BTSFi seminar kandidaatriikide loomatervise auditite teemal.

Veebiseminari eesmärk on selgitada komisjoni vahendeid ja mehhanisme, mille abil jälgida ELi õigustiku rakendamist kandidaadi poolt.

Veebiseminari eesmärk on selgitada komisjoni vahendeid ja mehhanisme, mille abil jälgida ELi õigustiku rakendamist Lääne-Balkani kandidaatriikides ja potentsiaalsetes kandidaatriikides (edaspidi „ kandidaatriigid“) ELiga ühinemise ajal, pöörates erilist tähelepanu loomatervisele.

Seminar hõlbustab arutelu edusammude ja peamiste tehniliste probleemide üle, millega kandidaatriigid ELi õigustiku rakendamisel silmitsi seisavad. Samuti pakub see võimalusi heade tavade jagamiseks selles valdkonnas.

Loomatervise auditid kandidaatriikides

Programmi „Parem koolitus ohutuma toidu nimel“ (BTSF Training Programme/Course on Animal Health Law) üldeesmärgid on järgmised:

 • loetellu kantud taudide ja loetellu kantud loomade prioriseerimine ja kategoriseerimine;
 • loomatervisega seotud kohustused;
 • taudide varajane avastamine, neist teatamine ja teatamine, seire, likvideerimisprogrammid ja taudivaba staatus;
 • tauditeadlikkus, taudiks valmisolek ja tauditõrje;
 • ettevõtete ja vedajate registreerimine ja heakskiitmine, loomade, loomse paljundusmaterjali ja loomsete saaduste liikumine ja jälgitavus liidus;
 • loomade, loomse paljundusmaterjali ja loomsete saaduste sissetoomine liitu ning selliste saadetiste eksport liidust;
 • lemmikloomade mittekaubanduslik liikumine ühest liikmesriigist teise või kolmandast riigist või territooriumilt;
 • erakorralised meetmed, mida tuleb võtta taudiga seotud hädaolukorras.

See koolitusprogramm on välja töötatud allpool kirjeldatud profiilide ja ametikohtade jaoks. Palun kontrollige enne taotluste esitamist või kinnitamist vastavust valikukriteeriumidele.

 • Asjaomaste pädevate asutuste ametnikud, kes osalevad poliitika kujundamises, kavandamises ja kontrollis kesksel või piirkondlikul tasandil maismaa- või veeloomade tervise, maismaa- või veeloomade ja loomse paljundusmaterjali ELi-sisese kaubanduse ning elusloomade, loomsete saaduste ja loomse paljundusmaterjali impordi valdkonnas
 • Sellises kontrollitegevuses osalevad kohapealsed inspektorid ja piiripunktide töötajad.

Osalejad peavad vastama järgmistele miinimumnõuetele, et nad saaksid jälgida ja täielikult osaleda:

 • Piisava töökogemusega ametnikud, kes tunnevad loomatervise määrust (EL) 2016/429 ning selle delegeeritud õigusakte ja rakendusakte.
 • Võimaldab pakkuda koolitust teistele kolleegidele ja jagada kogemusi pärast koolitusel osalemist.
 • Oskab mõista ja rääkida inglise keelt, et osaleda aktiivselt koolitusel.
Istungjärk Alguskuupäev Lõppkuupäev Linn Riik
TSF1_P2 25/09/2023 29/09/2023 Riia Läti
TSF2_P2 06/11/2023 10/11/2023 Bukarest Rumeenia
TSF3_P2 04/12/2023 08/12/2023 Veneetsia Itaalia
TSF4_P2 22/01/2024 26/01/2024 Veneetsia Itaalia
TSF5_P2 26/02/2024 01/03/2024 Bukarest Rumeenia
TSF6_P2 või 08/04/2024 12/04/2024 Riia Läti
TSF7_P2 03/06/2024 07/06/2024 Bukarest Rumeenia
TSF8_P2 30/09/2024 04/10/2024 Riia Läti
TSF9_P2 või 04/11/2024 08/11/2024 Veneetsia Itaalia
TSF10_P2 või 09/12/2024 13/12/2024 Veneetsia Itaalia

Loomatervise määrus

BTSFi seminar loomatervise teemal – riiklike ekspertide koolitus.

 • Seminari eesmärk on valmistada loomatervise eksperte ette rolliks, mida neilt oodatakse enne auditi- või teabekogumismissiooni, selle ajal ja pärast seda.
 • Pärast 1. päeval esitatud auditiprotsessi ülevaadet keskendutakse seminari põhiosas praktilistele tegevustele, milles riiklikud eksperdid võivad eeldatavalt osaleda. Arvestades, et paljud osalejad on tõenäoliselt seda rolli eelmiste auditite ajal täitnud, on märkimisväärne osa seminarist pühendatud küsimuste ja vastuste sessioonidele ning täiskogu aruteludele.
Loomatervis – riiklike ekspertide koolitus

Programmi „Parem koolitus ohutuma toidu nimel“ /„Course on Piirkondlik seminar väikemäletsejaliste katku teemal “ üldeesmärk oli suurendada osalejate suutlikkust mõista loomahaigusteks valmisolekut käsitlevaid ELi õigusakte, et kaitsta end konkreetsete loomataudide ELi sissetoomise ja seal levimise eest. Peamine eesmärk on suurendada suutlikkust avastada arvatavaid SPR-sündmusi eluslooduses ja neile reageerida ning tõhustada eluslooduse ja loomakasvatussektorite vahelist koordineerimist.

Konkreetsed eesmärgid:

 • Levitada teadmisi ja kogemusi põllumajanduslike toiduainete rahvusvahelise kaubandussüsteemi (WTO, sanitaar- ja fütosanitaarmeetmed) ning rahvusvaheliste standardeid kehtestavate asutuste rolli kohta, pöörates erilist tähelepanu Codex’i tööle.
 • Tutvustada PPRi praegust olukorda eluslooduses, suuniseid eluslooduses esineva PPRi ennetamiseks ja tõrjeks, haiguspuhangute uurimist, terviseühtsuse põhimõtet ja sektoritevahelist koordineerimist, laboridiagnostikat, riskianalüüsi ja välihaiguste seirevahendite kasutamist.
 • Tugevdada piirkonna riikide suutlikkust teostada järelevalvet eluslooduse SPRi üle, viia läbi põhjalikke haiguspuhanguid käsitlevaid uurimisi ja suurendada eluslooduse PPRi haldamise suutlikkust.

Koolitusprogramm on koostatud allpool kirjeldatud profiilide ja ametikohtade jaoks Palun kontrollige enne taotluste esitamist või kinnitamist vastavust valikukriteeriumidele.

 • Tervise ja toiduohutuse peadirektoraat, HaDEA, töövõtja, riiklikud kontaktpunktid, ametnikud, muud.
 • Kutsutud riigid: Alžeeria, Tšaad, Libia, Mauritaania, Maroko ja Tuneesia
 • Erasektori esindajad
Seanss Alguskuupäev: Lõppkuupäev City Riik
2 14/03/2022 18/03/2022 Veebis Maroko

(Maroko – veebis – moslemiriigina peaks reedel toimuv istung olema võimalikult lühike).

COVID-19 pandeemia praeguses kliimas tuleb algatuse „Parem koolitus ohutuma toidu nimel“ raames toimuvatel vahetutel seminaridel arvesse võtta rahvusvahelise reisimise piiranguid. Seetõttu korraldatakse seminari programm veebiplatvormil, kus osalejad ja tervise ja toiduohutuse peadirektoraadi/BTSFi juhendajad suhtlevad nii palju kui võimalik reaalajas.

Piirkondlik seminar väikemäletsejaliste katku teemal

Programmi „Parem koolitus ohutuma toidu nimel “ riiklikele ekspertidele uute loomatervisealaste õigusaktide kohta.

Määrus (EL) 2016/429 [1] loomataudide kohta (loomatervise määrus), mis võeti vastu 2016. aasta märtsis ja jõustus 21. aprillil 2016, kujutab koos seda täiendavate delegeeritud ja rakenduseeskirjadega endast uut ELi loomatervise õigusraamistikku. Seda uut õigusakti hakatakse kohaldama alates 21. aprillist 2021.

Selle programmi „Parem koolitus ohutuma toidu nimel“ koolituse eesmärk on tutvustada AHL-i sisu ning peamisi täiendavaid delegeeritud ja rakenduseeskirju. Osalejad peaksid tundma uue õigusakti sisu, struktuuri, sihte ja eesmärke, kaasnevaid muudatusi ja selle tõhusa rakendamisega seotud praktilisi aspekte.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määrus (EL) 2016/429 loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervise valdkonna õigusakte või tunnistatakse need kehtetuks (loomatervise määrus) (ELT L 84, 31.3.2016, lk 1).

Uued loomatervisealased õigusaktid

BTSF konverents teemal „Uued loomatervisealased õigusaktid“.

Määrus (EL) 2016/429 loomataudide kohta (loomatervise määrus) [1], mis võeti vastu 2016. aasta märtsis ja jõustus 21. aprillil 2016, kujutab koos seda täiendavate delegeeritud ja rakenduseeskirjadega endast uut ELi loomatervise õigusraamistikku. Seda uut õigusakti hakatakse kohaldama alates 21. aprillist 2021.

Selle programmi „Parem koolitus ohutuma toidu nimel“ koolituse eesmärk on tutvustada AHL-i sisu ning peamisi täiendavaid delegeeritud ja rakenduseeskirju. Osalejad peaksid tutvuma käesoleva uue õigusakti sisu, struktuuri, eesmärkide ja eesmärkidega, muudatuste ja praktiliste aspektidega, mis on seotud selle tulemusliku rakendamisega [1] Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määrus (EL) 2016/429 loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervise valdkonna õigusakte või tunnistatakse need kehtetuks (loomatervise määrus), ELT L 84, 31.3.2016, lk 1.

Loomatervist käsitlevad uued õigusaktid – konverents

Programmi „Parem koolitus ohutuma toidu nimel“ koolitusprogrammi/ Lääne-Balkani riikide loomsete kõrvalsaaduste teemalise kursi üldistes eesmärkides rõhutatakse majanduslikke võimalusi ja probleeme, mis tulenevad loomsete kõrvalsaaduste nõuetekohasest kogumisest, ladustamisest, töötlemisest ja turuleviimisest, ning algatuse „Parem koolitus ohutuma toidu nimel“ üldstrateegiat, on selle koolituskursuse jaoks sõnastatud järgmised eesmärgid:

 • parandada/tugevdada ELi õigusaktide järgimist.
 • suurendada teadlikkust loomsete kõrvalsaaduste ohutu käitlemise tähtsusest.
 • suurendada teadlikkust majanduslikest võimalustest, mis tulenevad loomsete kõrvalsaaduste ohutust töötlemisest.

Koolitusel keskendutakse muu hulgas erinevate võimaluste tutvustamisele, mida saab kasutada vastavalt konkreetsetele olukordadele ja mahtudele.

Kursusel käsitletakse järgmisi teemasid:

 • Loomsete kõrvalsaaduste eeskirjad ELis.
 • Eeskirjade rakendamine ja asjakohased probleemid.
 • Põllumajandusettevõttes surnud loomade kogumise ja haiguste tapmise korralduslikud ja finantsaspektid.
 • Loomsete kõrvalsaaduste kogumise ja töötlemise süsteemi loomine
 • Väikesemahulised, tsentraliseeritud ja integreeritud lahendused loomsete kõrvalsaaduste haldamiseks.
 • Loomakasvatuse taastuvad energiaallikad.
 • Loomsete kõrvalsaaduste turustuskanalid.
 • Loomsete kõrvalsaaduste haldamine.

Koolitusprogramm on koostatud allpool kirjeldatud profiilide ja ametikohtade jaoks Palun kontrollige enne taotluste esitamist või kinnitamist vastavust valikukriteeriumidele.

 • Kesk-, piirkondliku ja kohaliku tasandi pädevad asutused.
 • Sidusrühmad, ettevõtjad ja ühendused, eelkõige Lääne-Balkani riikidest.
Seanss Alguskuupäev: Lõppkuupäev City Riik
1 22/11/2022 24/11/2022 Zagreb Horvaatia
Loomsed kõrvalsaadused Lääne-Balkani riikides