellingen van het BTSF-opleidingsprogramma /de cursus dierlijke bijproducten in de westelijke Balkanlanden benadrukken de economische kansen en de uitdagingen die voortvloeien uit het correct inzamelen, opslaan, verwerken en in de handel brengen van dierlijke bijproducten, alsmede de algemene strategie van het BTSF-initiatief. Voor deze opleiding zijn de volgende doelstellingen geformuleerd :

 • de naleving van de EU-wetgeving verbeteren/versterken.
 • bewustmaking van het belang van een veilige behandeling van DBP’s.
 • bewustmaking van de economische kansen die voortvloeien uit de verwerking van veilige DBP’s.

De opleiding zal onder meer gericht zijn op een presentatie van de verschillende mogelijkheden die kunnen worden geboden naar gelang van de situatie en het volume in het veld.

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde :

 • DBP-regels in de EU.
 • Uitvoering van de regels en relevante uitdagingen.
 • Organisatie en financiële aspecten van de inzameling van dode dieren op het landbouwbedrijf en het ruimen van ziekten.
 • Opzetten van een systeem voor het verzamelen en verwerken van DBP’s
 • Kleinschalige, gecentraliseerde en geïntegreerde oplossingen voor het beheer van DBP’s.
 • Hernieuwbare energiebronnen voor dierlijke productie.
 • DBP-afzetkanalen.
 • DBP-beheer.

Dit opleidingsprogramma is ontwikkeld voor onderstaande profielen en functies. Controleer de naleving van de selectiecriteria alvorens sollicitaties in te dienen of te valideren.

 • Bevoegde autoriteiten op centraal, regionaal en lokaal niveau.
 • Belanghebbenden, marktdeelnemers en verenigingen, met name uit de landen van de Westelijke Balkan.
Zitting Startdatum Einddatum Stad Land :
1 22/11/2022 24/11/2022 Zagreb Kroatië
Dierlijke bijproducten in de landen van de westelijke Balkan