BTSF:n seminaari eläinterveystarkastuksista ehdokasmaissa.

Tämän verkkoseminaarin tavoitteena on selittää komission välineitä ja mekanismeja, joilla seurataan, miten ehdokas panee täytäntöön EU:n säännöstön.

Tämän verkkoseminaarin tavoitteena on selittää komission välineitä ja mekanismeja, joilla seurataan EU:n säännöstön täytäntöönpanoa Länsi-Balkanin ehdokasmaissa ja mahdollisissa ehdokasmaissa, jäljempänä ’ ehdokasmaat’, EU:hun liittymisen aikana keskittyen erityisesti eläinten terveyteen.

Työpaja helpottaa keskustelua edistymisestä ja tärkeimmistä teknisistä haasteista, joita ehdokasmailla on EU:n säännöstön täytäntöönpanossa. Se tarjoaa myös mahdollisuuksia jakaa hyviä käytäntöjä tällä alalla.

Eläinterveystarkastukset ehdokasmaissa

BTSF:n koulutusohjelman/eläinterveyssäännöstöä käsittelevän kurssin yleiset tavoitteet ovat seuraavat:

 • luetteloitujen tautien ja luetteloitujen eläinten priorisointi ja luokittelu;
 • eläinten terveyteen liittyvät vastuut;
 • tautien varhainen havaitseminen, niistä ilmoittaminen ja niistä raportointi, seuranta, hävittämisohjelmat ja taudista vapaa asema;
 • tautitietoisuus, tautivalmius ja tautien torjunta;
 • pitopaikkojen ja kuljettajien rekisteröinti ja hyväksyminen, eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden siirrot ja jäljitettävyys unionissa;
 • eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden saapuminen unioniin ja tällaisten lähetysten vienti unionista;
 • lemmikkieläinten muut kuin kaupalliset siirrot jäsenvaltiossa toisesta jäsenvaltiosta tai kolmannesta maasta tai kolmannelta alueelta;
 • hätätoimenpiteet, jotka on toteutettava tautihätätilanteessa.

Tämä koulutusohjelma on suunniteltu jäljempänä kuvattuja profiileja ja tehtäviä varten. Tarkista valintaperusteiden noudattaminen ennen hakemusten jättämistä tai validointia.

 • Asiaankuuluvien toimivaltaisten viranomaisten virkamiehet, jotka osallistuvat maa- tai vesieläinten terveyttä, maa- tai vesieläinten ja sukusolujen ja alkioiden EU:n sisäistä kauppaa sekä elävien eläinten, eläinperäisten tuotteiden ja sukusolujen ja alkioiden tuontia koskevaan päätöksentekoon, suunnitteluun ja valvontaan keskus- tai alueellisella tasolla
 • Tällaisiin valvontatoimiin osallistuvat kenttätarkastajat ja rajatarkastusasemien henkilöstö.

Osallistujien on täytettävä seuraavat vähimmäisvaatimukset, jotta he voivat seurata ja osallistua täysimääräisesti:

 • Virallinen henkilöstö, jolla on riittävä ammattikokemus ja joka tuntee eläinterveyssäännöstöä koskevan asetuksen (EU) 2016/429 ja sen delegoidut säädökset ja täytäntöönpanosäädökset.
 • Pystyy tarjoamaan koulutusta muille kollegoille ja jakamaan heidän koulutukseen osallistumisensa jälkeen saamiaan kokemuksia.
 • Osaa ymmärtää ja puhua englantia osallistuakseen aktiivisesti koulutukseen.
Istunto Alkamispäivä Päättymispäivä Kaupunki Maa
TSF1_P2 25/09/2023 29/09/2023 Riika Latvia
TSF2_P2 06/11/2023 10/11/2023 Bukarest Romania
TSF3_P2:n 04/12/2023 08/12/2023 Venetsia Italia
TSF4_P2:n 22/01/2024 26/01/2024 Venetsia Italia
TSF5_P2 26/02/2024 01/03/2024 Bukarest Romania
TSF6_P2 08/04/2024 12/04/2024 Riika Latvia
TSF7_P2:n 03/06/2024 07/06/2024 Bukarest Romania
TSF8_P2:n 30/09/2024 04/10/2024 Riika Latvia
TSF9_P2 04/11/2024 08/11/2024 Venetsia Italia
TSF10_P2:n 09/12/2024 13/12/2024 Venetsia Italia

Eläinten terveyttä koskeva lainsäädäntö

BTSF:n eläinten terveyttä käsittelevä työpaja – kansallisten asiantuntijoiden koulutus.

 • Seminaarin tarkoituksena on valmistella eläinterveyden asiantuntijoita tehtävään, joka heidän odotetaan hoitavan ennen tarkastusta, sen aikana ja sen jälkeen.
 • Ensimmäisenä päivänä esitetyn tarkastusprosessia koskevan yleiskatsauksen perusteella työpajan pääsisällössä keskitytään käytännön toimiin, joihin kansalliset asiantuntijat voivat odottaa osallistuvansa. Koska monet osallistujat ovat todennäköisesti toimineet tässä roolissa aiempien tarkastusten aikana, merkittävä osa työpajasta on omistettu kysymys- ja vastausistuntoihin ja täysistuntokeskusteluihin.
Eläinten terveys – kansallisten asiantuntijoiden koulutus

Pienten märehtijöiden ruttoa käsittelevän BTSF:n koulutusohjelman /Coursen yleistavoitteilla pyrittiin parantamaan osallistujien valmiuksia ymmärtää eläintauteihin varautumista koskevaa EU:n lainsäädäntöä tiettyjen eläintautien kulkeutumiselta EU:hun ja leviämiseltä EU:ssa. Päätavoitteena on parantaa valmiuksia havaita epäillyt PPR-tapahtumat ja reagoida niihin luonnonvaraisissa eläimissä ja kasveissa sekä tehostaa luonnonvaraisten eläinten ja kasvien ja karjankasvatusalojen välistä koordinointia.

Erityistavoitteet:

 • Levittää tietoa ja kokemuksia maatalouselintarvikkeiden kansainvälisestä kauppajärjestelmästä (WTO, terveys- ja kasvinsuojelutoimet) ja kansainvälisten standardointielinten roolista keskittyen erityisesti Codexin työhön.
 • Esitetään PPR:n nykyinen tila luonnonvaraisissa eläimissä, ohjeet PPR:n ehkäisemiseksi ja valvomiseksi luonnonvaraisissa eläimissä, taudinpurkausten tutkiminen, yhteinen terveys -lähestymistapa ja alojen välinen koordinointi, laboratoriodiagnoosit, riskianalyysit ja paikan päällä käytettävien tautien seurantavälineiden käyttö.
 • Vahvistetaan alueen maiden valmiuksia valvoa PPR:ää luonnonvaraisissa eläimissä ja kasveissa, suorittaa perusteellisia taudinpurkauksia koskevia tutkimuksia ja parantaa valmiuksia hallinnoida PPR:ää luonnonvaraisissa eläimissä ja kasveissa.

Koulutusohjelma on suunniteltu jäljempänä kuvattuja profiileja ja tehtäviä varten. Tarkista valintaperusteiden täyttyminen ennen hakemusten jättämistä tai validointia.

 • Terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosasto, terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosasto, toimeksisaaja, kansalliset yhteyspisteet, virkamiehet, muut.
 • Kutsutut maat: Algeria, Tšad, Libia, Mauritania, Marokko ja Tunisia
 • Yksityisen sektorin edustajat
Istunto Aloituspäivä Päättymispäivä Kaupunki Valtio
2 14/03/2022 18/03/2022 Verkossa Marokko

(Marokko – verkossa – muslimimaa, perjantaina pidettävän istunnon olisi oltava mahdollisimman lyhyt.)

Covid-19-pandemian nykyisessä ilmapiirissä ”Koulutuksen parantaminen elintarvikkeiden turvallisuuden lisäämiseksi” -aloitteen puitteissa järjestettävissä henkilökohtaisissa työpajoissa on otettava huomioon kansainvälisen matkustamisen rajoitukset. Seminaarin ohjelma järjestetään sen vuoksi verkkoalustalla, jossa osallistujat ja terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosaston/BTSF:n ohjaajat ovat mahdollisimman reaaliaikaisesti vuorovaikutuksessa.

Pienten märehtijöiden ruttoa käsittelevä alueellinen työpaja

BTSF- koulutus eläinten terveyttä koskevaa uutta lainsäädäntöä käsitteleville kansallisille asiantuntijoille.

Tarttuvista eläintaudeista annettu asetus (EU) 2016/429 [1], joka hyväksyttiin maaliskuussa 2016 ja joka tuli voimaan 21 päivänä huhtikuuta 2016, muodostaa yhdessä useiden sitä täydentävien delegoitujen ja täytäntöönpanosääntöjen kanssa uuden eläinten terveyttä koskevan EU:n oikeudellisen kehyksen. Tätä uutta lainsäädäntöä sovelletaan 21. huhtikuuta 2021 alkaen.

Tämän BTSF-koulutuksen tarkoituksena on esitellä AHL:n sisältö ja tärkeimmät täydentävät delegoidut säännöt ja täytäntöönpanosäännöt. Osallistujien olisi tutustuttava tämän uuden lainsäädännön sisältöön, rakenteeseen, tavoitteisiin ja tavoitteisiin sekä sen tehokkaaseen täytäntöönpanoon liittyviin muutoksiin ja käytännön näkökohtiin.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/429, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta (”eläinterveyssäännöstö”) (EUVL L 84, 31.3.2016, s. 1).

Eläinten terveyttä koskeva uusi lainsäädäntö

BTSF:n konferenssi eläinten terveyttä koskevasta uudesta lainsäädännöstä.

Tarttuvista eläintaudeista annettu asetus (EU) 2016/429 [1], jäljempänä ’eläinterveyssäännöstö’, joka hyväksyttiin maaliskuussa 2016 ja joka tuli voimaan 21 päivänä huhtikuuta 2016, muodostaa yhdessä useiden sitä täydentävien delegoitujen ja täytäntöönpanosääntöjen kanssa eläinten terveyttä koskevan EU:n uuden oikeudellisen kehyksen. Tätä uutta lainsäädäntöä sovelletaan 21. huhtikuuta 2021 alkaen.

Tämän BTSF-koulutuksen tarkoituksena on esitellä AHL:n sisältö ja tärkeimmät täydentävät delegoidut säännöt ja täytäntöönpanosäännöt. Osallistujien olisi tutustuttava tämän uuden lainsäädännön sisältöön, rakenteeseen, tavoitteisiin ja tavoitteisiin sekä sen tehokkaaseen täytäntöönpanoon liittyviin muutoksiin ja käytännön näkökohtiin [1] Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/429, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta (”eläinterveyssäännöstö”) (EUVL L 84, 31.3.2016, s. 1).

Eläinten terveyttä koskeva uusi lainsäädäntö – konferenssi

Länsi-Balkanin maiden BTSF -koulutusohjelman ja eläimistä saatavia sivutuotteita koskevan koulutusohjelman yleistavoitteissa korostetaan taloudellisia mahdollisuuksia ja haasteita, joita aiheutuu eläimistä saatavien sivutuotteiden asianmukaisesta keräämisestä, varastoinnista, jalostuksesta ja markkinoille saattamisesta sekä BTSF-aloitteen yleisestä strategiasta. Koulutuskurssille on määritelty seuraavat tavoitteet:

 • parantaa/vahvistaa EU:n lainsäädännön noudattamista.
 • lisätään tietoisuutta eläimistä saatavien sivutuotteiden turvallisen käsittelyn tärkeydestä.
 • lisätä tietoisuutta eläimistä saatavien sivutuotteiden turvallisen käsittelyn tarjoamista taloudellisista mahdollisuuksista.

Koulutuksessa keskitytään muun muassa esittelemään erilaisia mahdollisuuksia, joita voidaan ottaa käyttöön kulloisenkin tilanteen ja määrän mukaan.

Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:

 • Eläimistä saatavia sivutuotteita koskevat säännöt EU:ssa.
 • Sääntöjen täytäntöönpano ja niihin liittyvät haasteet.
 • Tilalla kuolleiden eläinten keruun ja tautien lopettamisen organisointi ja rahoitus.
 • Eläimistä saatavien sivutuotteiden keruu- ja käsittelyjärjestelmän luominen
 • Pienimuotoiset, keskitetyt ja integroidut ratkaisut sivutuotehallintaa varten.
 • Kotieläintuotanto uusiutuvat energialähteet.
 • Eläimistä saatavien sivutuotteiden markkinointikanavat.
 • Sivutuotehallinta.

Koulutusohjelma on suunniteltu jäljempänä kuvattuja profiileja ja tehtäviä varten. Tarkista valintaperusteiden täyttyminen ennen hakemusten jättämistä tai validointia.

 • Keskus-, alue- ja paikallistason toimivaltaiset viranomaiset.
 • Sidosryhmät, toimijat ja järjestöt, erityisesti Länsi-Balkanin maista.
Istunto Aloituspäivä Päättymispäivä Kaupunki Valtio
1 22/11/2022 24/11/2022 Zagreb Kroatia
Eläimistä saatavat sivutuotteet Länsi-Balkanin maissa