ΕργαστήριοBTSF σχετικά με τους ελέγχους υγείας των ζώων για τις υποψήφιες χώρες.

Στόχος αυτού του διαδικτυακού εργαστηρίου είναι να εξηγήσει τα εργαλεία και τους μηχανισμούς της Επιτροπής για την παρακολούθηση της εφαρμογής του κεκτημένου της ΕΕ από τον υποψήφιο.

Στόχος αυτού του διαδικτυακού εργαστηρίου είναι να εξηγήσει τα εργαλεία και τους μηχανισμούς της Επιτροπής για την παρακολούθηση της εφαρμογής του κεκτημένου της ΕΕ από τις υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων (εφεξής « υποψήφιες χώρες») κατά την προσχώρησή τους στην ΕΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στην υγεία των ζώων.

Το εργαστήριο θα διευκολύνει τη συζήτηση σχετικά με την πρόοδο και τις κύριες τεχνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι υποψήφιες χώρες κατά την εφαρμογή του κεκτημένου της ΕΕ. Θα προσφέρει επίσης ευκαιρίες για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών στον τομέα αυτό.

Έλεγχοι υγείας των ζώων για τις υποψήφιες χώρες

Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος κατάρτισης BTSF/του μαθήματος σχετικά με τη νομοθεσία για την υγεία των ζώων είναι οι εξής:

 • την ιεράρχηση και την κατηγοριοποίηση των καταγεγραμμένων νόσων και των καταγεγραμμένων ζώων·
 • τις ευθύνες για την υγεία των ζώων·
 • τον έγκαιρο εντοπισμό, την κοινοποίηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις νόσους, την επιτήρηση, τα προγράμματα εκρίζωσης και το καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο·
 • ευαισθητοποίηση σε θέματα νόσων, ετοιμότητα και έλεγχος·
 • την καταχώριση και την έγκριση εγκαταστάσεων και μεταφορέων, τις μετακινήσεις και την ιχνηλασιμότητα ζώων, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και προϊόντων ζωικής προέλευσης εντός της Ένωσης·
 • την είσοδο ζώων, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και προϊόντων ζωικής προέλευσης στην Ένωση και την εξαγωγή των εν λόγω αναλωσίμων από την Ένωση·
 • μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς σε κράτος μέλος από άλλο κράτος μέλος ή από τρίτη χώρα ή έδαφος·
 • τα μέτρα έκτακτης ανάγκης που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης λόγω νόσου.

Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης έχει σχεδιαστεί για τα προφίλ και τις θέσεις που περιγράφονται κατωτέρω. Παρακαλείσθε να επαληθεύσετε τη συμμόρφωση με τα κριτήρια επιλογής πριν από την υποβολή ή την επικύρωση των αιτήσεων.

 • Υπάλληλοι από σχετικές αρμόδιες αρχές που συμμετέχουν στη χάραξη πολιτικής, τον σχεδιασμό και τον έλεγχο σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο σχετικά με την υγεία των χερσαίων ή υδρόβιων ζώων, το ενδοενωσιακό εμπόριο χερσαίων ή υδρόβιων ζώων και ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και τις εισαγωγές ζώντων ζώων, προϊόντων ζωικής προέλευσης και ζωικού αναπαραγωγικού υλικού
 • Επιθεωρητές πεδίου και προσωπικό συνοριακών σταθμών ελέγχου που συμμετέχουν στις εν λόγω δραστηριότητες ελέγχου.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν τις παρακάτω ελάχιστες απαιτήσεις για να διασφαλίσουν ότι μπορούν να ακολουθήσουν και να συμμετάσχουν πλήρως:

 • Επίσημο προσωπικό με επαρκή επαγγελματική πείρα, εξοικειωμένο με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/429 για την υγεία των ζώων και τις κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις του.
 • Είναι σε θέση να παρέχουν κατάρτιση σε άλλους συναδέλφους και να μοιράζονται την εμπειρία μετά τη συμμετοχή τους στην κατάρτιση.
 • Ικανότητα κατανόησης και ομιλίας της αγγλικής γλώσσας με σκοπό την ενεργό συμμετοχή στην εκπαιδευτική συνεδρία.
Συνεδρία Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης Πόλη Χώρα
TSF1_P2 25/09/2023 29/09/2023 Ρίγα Λετονία
ΤΣΦ2_Π2 06/11/2023 10/11/2023 Βουκουρέστι Ρουμανία
ΤΣΦ3_Π2 04/12/2023 08/12/2023 Βενετία Ιταλία
ΤΣΦ4_Π2 22/01/2024 26/01/2024 Βενετία Ιταλία
TSF5_Π2 26/02/2024 01/03/2024 Βουκουρέστι Ρουμανία
ΤΣΦ6_Π2 08/04/2024 12/04/2024 Ρίγα Λετονία
TSF7_P2 03/06/2024 07/06/2024 Βουκουρέστι Ρουμανία
TSF8_Π2 30/09/2024 04/10/2024 Ρίγα Λετονία
TSF9_Π2 04/11/2024 08/11/2024 Βενετία Ιταλία
ΤΣΦ10_Π2 09/12/2024 13/12/2024 Βενετία Ιταλία

Νόμος για την υγεία των ζώων

ΕργαστήριοBTSF για την υγεία των ζώων — Κατάρτιση εθνικών εμπειρογνωμόνων.

 • Σκοπός του εργαστηρίου είναι να προετοιμάσει τους εμπειρογνώμονες στον τομέα της υγείας των ζώων για τον ρόλο που αναμένεται να επιτελέσουν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από αποστολή ελέγχου ή διερευνητικής αποστολής.
 • Μετά την επισκόπηση της διαδικασίας ελέγχου που πραγματοποιήθηκε την 1η ημέρα, το κύριο μέρος του περιεχομένου του εργαστηρίου επικεντρώνεται σε πρακτικές δραστηριότητες στις οποίες μπορούν να αναμένουν να συμμετάσχουν οι εθνικοί εμπειρογνώμονες. Δεδομένου ότι πολλοί από τους συμμετέχοντες είναι πιθανό να έχουν αναλάβει αυτόν τον ρόλο κατά τη διάρκεια προηγούμενων ελέγχων, σημαντικό μέρος του εργαστηρίου είναι αφιερωμένο στις συνεδρίες ερωτήσεων και απαντήσεων και στις συζητήσεις της ολομέλειας.
Υγεία των ζώων — Κατάρτιση εθνικών εμπειρογνωμόνων

Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος κατάρτισης/κύκλου μαθημάτων BTSF σχετικά με το περιφερειακό εργαστήριο για την πανώλη των μικρών μηρυκαστικών αποσκοπούσαν στην ενίσχυση της ικανότητας των συμμετεχόντων να κατανοήσουν τη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την ετοιμότητα για τις ζωονόσους να προστατεύουν από την εισαγωγή και την εξάπλωση συγκεκριμένων ζωικών ασθενειών εντός της ΕΕ. Κύριος στόχος είναι να ενισχυθεί η ικανότητα εντοπισμού και αντιμετώπισης ύποπτων συμβάντων PPR στην άγρια πανίδα και χλωρίδα και να ενισχυθεί ο συντονισμός μεταξύ των τομέων της άγριας ζωής και της κτηνοτροφίας.

Ειδικοί στόχοι:

 • Διάδοση γνώσεων και εμπειριών σχετικά με το διεθνές σύστημα εμπορίας γεωργικών προϊόντων διατροφής (ΠΟΕ, ΥΦΠ) και τον ρόλο των διεθνών φορέων καθορισμού προτύπων, με ιδιαίτερη έμφαση στο έργο του Codex.
 • Παρουσίαση της τρέχουσας κατάστασης της PPR στην άγρια πανίδα, καθοδήγηση για την πρόληψη και τον έλεγχο της PPR στην άγρια πανίδα, διερεύνηση επιδημικών εξάρσεων, προσέγγιση «Μία υγεία» και διατομεακός συντονισμός, εργαστηριακή διάγνωση, ανάλυση κινδύνου και χρήση εργαλείων επιτήρησης νόσων εντός πεδίου.
 • Ενίσχυση της ικανότητας των χωρών της περιοχής να διενεργούν επιτήρηση της PPR στην άγρια πανίδα και χλωρίδα, να διεξάγουν διεξοδικές έρευνες για επιδημικές εξάρσεις και να ενισχύουν την ικανότητα διαχείρισης της PPR στην άγρια πανίδα.

Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης έχει σχεδιαστεί για τα προφίλ και τις θέσεις που περιγράφονται κατωτέρω. Ελέγξτε τη συμμόρφωση με τα κριτήρια επιλογής πριν από την υποβολή ή την επικύρωση των αιτήσεων.

 • ΓΔ SANTE, HaDEA, ανάδοχος, ΕΣΕ, υπάλληλοι, άλλοι.
 • Προσκεκλημένες χώρες: Αλγερία, Τσαντ, Λιμπία, Μαυριτανία, Μαρόκο και Τυνησία
 • Εκπρόσωποι του ιδιωτικού τομέα
Ολομέλειας Ημερομηνία έναρξης Τελική ημερομηνία Πόλη Χώρα
2 14/03/2022 18/03/2022 Διαδικτυακά Μαρόκο

(Το Μαρόκο — διαδικτυακά — είναι μουσουλμανική χώρα, η σύνοδος την Παρασκευή θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη).

Στο τρέχον κλίμα της πανδημίας COVID-19, η υλοποίηση διά ζώσης εργαστηρίων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Καλύτερη κατάρτιση για ασφαλέστερα τρόφιμα» (BTSF) πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους περιορισμούς των διεθνών ταξιδιών. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα του εργαστηρίου θα διοργανωθεί σε διαδικτυακή πλατφόρμα με όσο το δυνατόν περισσότερες ζωντανές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των συμμετεχόντων και των εκπαιδευτών της ΓΔ SANTE/BTSF.

Περιφερειακό εργαστήριο για την πανώλη των μικρών μηρυκαστικών

ΚατάρτισηBTSF για εθνικούς εμπειρογνώμονες σχετικά με τη νέα νομοθεσία για την υγεία των ζώων.

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/429 [ 1] σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων», AHL), ο οποίος εκδόθηκε τον Μάρτιο του 2016 και τέθηκε σε ισχύ στις 21 Απριλίου 2016, μαζί με ορισμένους κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικούς κανόνες που τον συμπληρώνουν, αποτελεί ένα νέο νομικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία των ζώων. Η νέα αυτή νομοθεσία θα εφαρμοστεί από την 21 Απριλίου 2021.

Σκοπός της παρούσας κατάρτισης BTSF είναι η παρουσίαση του περιεχομένου του AHL και των κύριων συμπληρωματικών κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών κανόνων. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να εξοικειωθούν με την ουσία, τη δομή, τους σκοπούς και τους στόχους αυτής της νέας νομοθεσίας, τις αλλαγές που επιφέρουν και τις πρακτικές πτυχές που σχετίζονται με την αποτελεσματική εφαρμογή της.

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9 Μαρτίου 2016, σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων») (ΕΕ L 84 της 31.3.2016, σ. 1).

Νέα νομοθεσία για την υγεία των ζώων

ΔιάσκεψηBTSF με θέμα «Νέα νομοθεσία για την υγεία των ζώων».

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/429 σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων») [ 1] ( AHL), ο οποίος εκδόθηκε τον Μάρτιο του 2016 και τέθηκε σε ισχύ στις 21 Απριλίου 2016, μαζί με ορισμένους κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικούς κανόνες που τον συμπληρώνουν, αποτελεί ένα νέο νομικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία των ζώων. Η νέα αυτή νομοθεσία θα εφαρμοστεί από την 21 Απριλίου 2021.

Σκοπός της παρούσας κατάρτισης BTSF είναι η παρουσίαση του περιεχομένου του AHL και των κύριων συμπληρωματικών κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών κανόνων. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να εξοικειωθούν με την ουσία, τη δομή, τους σκοπούς και τους στόχους της νέας αυτής νομοθεσίας, τις αλλαγές που επιφέρουν και τις πρακτικές πτυχές που σχετίζονται με την αποτελεσματική εφαρμογή της [1] κανονισμός (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9 Μαρτίου 2016, σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων»), ΕΕ L 84 της 31.3.2016, σ. 1.

Νέα νομοθεσία για την υγεία των ζώων — Διάσκεψη

Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος κατάρτισης BTSF /μαθημάτων για τα ζωικά υποπροϊόντα στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων τονίζουν τις οικονομικές ευκαιρίες καθώς και τις προκλήσεις που προκύπτουν από την ορθή συλλογή, αποθήκευση, μεταποίηση και διάθεση στην αγορά ζωικών υποπροϊόντων, καθώς και τη συνολική στρατηγική της πρωτοβουλίας BTSF, έχουν διατυπωθεί οι ακόλουθοι στόχοι για το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα:

 • βελτίωση/ενίσχυση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της ΕΕ.
 • ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία του ασφαλούς χειρισμού των ζωικών υποπροϊόντων.
 • ευαισθητοποίηση σχετικά με τις οικονομικές ευκαιρίες που προκύπτουν από την ασφαλή επεξεργασία ζωικών υποπροϊόντων.

Η κατάρτιση θα επικεντρωθεί, μεταξύ άλλων, στην παρουσίαση των διαφόρων ευκαιριών που μπορούν να υιοθετηθούν ανάλογα με τις επιτόπιες καταστάσεις και τους όγκους.

Ο κύκλος μαθημάτων καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:

 • Κανόνες για τα ζωικά υποπροϊόντα στην ΕΕ.
 • Εφαρμογή των κανόνων και σχετικές προκλήσεις.
 • Οργάνωση και οικονομικές πτυχές της συλλογής νεκρών ζώων στην εκμετάλλευση και της θανάτωσης ασθενειών.
 • Δημιουργία συστήματος συλλογής και επεξεργασίας ΖΥΠ
 • Λύσεις μικρής κλίμακας, κεντρικές και ολοκληρωμένες για τη διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων.
 • Παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
 • Διαύλους εμπορίας ζωικών υποπροϊόντων.
 • Διαχείριση ΖΥΠ.

Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης έχει σχεδιαστεί για τα προφίλ και τις θέσεις που περιγράφονται κατωτέρω. Ελέγξτε τη συμμόρφωση με τα κριτήρια επιλογής πριν από την υποβολή ή την επικύρωση των αιτήσεων.

 • Αρμόδιες αρχές κεντρικού, περιφερειακού και τοπικού επιπέδου.
 • Ενδιαφερόμενα μέρη, φορείς εκμετάλλευσης και ενώσεις, ιδίως από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.
Ολομέλειας Ημερομηνία έναρξης Τελική ημερομηνία Πόλη Χώρα
1 22/11/2022 24/11/2022 Ζάγκρεμπ Κροατία
Ζωικά υποπροϊόντα στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων