BTSF darbseminārs par dzīvnieku veselības revīzijām kandidātvalstīs.

Šā tiešsaistes darbsemināra mērķis ir izskaidrot Komisijas rīkus un mehānismus, lai uzraudzītu, kā kandidāts īsteno ES acquis.

Šā tiešsaistes darbsemināra mērķis ir izskaidrot Komisijas rīkus un mehānismus ES acquis īstenošanas uzraudzībai Rietumbalkānu kandidātvalstīs un potenciālajās kandidātvalstīs (turpmāk “ kandidātvalstis”) pievienošanās ES laikā, īpašu uzmanību pievēršot dzīvnieku veselībai.

Darbseminārs veicinās diskusijas par progresu un galvenajām tehniskajām problēmām, ar kurām kandidātvalstis saskaras, īstenojot ES acquis. Tas arī sniegs iespējas apmainīties ar labu praksi šajā jomā.

Dzīvnieku veselības revīzijas kandidātvalstīs

BTSF apmācības programmas/ Dzīvnieku veselības tiesību aktu krājuma vispārējie mērķi ir šādi:

 • sarakstā norādīto slimību un sarakstā norādīto dzīvnieku prioritāšu noteikšanu un iedalīšanu kategorijās;
 • atbildību par dzīvnieku veselību;
 • slimību agrīna atklāšana, paziņošana un ziņošana par tām, uzraudzība, izskaušanas programmas un statuss “brīvs no slimības”;
 • informētība par slimībām, sagatavotība slimībām un to kontrole;
 • objektu un pārvadātāju reģistrāciju un apstiprināšanu, dzīvnieku, reproduktīvo produktu un dzīvnieku izcelsmes produktu pārvietošanu un izsekojamību Savienībā;
 • dzīvnieku, reproduktīvo produktu un dzīvnieku izcelsmes produktu ievešanu Savienībā un šādu sūtījumu eksportu no Savienības;
 • lolojumdzīvnieku nekomerciālai pārvietošanai uz dalībvalsti no citas dalībvalsts vai no trešās valsts vai teritorijas;
 • ārkārtas pasākumi, kas jāveic slimības ārkārtas situācijā.

Šī mācību programma ir izstrādāta turpmāk aprakstītajiem profiliem un pozīcijām. Pirms pieteikumu iesniegšanas vai apstiprināšanas pārbaudiet atbilstību atlases kritērijiem.

 • Amatpersonas no attiecīgajām kompetentajām iestādēm, kas iesaistītas politikas veidošanā, plānošanā un kontrolē centrālā vai reģionālā līmenī attiecībā uz sauszemes vai ūdensdzīvnieku veselību, sauszemes vai ūdensdzīvnieku un reproduktīvo produktu tirdzniecību ES iekšienē un dzīvu dzīvnieku, dzīvnieku izcelsmes produktu un reproduktīvo produktu importu
 • Lauka inspektori un robežkontroles punktu darbinieki, kas iesaistīti šādās kontroles darbībās.

Dalībniekiem ir jāatbilst turpmāk minētajām minimālajām prasībām, lai nodrošinātu, ka viņi var sekot līdzi un pilnībā piedalīties:

 • Oficiālie darbinieki ar pienācīgu profesionālo pieredzi, kas pārzina Dzīvnieku veselības tiesību aktu regulu (ES) 2016/429 un tās deleģētos un īstenošanas aktus.
 • Lai nodrošinātu apmācību citiem kolēģiem un dalītos pieredzē pēc viņu piedalīšanās apmācībā.
 • Spēj saprast un runāt angļu valodā, lai aktīvi piedalītos apmācības sesijā.
Sesija Sākuma datums Beigu datums Pilsēta Valsts
TSF1_P2 25/09/2023 29/09/2023 Rīga Latvija
TSF2_P2 06/11/2023 10/11/2023 Bukareste Rumānija
TSF3_P2 04/12/2023 08/12/2023 Venēcijas Itālija
TSF4_P2 22/01/2024 26/01/2024 Venēcijas Itālija
TSF5_P2 26/02/2024 01/03/2024 Bukareste Rumānija
TSF6_P2 08/04/2024 12/04/2024 Rīga Latvija
TSF7_P2 03/06/2024 07/06/2024 Bukareste Rumānija
TSF8_P2 30/09/2024 04/10/2024 Rīga Latvija
TSF9_P2 04/11/2024 08/11/2024 Venēcijas Itālija
TSF10_P2 09/12/2024 13/12/2024 Venēcijas Itālija

Dzīvnieku veselības tiesību akti

BTSF darbseminārs par dzīvnieku veselību — valstu ekspertu apmācība.

 • Semināra mērķis ir sagatavot dzīvnieku veselības ekspertus lomai, kas viņiem būtu jāveic pirms revīzijas vai faktu vākšanas misijas, tās laikā un pēc tās.
 • Ņemot vērā pirmajā dienā sniegto pārskatu par revīzijas procesu, darbsemināra galvenā daļa ir vērsta uz praktiskām darbībām, kurās var sagaidīt, ka tiks iesaistīti valstu eksperti. Ņemot vērā to, ka daudzi dalībnieki, visticamāk, ir pildījuši šo uzdevumu iepriekšējo revīziju laikā, ievērojama daļa semināra ir veltīta jautājumu un atbilžu sesijām un plenārsēdes diskusijām.
Dzīvnieku veselība — valstu ekspertu apmācība

BTSF mācību programmas/ Reģionālā semināra par mazo atgremotāju mēri vispārējo mērķu mērķis bija uzlabot dalībnieku spēju izprast ES tiesību aktus par sagatavotību dzīvnieku slimībām, lai aizsargātu pret konkrētu dzīvnieku slimību ievešanu un izplatīšanos ES. Galvenais mērķis ir uzlabot spēju atklāt aizdomīgus MAM notikumus savvaļas dzīvnieku un augu jomā un reaģēt uz tiem, kā arī uzlabot savvaļas dzīvnieku un lopkopības nozaru koordināciju.

Konkrētie mērķi:

 • Izplatīt zināšanas un pieredzi par lauksaimniecības pārtikas produktu starptautisko tirdzniecības sistēmu (PTO, SPS) un starptautisko standartu noteikšanas struktūru lomu, īpašu uzmanību pievēršot kodeksa darbam.
 • Lai iepazīstinātu ar savvaļas dzīvnieku un augu pašreizējo stāvokli, norādījumus par MAM profilaksi un kontroli savvaļas dzīvniekiem, slimību uzliesmojumu izmeklēšanu, pieeju “Viena veselība” un starpnozaru koordināciju, laboratorisko diagnostiku, riska analīzi un slimību uzraudzības rīku izmantošanu uz vietas.
 • Stiprināt reģiona valstu spēju veikt savvaļas dzīvnieku un augu uzraudzību, veikt rūpīgu uzliesmojumu izmeklēšanu un uzlabot savvaļas dzīvnieku un augu aizsardzības pārvaldības spējas.

Šī apmācības programma ir izstrādāta turpmāk norādītajiem darbiniekiem un speciālistiem. Pirms pieteikumu iesniegšanas vai validēšanas pārbaudiet atbilstību atlases kritērijiem.

 • SANTE ĢD, HaDEA, Darbuzņēmējs, VKP, amatpersonas, citi.
 • Uzaicinātās valstis: Alžīrija, Čada, Libija, Mauritānija, Maroka un Tunisija
 • Privātā sektora pārstāvji
Sesija Sākuma datums Beigu datums Pilsēta Valsts
2 14/03/2022 18/03/2022 Tiešsaistē Maroka

(Maroka — tiešsaistē — ir musulmaņu valsts, un piektdienas sesijai vajadzētu būt pēc iespējas īsai).

Pašreizējos Covid pandēmijas apstākļos klātienes darbsemināru īstenošanā saskaņā ar iniciatīvu “Labāka apmācība nekaitīgai pārtikai” (BTSF) ir jāņem vērā starptautiskās ceļošanas ierobežojumi. Tāpēc darbsemināra programma tiks organizēta tiešsaistes platformā, kurā pēc iespējas vairāk būs klātienes mijiedarbība starp dalībniekiem un SANTE ĢD/BTSF pasniedzējiem.

Reģionāls seminārs par mazo atgremotāju mēri

BTSF apmācība valstu ekspertiem par jauniem tiesību aktiem dzīvnieku veselības jomā.

Regula (ES) 2016/429 [1] par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām (“Dzīvnieku veselības tiesību akts”, AHL), kas tika pieņemta 2016. gada martā un stājās spēkā 2016. gada 21. aprīlī, kopā ar vairākiem deleģētajiem un īstenošanas noteikumiem, kas to papildina, ir jauns ES tiesiskais regulējums dzīvnieku veselības jomā. Šos jaunos tiesību aktus piemēros no 2021. gada 21. aprīļa.

Šīs BTSF apmācības mērķis ir iepazīstināt ar AHL saturu un galvenajiem papildinošajiem deleģētajiem un īstenošanas noteikumiem. Dalībniekiem būtu jāiepazīstas ar šā jaunā tiesību akta būtību, struktūru, mērķiem un uzdevumiem, izmaiņām, kas tiek ieviestas, un praktiskajiem aspektiem, kas saistīti ar tā efektīvu īstenošanu.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/429 (2016. gada 9. marts) par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku veselības jomā (“Dzīvnieku veselības tiesību akts”), OV L 84, 31.3.2016., 1. lpp.

Jauni tiesību akti par dzīvnieku veselību

BTSF konference par jauniem tiesību aktiem dzīvnieku veselības jomā.

Regula (ES) 2016/429 par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām (“Dzīvnieku veselības tiesību akts”) [1] (AHL), kas tika pieņemta 2016. gada martā un stājās spēkā 2016. gada 21. aprīlī, kopā ar vairākiem deleģētajiem un īstenošanas noteikumiem, kas to papildina, ir jauns ES tiesiskais regulējums dzīvnieku veselības jomā. Šos jaunos tiesību aktus piemēros no 2021. gada 21. aprīļa.

Šīs BTSF apmācības mērķis ir iepazīstināt ar AHL saturu un galvenajiem papildinošajiem deleģētajiem un īstenošanas noteikumiem. Dalībniekiem būtu jāpārzina šā jaunā tiesību akta būtība, struktūra, mērķi un uzdevumi, kā arī ar to saistītās izmaiņas un praktiskie aspekti, kas saistīti ar to efektīvu īstenošanu [1] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/429 (2016. gada 9. marts) par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku veselības jomā (“Dzīvnieku veselības tiesību akts”), OV L 84, 31.3.2016., 1. lpp.

Jauni tiesību akti par dzīvnieku veselību — konference

BTSF mācību programmas/Course on Animal blakusproduktiem Rietumbalkānu valstīs vispārējos mērķos ir uzsvērtas ekonomiskās iespējas, kā arī problēmas, ko rada dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu pareiza savākšana, uzglabāšana, pārstrāde un laišana tirgū, kā arī BTSF iniciatīvas vispārējā stratēģija, šajā mācību kursā ir formulēti šādi mērķi:

 • uzlabot/pastiprināt atbilstību ES tiesību aktiem.
 • palielināt informētību par to, cik svarīgi ir droši rīkoties ar DzBPs.
 • palielināt informētību par ekonomiskajām iespējām, ko rada droša DzBP pārstrāde.

Apmācība cita starpā būs vērsta uz to, lai iepazīstinātu ar dažādām iespējām, ko var pieņemt atkarībā no situācijas un apjoma uz vietas.

Kursā tiek aplūkoti šādi temati:

 • DzBPs noteikumi ES.
 • Noteikumu īstenošana un attiecīgās problēmas.
 • Saimniecībā mirušu dzīvnieku savākšanas un slimību izkaušanas organizēšana un finansiālie aspekti.
 • DzBP savākšanas un pārstrādes sistēmas izveide
 • Maza mēroga, centralizēti un integrēti risinājumi DzBP pārvaldībai.
 • Lopkopība — atjaunojamie enerģijas avoti.
 • DzBPs tirdzniecības kanāli.
 • DzBP pārvaldība.

Šī apmācības programma ir izstrādāta turpmāk norādītajiem darbiniekiem un speciālistiem. Pirms pieteikumu iesniegšanas vai validēšanas pārbaudiet atbilstību atlases kritērijiem.

 • Centrālā, reģionālā un vietējā līmeņa kompetentās iestādes.
 • Ieinteresētās personas, operatori un apvienības, jo īpaši no Rietumbalkānu valstīm.
Sesija Sākuma datums Beigu datums Pilsēta Valsts
1 22/11/2022 24/11/2022 Zagreba Horvātija
Dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti Rietumbalkānu valstīs