BTSF-workshop om dyresundhedsrevisioner for kandidatlande.

Formålet med denne onlineworkshop er at forklare Kommissionens værktøjer og mekanismer til overvågning af kandidatlandets gennemførelse af EU-retten.

Formålet med denne onlineworkshop er at forklare Kommissionens værktøjer og mekanismer til overvågning af gennemførelsen af gældende EU-ret i kandidatlandene og de potentielle kandidatlande på Vestbalkan (i det følgende benævnt " kandidatlandene") under tiltrædelsen af EU med særligt fokus på dyresundhed.

Workshoppen vil lette drøftelserne om fremskridt og de vigtigste tekniske udfordringer, som kandidatlandene står over for i forbindelse med gennemførelsen af gældende EU-ret. Det vil også give mulighed for at udveksle god praksis på dette område.

Dyresundhedsrevisioner for kandidatlande

De overordnede mål for BTSF-uddannelsesprogrammet/kurset om dyresundhedslovgivning er:

 • prioritering og kategorisering af listeopførte sygdomme og listeopførte dyr
 • ansvaret for dyresundhed
 • tidlig påvisning, anmeldelse og rapportering af sygdomme, overvågning, udryddelsesprogrammer og status som sygdomsfri
 • sygdomsbevidsthed, -beredskab og -bekæmpelse
 • registrering og godkendelse af virksomheder og transportører, flytning og sporbarhed af dyr, avlsmateriale og animalske produkter inden for Unionen
 • indførsel af dyr, avlsmateriale og animalske produkter til Unionen og eksport af sådanne sendinger fra Unionen
 • ikkekommerciel flytning af selskabsdyr i en medlemsstat fra en anden medlemsstat eller fra et tredjeland eller territorium
 • de hasteforanstaltninger, der skal træffes i tilfælde af en krisesituation på sygdomsområdet.

Dette uddannelsesprogram er designet til de profiler og stillinger, der er beskrevet nedenfor. Kontrollér, at udvælgelseskriterierne er opfyldt, inden du indsender eller validerer ansøgninger.

 • Embedsmænd fra relevante kompetente myndigheder, der er involveret i politikudformning, planlægning og kontrol på centralt eller regionalt plan vedrørende landdyrs eller akvatiske dyrs sundhed, handel inden for EU med landdyr eller akvatiske dyr og avlsmateriale og import af levende dyr, animalske produkter og avlsmateriale
 • Feltinspektører og grænsekontrolsteders personale, der er involveret i sådanne kontrolaktiviteter.

Deltagerne skal opfylde nedenstående minimumskrav for at sikre, at de kan følge og deltage fuldt ud:

 • Officielt personale med tilstrækkelig erhvervserfaring, som er bekendt med forordning (EU) 2016/429 om dyresundhed og dens delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter.
 • Er i stand til at tilbyde uddannelse til andre kolleger og dele erfaringer efter deres deltagelse i uddannelsen.
 • Kan forstå og tale engelsk for at kunne deltage aktivt i undervisningen.
Møde Startdato Slutdato City Land
TSF1_P2 25/09/2023 29/09/2023 Riga Letland
TSF2_P2 06/11/2023 10/11/2023 Bukarest Rumænien
TSF3_P2 04/12/2023 08/12/2023 Venedig Italien
TSF4_P2 22/01/2024 26/01/2024 Venedig Italien
TSF5_P2 26/02/2024 01/03/2024 Bukarest Rumænien
TSF6_P2 08/04/2024 12/04/2024 Riga Letland
TSF7_P2 03/06/2024 07/06/2024 Bukarest Rumænien
TSF8_P2 30/09/2024 04/10/2024 Riga Letland
TSF9_P2 04/11/2024 08/11/2024 Venedig Italien
TSF10_P2 09/12/2024 13/12/2024 Venedig Italien

Dyresundhedslovgivning

BTSF-workshop om dyresundhed — uddannelse af nationale eksperter.

 • Formålet med workshoppen er at forberede dyresundhedseksperter på den rolle, de forventes at spille før, under og efter en audit eller et undersøgelsesbesøg.
 • Efter den oversigt over revisionsprocessen, der blev fremlagt på dag 1, er hovedindholdet af workshoppen fokuseret på praktiske aktiviteter, som de nationale eksperter kan forvente at blive inddraget i. Da mange af deltagerne sandsynligvis har påtaget sig denne rolle under tidligere revisioner, er en betydelig del af workshoppen dedikeret til møder med spørgsmål og svar og plenardrøftelser.
Dyresundhed — uddannelse af nationale eksperter

De overordnede mål for BTSF-uddannelsesprogrammet /kurset om regional workshop om fåre- og gedepest havde til formål at øge deltagernes kapacitet til at forstå EU-lovgivningen om dyresygdomsberedskab for at beskytte mod indslæbning i og spredning inden for EU af specifikke dyresygdomme. Hovedformålet er at øge kapaciteten til at opdage og reagere på formodede PPR-hændelser i vilde dyr og at forbedre koordineringen mellem vilde dyr og planter og husdyrsektoren.

Specifikke målsætninger:

 • At udbrede viden og erfaringer om det internationale handelssystem for landbrugsfødevarer (WTO, SPS) og den rolle, som internationale standardiseringsorganer spiller, med særligt fokus på arbejdet i Codex.
 • At præsentere den nuværende status for PPR hos vilde dyr, vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af planteformeringsmateriale hos vilde dyr og planter, undersøgelse af sygdomsudbrud, One Health-tilgangen og tværsektoriel koordinering, laboratoriediagnostik, risikoanalyse og anvendelse af værktøjer til overvågning af sygdomme i marken.
 • At styrke kapaciteten i landene i regionen til at foretage overvågning af PPR hos vilde dyr og planter, foretage grundige undersøgelser af udbrud og øge kapaciteten til at forvalte PPR hos vilde dyr og planter.

Dette uddannelsesprogram er udformet med henblik på de profiler og stillinger, der er beskrevet nedenfor. Kontrollér, at udvælgelseskriterierne er opfyldt, inden du indsender eller validerer ansøgningerne.

 • GD SANTE, HaDEA, kontrahent, nationale kontaktpunkter, embedsmænd, andre.
 • Indbudte lande: Algeriet, Tchad, Libia, Mauretanien, Marokko og Tunesien
 • Repræsentanter for den private sektor
Session Startdato Slutdato Byen Hjemland
2 14/03/2022 18/03/2022 Online Marokko

(Marokko — online — er et muslimsk land, og mødet om fredagen bør være så kort som muligt).

I det nuværende klima af covid-19-pandemien skal der ved gennemførelsen af workshopper med fysisk fremmøde under initiativet "Bedre uddannelse — større fødevaresikkerhed" (BTSF) tages hensyn til restriktionerne for international rejseaktivitet. Programmet for workshoppen vil derfor blive tilrettelagt på en onlineplatform med så vidt muligt direkte interaktion mellem deltagerne og GD SANTE/BTSF's vejledere.

Regional workshop om fåre- og gedepest

BTSF-uddannelse for nationale eksperter i ny lovgivning om dyresundhed.

Forordning (EU) 2016/429 [ 1] om overførbare dyresygdomme ("dyresundhedsloven"), der blev vedtaget i marts 2016 og trådte i kraft den 21. april 2016, udgør sammen med en række delegerede regler og gennemførelsesbestemmelser, der supplerer den, en ny EU-retlig ramme for dyresundhed. Denne nye lovgivning finder anvendelse fra den 21. april 2021.

Formålet med denne BTSF-uddannelse er at præsentere indholdet af AHL og de vigtigste supplerende delegerede regler og gennemførelsesbestemmelser. Deltagerne bør få kendskab til indholdet, strukturen, målene og målene for denne nye lovgivning, de ændringer, der medfører, og de praktiske aspekter i forbindelse med dens effektive gennemførelse.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed ("dyresundhedsloven") (EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1).

Ny lovgivning om dyresundhed

BTSF-konference om ny lovgivning om dyresundhed.

Forordning (EU) 2016/429 om overførbare dyresygdomme ("dyresundhedsloven") [ 1], som blev vedtaget i marts 2016 og trådte i kraft den 21. april 2016, udgør sammen med en række delegerede regler og gennemførelsesbestemmelser, der supplerer den, en ny EU-retlig ramme for dyresundhed. Denne nye lovgivning finder anvendelse fra den 21. april 2021.

Formålet med denne BTSF-uddannelse er at præsentere indholdet af AHL og de vigtigste supplerende delegerede regler og gennemførelsesbestemmelser. Deltagerne bør få kendskab til denne nye lovgivnings indhold, struktur, formål og mål, de ændringer, der medfører, og de praktiske aspekter i forbindelse med dens effektive gennemførelse [1] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed ("dyresundhedsloven") (EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1).

Ny lovgivning om dyresundhed — konference

De overordnede mål for BTSF-uddannelsesprogrammet /kurset om animalske biprodukter i landene i det vestlige Balkan understreger de økonomiske muligheder og de udfordringer, der opstår i forbindelse med korrekt indsamling, opbevaring, forarbejdning og markedsføring af animalske biprodukter, samt BTSF-initiativets overordnede strategi. Der er formuleret følgende mål for dette uddannelseskursus:

 • at forbedre/styrke overholdelsen af EU-lovgivningen.
 • at øge bevidstheden om betydningen af sikker håndtering af animalske biprodukter.
 • at øge bevidstheden om de økonomiske muligheder, der opstår som følge af sikker forarbejdning af animalske biprodukter.

Uddannelsen vil bl.a. fokusere på en præsentation af de forskellige muligheder, der kan vedtages afhængigt af situationen og omfanget i marken.

Kurset behandler følgende emner:

 • Regler for animalske biprodukter i EU.
 • Gennemførelse af reglerne og relevante udfordringer.
 • Tilrettelæggelse og finansielle aspekter af indsamling af døde dyr på bedriften og nedslagning af sygdomme.
 • Opbygning af et system til indsamling og behandling af animalske biprodukter
 • Mindre centraliserede og integrerede løsninger til forvaltning af animalske biprodukter.
 • Animalsk produktion af vedvarende energikilder.
 • Markedsføringskanaler for animalske biprodukter.
 • Forvaltning af animalske biprodukter.

Dette uddannelsesprogram er udformet med henblik på de profiler og stillinger, der er beskrevet nedenfor. Kontrollér, at udvælgelseskriterierne er opfyldt, inden du indsender eller validerer ansøgningerne.

 • Kompetente myndigheder på centralt, regionalt og lokalt plan.
 • Interessenter, operatører og sammenslutninger, navnlig fra landene på Vestbalkan.
Session Startdato Slutdato Byen Hjemland
1 22/11/2022 24/11/2022 Zagreb Kroatien
Animalske biprodukter i landene på Vestbalkan